Kieli

DD 250-CA

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Ohjesymbolit

Seuraavia ohjesymboleita käytetään:
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakäsineitä
Image alternative Käytä turvakenkiä
Image alternative Käytä hengityssuojainta

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Analyysitiedot
Image alternative Porauksen aloitusvaihe
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Vaihtovirta
Image alternative Halkaisija
Image alternative Nosturilla kuljettaminen kielletty
Image alternative Bluetooth
Image alternative Lukitsin avattu
Image alternative Lukitsin kiinni
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Suojamaadotus
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Ohjekilvet

Poraustuessa, jalustassa tai timanttiporauslaitteessa
Image alternative Alipainejalustassa
Kuvan ylempi puolisko : Alipainekiinnityksellä vaakapintoihin porattaessa poraustukea ei saa käyttää ilman varmistavaa lisäkiinnitystä.
Kuvan alempi puolisko : Jos käytetään alipainekiinnitystä ilman lisäkiinnitystä, ylöspäin ei saa porata.
Image alternative Timanttiporauslaitteessa
Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa on ehdottomasti käytettävä vedenkeräysjärjestelmää ja siihen liitettyä märkäimuria.
Image alternative Timanttiporauslaitteessa
Laitetta saa käyttää vain kun PRCD on toimintakuntoinen.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Timanttiporauslaite
  DD 250-CA
  Sukupolvi
  01
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Porakoneita koskevat turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet kaikkiin töihin
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai koneen omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin voit saada sähköiskun.
Turvallisuusohjeet jos käytät pitkiä poranteriä
 • Älä missään tapauksessa käytä suurempaa kierroslukua kuin mikä on poranterän suurin sallittu kierrosluku. Suuremmilla kierrosluvuilla poranterä saattaa herkästi taipua, jos se pyörii vapaasti ilman että se koskettaa työkappaletta, ja seurauksena voi olla loukkaantumisia.
 • Aloita poraaminen aina pienellä kierrosluvulla ja siten, että poranterä koskettaa työkappaletta. Suuremmilla kierrosluvuilla poranterä saattaa herkästi taipua, jos se pyörii vapaasti ilman että se koskettaa työkappaletta, ja seurauksena voi olla loukkaantumisia.
 • Älä paina konetta tarpeettoman kovalla voimalla ja paina aina vain poranterän pituussuuntaan. Poranterät voivat taipua ja siten murtua, tai seurauksena voi olla hallinnan menettäminen ja loukkaantumisia.

Timanttiporauslaitteita koskevat turvallisuusohjeet

 • Kun teet poraustöitä, joissa tarvitaan vettä, johda vesi pois työkohdasta tai käytä nesteenkeräysjärjestelmää. Näin toimien pidät työalueen kuivana ja vähennät sähköiskun vaaraa.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai laitteen omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu jännitteelliseen virtajohtoon, sähkötyökalun metalliosiin saattaa johtua virta ja saatat saada sähköiskun.
 • Käytä timanttiporaustöissä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Jos terä juuttuu, älä jatka syöttöä ja kytke työkalu pois päältä. Tarkasta työkaluterän juuttumisen syy ja poista se.
 • Jos haluat uudelleen käynnistää timanttiporauslaitteen, joka on työkappaleessa, tarkasta ennen päälle kytkemistä, että terä pyörii vapaasti. Jos terä takertelee, se ei välttämättä pyöri, minkä seurauksena työkalu saattaa ylikuormittua tai timanttiporauslaite saattaa irrota työkappaleesta.
 • Varmista poraustukea työkappaleeseen ankkureilla ja ruuveilla kiinnittäessäsi, että käytettävä kiinnitys pystyy turvallisesti pitämään laitteen paikallaan käytön aikana. Jos työkappale ei ole riittävän kestävä tai on huokoinen, ankkuri saattaa irrota, jolloin poraustuki irtoaa työkappaleesta.
 • Varmista poraustukea työkappaleeseen alipainejalustalla kiinnittäessäsi, että työkappaleen pinta on sileä ja puhdas ja ettei se ole huokoinen. Älä kiinnitä poraustukea laminoidulle pinnalle, esimerkiksi laatan pintaan tai pinnoitettujen kerrosmateriaalien pintaan. Jos työkappaleen pinta ei ole sileä, suora tai riittävän hyvin kiinnitetty, alipainejalusta saattaa irrota työkappaleesta.
 • Varmista ennen poraamista ja poraamisen aikana, että alipaine on riittävän suuri. Jos alipaine ei ole riittävä, alipainejalusta saattaa irrota työkappaleesta.
 • Älä koskaan poraa yläpuolisiin rakenteisiin tai seinään, jos laite on kiinnitetty vain alipainejalustalla. Alipaineen mahdollisen poistumisen seurauksena alipainejalusta irtoaa työkappaleesta.
 • Varmista seinän tai sisäkaton läpi poratessasi, ettei työkohdalla toisella puolella ole ketään ja että työkohta on suojattu. Porakruunu voi ulottua porattavaa reikää pitemmälle, ja poraussydän saattaa pudota toiselle puolelle.
 • Kun poraat yläpuolisiin rakenteisiin, käytä aina käyttöohjeessa mainittua nesteenkeräysjärjestelmää. Varo, ettei vettä pääse tunkeutumaan laitteen sisään. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Laitetta ei ole tarkoitettu voimiltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua.
 • Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
 • Vältä pyörivien osien koskettamista. Kytke laite päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn. Pyörivien osien koskettaminen, etenkin pyörivien työkaluterien, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Vältä porauslietteen joutumista iholle.
 • Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, kvartsia sisältävän betonin / muurauksen / kivetyksen ja mineraalien sekä metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia laitteen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Asbestia sisältäviä materiaaleja saavat työstää vain erikoiskoulutetut henkilöt. Mahdollisimman tehokasta pölynpoistolaitteistoa on käytettävä. Käytä tähän Hilti n suosittamaa liikuteltavaa puu- ja/tai mineraalipölyn poistolaitetta, joka soveltuu tälle sähkötyökalulle. Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Suositamme, että käytät hengityssuojainta, joka soveltuu kyseessä olevalle pölylle. Noudata eri materiaalien työstöstä annettuja maakohtaisia ohjeita ja määräyksiä.
 • Timanttiporauslaite ja timanttiporakruunu ovat painavia. Ne voivat aiheuttaa kehon osiin puristumisvammoja. Laitteen käyttämisen aikana käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä ja turvakenkiä.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Varmista, että laite on kiinnitetty poraustukeen oikein.
 • Varmista, että rajoitin on aina kiinnitetty poraustukeen, sillä muutoin turvallisuuden kannalta tärkeä rajoitintoiminto ei toimi.
 • Varmista, että työkalussa on laitteeseen sopiva kiinnitys ja että työkalu on kunnolla kiinni työkaluistukassa.
Sähköturvallisuus
 • Jos käytät monipistorasiallista jatkojohtoa, vältä useampien koneiden ja laitteiden samanaikaista käyttämistä.
 • Laite on liitettävä verkkovirtaan suojaeristetyllä verkkojohdolla, jonka johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri.
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja ja kaasu- tai vesiputkia. Laitteen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos vahingossa osut sähköjohtoon. Tästä aiheutuu vakava sähköiskun vaara.
 • Varo, ettei verkkojohto vaurioidu kelkan liikkuessa.
 • Älä koskaan käytä laitetta ilman mukana toimitettua PRCD-vikavirtasuojakytkintä (jos laitteessa ei ole PRCD:tä, älä koskaan käytä ilman erotusmuuntajaa). Tarkasta PRCD aina ennen käyttöä.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa. Jos sähkötyökalun liitäntäjohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän käyttöön tarkoitettu ja hyväksytty johto; näitä johtoja on saatavana huolto-organisaation kautta. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke pistorasiasta. Vaurioituneet liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Älä käytä laitetta, jos se on likainen tai märkä. Laitteen osien pintaan tarttunut pöly, etenkin sähköä johtavan materiaalin pöly, tai laitteen kosteus voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sähköiskun. Tämän vuoksi tarkastuta likaantunut laite säännöllisin välein Hilti -huollossa, ja etenkin jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein.
 • Jos käytät timanttiporauslaitetta ilman laitetta DD AF-CA H, kiinnitä aina suojus laitteelle DD AF-CA H tarkoitettuun virtaliitäntään. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
Työpaikka
 • Hanki poraustöille työnjohdon suostumus. Rakennuksessa ja kantavissa rakenteissa tehtävät poraustyöt voivat vaikuttaa rakenteiden lujuuteen, etenkin jos raudoituksia tai kantavia elementtejä katkaistaan.
 • Kaatumisen välttämiseksi aja poraustukeen kiinnitetty laite aina täysin alas, jos poraustukea ei ole kiinnitetty asianmukaisesti.
 • Älä päästä verkkojohtoa ja jatkojohtoa sekä imu- ja alipaineletkua lähelle laitteen pyöriviä osia.
 • Yläpuolisiin rakenteisiin märkäporattaessa on ehdottomasti käytettävä vedenkeräysjärjestelmää ja siihen liitettyä märkäimuria.
 • Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa ei saa käyttää alipainekiinnitystä ilman lisäkiinnitystä.
 • Alipainekiinnityksellä (lisävaruste) vaakapintoihin porattaessa poraustukea ei saa käyttää ilman varmistavaa lisäkiinnitystä.

Kuvaus

Tuoteyhteenvedot

Timanttiporauslaite DD 250-CA

Image alternative
 1. Monitoiminäyttö
 2. Käyttöpainike Porauksen aloitusvaihe
 3. Käyttöpainike Analyysitiedot
 4. Tyyppikilpi
 5. Käyttökytkin
 6. Verkkojohtosuojus
 7. Laitteen DD AF-CA H (lisävaruste) virtaliitäntä
 8. Verkkojohto ja PRCD
 9. Vesiliitäntä
 10. Kantokahva (2x)
 11. Hiiliharjasuojus (2x)
 12. Vedensäädin
 13. Työkaluistukka
 14. Vaihteen valintakytkin

Poraustuki DD-HD 30

Image alternative
 1. Kierrekara (lisävaruste)
 2. Suojus
 3. Kisko
 4. Vaaitusruuvi (3x)
 5. Porauskohdan keskipisteen osoitin
 6. Ankkuri
 7. Jalusta
 8. Tyyppikilpi
 9. Kiinnityskara
 10. Kiinnitysmutteri
 11. Tuki
 12. Kantokahva
 13. Rajoitinruuvi
 14. Syvyysrajoitin (lisävaruste)
 15. Kuljetusvaunun kiinnityskohta
 16. Vedenkerääjän kannatin (lisävaruste)
 17. Tiiviste (lisävaruste)
 18. Vedenkerääjä (lisävaruste)
 19. Vedenkeräysjärjestelmän tiivistelevy (lisävaruste)

Kelkka DD-HD 30

Image alternative
 1. Käsipyörämuhvi 1:1
 2. Käsipyörämuhvi 1:3
 3. Epäkesko (timanttiporauslaitteen lukitus)
 4. Leikkaustappi
 5. Käsipyörä
 6. Vesivaaka (2x)
 7. Kelkan lukitsin
 8. Johto-ohjain
 9. Kiinnityskohta laitteelle DD AF-CA H
 10. Kelkkavälyksen säätöruuvi (4x)

Alipainejalusta (lisävaruste)

Image alternative
 1. Alipaineen poistoventtiili
 2. Alipaineliitäntä
 3. Kuljetusvaunun kiinnityskohta
 4. Painemittari
 5. Alipainetiiviste
 6. Vaaitusruuvi (4x)

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on sähkökäyttöinen timanttiporauslaite. Se on tarkoitettu poraustukiohjauksessa läpivientireikien ja upotusreikien märkäporaukseen (raudoitettuihin) kiviainesmateriaaleihin. Timanttiporauslaitetta ei saa käyttää käsiohjauksessa.

 • Käytä timanttiporauslaitteen yhteydessä aina poraustukea. Poraustuen pitää aina olla riittävän hyvin kiinnitetty ankkuri- tai alipainejalustalla.

 • Älä käytä jalustan säätöön paineilmatyökaluja (mutteripyssyä).

 • Laitteen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.

 • Noudata myös käytettävän lisävarusteen turvallisuus- ja käyttöohjeita.

Bluetooth®

Tuotteessa on Bluetooth.
Bluetooth on langaton tiedonsiirtotekniikka, jonka avulla kaksi lähietäisyydellä olevaa Bluetooth-kelpoista laitetta voi kommunikoida keskenään.
Vakaan Bluetooth-yhteyden varmistamiseksi toisiinsa yhdistettyjen laitteiden pitää olla näköyhteydessä toisiinsa.
Tämän tuotteen Bluetooth-toiminnotBluetooth-toimintojen yksityiskohtainen kuvaus löytyy paritetun laitteen käyttöohjeesta.
 • Paritettujen Hilti -laitteiden huolto- ja tilaviestien näyttö timanttiporauslaitteen näytössä.
 • Yhteys mobiilipäätelaitteeseen Hilti ON!Track 3 -sovelluksella koskien huoltotoimintoja ja tuotekohtaisten analyysitietojen siirtämistä.
Bluetoothin käyttöönotto ja käytöstäpoisto
Hilti -tuotteet toimitetaan Bluetooth päältä pois kytkettynä. Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä Bluetooth kytkeytyy automaattisesti päälle.
 • Pois päältä kytkemiseksi paina yhtä aikaa vähintään 10 sekunnin ajan painikkeita Image alternative ja Image alternative.
 • Päälle kytkemiseksi paina yhtä aikaa painikkeita Image alternative ja Image alternative.
Tuotteiden parittaminenBluetooth-ominaisuudellisen Hilti -laitteen paritus säilyy niin kauan, kunnes timanttiporauslaite yhdistetään toiseen samantyyppiseen Hilti -laitteeseen tai kunnes Bluetooth kytketään pois päältä. Paritus säilyy myös tuotteiden pois päältä ja uudelleen päälle kytkemisen yhteydessä, eli toisiinsa paritetut tuotteet yhdistyvät taas toisiinsa automaattisesti.
 • Bluetooth-ominaisuudellisen Hilti -laitteen tai mobiilipäätelaitteen parittamiseksi paina Bluetooth päälle kytkettynä yhtä aikaa painikkeita Image alternative ja Image alternative.
Aikaikkuna Bluetooth-ominaisuudellisen Hilti -laitteen yhdistämiselle on 2 minuuttia. Yhteyden muodostaminen katkaistaan 2 minuutin kuluttua.
Lisenssi
Bluetooth® -nimi ja -logo ovat yrityksen Bluetooth SIG, Inc. rekisteröityjä tuotemerkkejä, joiden käyttämiseen Hilti on hankkinut lisenssin.

Timanttiporauslaitteen monitoiminäytön näyttösymbolit ja niiden merkitykset

Seuraavia näyttöjä varten timanttiporauslaitteen pitää olla käyttövalmiina (paikallaan ja PRCD päälle kytkettynä).
Näytöt voivat vaihdella riippuen vaihteen ja käyttötavan valinnasta.
Image alternative
Aloitusnäyttö
Aloitusnäytössä näytetään timanttiporauslaitteen verkkovirtaan liittäminen. Aloitusnäytössä näytetään Bluetooth-tila sekä timanttiporauslaitteen nimi ja sarjanumero.
 • Näytössä näytetyn tuotenimen voi vaihtaa Hilti ON!Track 3 sovelluksen kautta (esiasetettuna: 'Your name here ').
Image alternative
Vesivaaka
Timanttiporauslaite ei ole päälle kytkettynä. Näyttö auttaa järjestelmän vaaittamisessa sekä poraustuen suuntaamisessa viistoon porattaessa. Näyttö näyttää timanttiporauslaitteen suuntauksen symbolilla ja astelukemana.
 • Kulmanäytön tarkkuus huoneenlämpötilassa: ±2°
Image alternative
Vaihteen näyttö
Timanttiporauslaite toimii joutokäynnillä. Näyttö auttaa varmistamaan, että kytketty vaihde sopii käytettävälle timanttiporakruunulle. Näytössä näkyy kytketty vaihde vasemmalla ylhäällä ja keskellä tätä vaihdetta käytettäessä suositeltu timanttiporakruunun halkaisija-alue millimetreinä ja tuumina.
Image alternative
Porauksen aloitusvaihe aktivoitu
Timanttiporauslaite ei ole päälle kytkettynä tai toimii joutokäynnillä. Tämä toiminto mahdollistaa porauksen tärinättömän aloitusvaiheen käytettäessä suurihalkaisijallista porakruunua. Voit milloin tahansa kytkeä tämän toiminnon pois käytöstä painikkeella Image alternative.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Image alternative
Porauksen aloitusvaiheen jäljellä oleva aika
Timanttiporauslaite poraa ja porauksen aloitusvaihe on aktivoituna. Näyttö kertoo timanttiporauslaitteen jäljellä olevan käyttöajan automaattiseen pois päältä kytkeytymiseen saakka.
 • Timanttiporauslaitteen suojaamiseksi porauksen aloitusvaihe kytkeytyy automaattisesti pois päältä viimeistään 2 minuutin kuluttua.
  Näyttö sammuu sen jälkeen.
Image alternative
Porauksen aloitusvaihe deaktivoitu
Porauksen aloitusvaihe on deaktivoitu. Timanttiporauslaitteen kierrosluku ja teho nousevat jälleen ja poraamista voidaan jatkaa.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Image alternative
Porauksen aloitusvaiheen aktivointi ei mahdollista
Timanttiporauslaite poraa. Porauksen aloitusvaiheen aktivoinnin painiketta painettiin timanttiporauslaitteen ollessa kuormitettuna tai jäähdytysvaiheessa.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Image alternative
Poraustehon näyttö: Painamisvoima liian pieni
Timanttiporauslaite poraa ja porauksen aloitusvaihe ei ole aktivoituna. Tämä näyttö auttaa varmistamaan, että timanttiporauslaitetta käytetään optimaalisella teholla.
 • Taustaväri: keltainen.
  Painamisvoima on liian pieni. Lisää painamisvoimaa.
Image alternative
Poraustehon näyttö: Painamisvoima optimaalinen
Timanttiporauslaite poraa ja porauksen aloitusvaihe ei ole aktivoituna. Tämä näyttö auttaa varmistamaan, että timanttiporauslaitetta käytetään optimaalisella teholla.
 • Taustaväri: vihreä.
  Painamisvoima on optimaalinen.
Image alternative
Kun 120 V
Nimellisvirtaraja ylittynyt
Timanttiporauslaite poraa ja porauksen aloitusvaihe ei ole aktivoituna. Nimellisvirran voimakkuus on ylittänyt raja-arvon 20 A.
 • Painamisvoima on liian suuri. Vähennä painamisvoimaa.
Image alternative
Poraustehon näyttö: Painamisvoima liian suuri
Timanttiporauslaite poraa ja porauksen aloitusvaihe ei ole aktivoituna. Tämä näyttö auttaa varmistamaan, että timanttiporauslaitetta käytetään optimaalisella teholla.
 • Taustaväri: punainen.
  Painamisvoima on liian suuri. Vähennä painamisvoimaa.
Image alternative
Ohjeiden ja tietojen tilarivi
Tilarivillä näytetään erilaisia laitteen kulloiseenkin tilaan liittyviä tietoja, esimerkiksi kytketty vaihde tai aktivoitu porauksen aloitusvaihe.
Image alternative
Varoitusten tilarivi
Tilarivillä näytetään erilaisia laitteen kulloiseenkin tilaan liittyviä varoituksia, joiden seurauksena timanttiporauslaitetta ei ole heti pysäytettävä.
Image alternative
Bluetooth päällä
Bluetooth on oletusarvoisesti aktivoituna.
Bluetooth-toiminnon voit moottorin ollessa pysäytettynä kytkeä pois käytöstä painamalla ja pitämällä painettuna 10 sekunnin ajan yhtä aikaa painikkeita Image alternative ja Image alternative.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Image alternative
Bluetooth ei päällä
Bluetooth on deaktivoitu. Timanttiporauslaitetta ei voi yhdistää muihin laitteisiin tai varusteisiin.
Bluetooth-toiminnon voit moottorin ollessa pysäytettynä kytkeä käyttöön yhtä aikaa painikkeita Image alternative ja Image alternative.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Image alternative
Yhteyden muodostaminen
Timanttiporauslaite on valmis yhdistettäväksi toiseen laitteeseen tai varusteeseen.
Yhteyden muodostamisen käynnistät painamalla ja pitämällä painettuna yhtä aikaa vähintään 1 sekunnin ajan painikkeita Image alternative ja Image alternative.
 • Aikaikkuna toiseen laitteeseen yhdistämiselle on 2 minuuttia. Yhteyden muodostaminen katkaistaan 2 minuutin kuluttua.
Toisen laitteen tai varusteen paritus timanttiporauslaitteeseen säilyy niin kauan, kunnes:
 • Timanttiporauslaite paritetaan toiseen samantyyppiseen laitteeseen tai varusteeseen.
 • Bluetooth kytketään pois päältä.
Image alternative
Yhteys katkennut
Olemassa ollut Bluetooth-yhteys toiseen laitteeseen tai varusteeseen on katkennut.
Image alternative
Käyttöajan analyysi
Näytössä näkyy ylhäällä timanttiporauslaitteen porausaika (timanttiporauslaite porauskäytössä) ja alhaalla käyttötunnit (timanttiporauslaite päälle kytkettynä) tunteina, minuutteina ja sekunteina.
Porausajan ja kaikki muut analyysitiedot voit nollata painamalla painiketta Image alternative muutaman sekunnin ajan.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua tai kun painat painiketta Image alternative.
 • Painiketta Image alternative painamalla siirryt seuraaviin analyysitietoihin.
Image alternative
Analyysi: käyttäjän toiminta
Tämä näyttö kertoo käyttäjälle porausajan aikaisen painamisvoiman analyysin prosentteina. Sen perusteella käyttäjä voi optimoida toimintansa.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua tai kun painat painiketta Image alternative.
 • Painiketta Image alternative painamalla siirryt seuraaviin analyysitietoihin.
Image alternative
Analyysi: poraussuunta
Tämä näyttö kertoo poraussuuntien analyysin prosentteina.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua tai kun painat painiketta Image alternative.
 • Painiketta Image alternative painamalla siirryt seuraaviin analyysitietoihin.
Image alternative
Analyysi: vaihteen valinta
Tämä näyttö kertoo käyttöajan analyysin vaihdekohtaisesti prosentteina. Nuoli osoittaa aina eniten käytettyä vaihdetta.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua tai kun painat painiketta Image alternative.
 • Painiketta Image alternative painamalla siirryt seuraaviin analyysitietoihin.
Image alternative
Käytön analysointi
Tämä näyttö kertoo timanttiporauslaitteen käytön prosentteina käsiohjattuna ja laitetta AF-CA käytettäessä.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua tai kun painat painiketta Image alternative.
 • Painiketta Image alternative painamalla siirryt seuraaviin analyysitietoihin.
Image alternative
Yhdistetyt laitteet
Tämä näyttö on yhteenveto kaikista timanttiporauslaitteeseen yhdistetyistä laitteista ja varusteista.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua tai kun painat painiketta Image alternative.
 • Painiketta Image alternative painamalla siirryt seuraaviin analyysitietoihin.
Image alternative
Yhteyden muodostamisen käynnistys
Käynnistä yhteyden muodostaminen ensin timanttiporauslaitteesta ja sitten yhdistettävästä laitteesta tai varusteesta.
Yhteyden muodostamisen käynnistät painamalla ja pitämällä painettuna yhtä aikaa vähintään 1 sekunnin ajan painikkeita Image alternative ja Image alternative.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua tai kun painat painiketta Image alternative.
 • Painiketta Image alternative painamalla siirryt seuraaviin analyysitietoihin.
Image alternative
Vaihteen valintakytkin ei lukittuneena
Vaihteen valintakytkin on väliasennossa tai valintakytkin ei ole kunnolla lukittuneena.
Käytä vaihteen valintakytkintä siten, että se lukittuu kunnolla.
Image alternative
Uudelleenkäynnistymisen esto
Maksimikäyttöaika porauksen aloitusvaihe aktivoituna ylittynyt; verkkovirtahäiriö; timanttiporauslaitetta on ylikuormitettu; ylikuumentuminen, vettä moottorissa tai jäähdytysvaihe on päättynyt.
Laitteen kytkin asennossa I kytkettäessä virrantulo päälle.
Image alternative
Sähköverkon häiriö (alijännite)
Verkkojännitteessä on ilmennyt alijännite. Alijännitetilanteessa timanttiporauslaitetta ei voida käyttää täydellä teholla.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Image alternative
Ylikuumentuminen
Timanttiporauslaite on ylikuumentunut ja on pois päältä tai on jäähdytyskäytössä. Näyttö kertoo jäähtymiseen tarvittavan jäljellä olevan ajan. Jos timanttiporauslaite on tämän ajan päätyttyäkin vielä liian kuuma, jälkitoiminta-aika alkaa uudelleen alusta.
Image alternative
Jäljellä oleva käyttöaika hiiliharjojen vaihtoon
Timanttiporauslaitteen moottori käy ja hiiliharjojen kulumisraja on melkein saavutettu. Näytössä näytetään hiiliharjojen vaihtamiseen saakka jäljellä oleva käyttöaika. Timanttiporauslaitteen automaattiseen pois päältä kytkeytymiseen jäljellä oleva aika näytetään tunteina ja minuutteina.
 • Näyttö sammuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
Image alternative
Huoltotarpeen näyttö
Hiiliharjat ovat kuluneet, ja ne on vaihdettava.
Image alternative
Sisäänajo hiiliharjojen vaihtamisen jälkeen
Timanttiporauslaitteen moottori pyörii. Hiiliharjat on vaihdettu, ja laitteen pitää antaa keskeytyksettä käydä joutokäyntiä vähintään 1 minuutin ajan, jotta hiiliharjojen kestävyys optimoituu.
 • Näyttö näyttää sisäänajon päättymiseen jäljellä olevan ajan.

Toimituksen sisältö

Timanttiporauslaite, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Lisävarusteet ja varaosat

Varaosat
Tuotenumero
Nimi
51279
Letkuliitäntä
2006843
Hiiliharjat 220-240 V
2104230
Hiiliharjat 100-127 V
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä Hilti -lisävarusteita, -varaosia ja -käyttömateriaaleja.

Tekniset tiedot

Nimellisjännitteen, nimellisvirran, verkkovirran taajuuden ja/tai nimellisottotehon näet maakohtaisesta tehokilvestä.
Jos tuotetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin tuotteen tehokilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % laitteen nimellisjännitteestä.

DD 250-CA
Paino EPTA 01 mukaan
15,4 kg
Poraussyvyys ilman jatkoa
500 mm
Veden sallittu max. syöttöpaine
≤ 7 bar
Nimellisjoutokäyntikierrosluku
1. vaihde
240/min
2. vaihde
580/min
3. vaihde
1 160/min
4. vaihde
2 220/min
Porakruunun optimaalinen halkaisija
1. vaihde
152 mm … 500 mm
2. vaihde
82 mm … 152 mm
3. vaihde
35 mm … 82 mm
4. vaihde
12 mm … 35 mm
Ankkurointijalustan merkinnän ihanteellinen etäisyys porauksen keskipisteestä
267 mm
Alipainejalustan merkinnän ihanteellinen etäisyys porauksen keskipisteestä
292 mm

Porakruunun sallittu halkaisija eri varustuksen yhteydessä

Ota ehdottomasti huomioon erilaisille varustuksille sallitut poraussuunnat.
Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa on ehdottomasti käytettävä märkäimuria yhdessä vedenkeräysjärjestelmän kanssa.

DD 250-CA
Ø ilman lisävarustetta
12 mm … 300 mm
Ø välikappaleen kanssa
12 mm … 500 mm
Ø vedenkeräysjärjestelmää ja märkäimuria käytettäessä
12 mm … 250 mm

Poraustuki


DD-HD 30
Paino
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Taajuusalue
2 400 MHz … 2 483 MHz
Max. säteilyteho
10 dBm

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluteriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin laite on kytketty pois päältä tai jolloin laite on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkaluterien huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Meluarvot

DD 250-CA
Äänitehotaso (L WA)
109 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (K WA)
3 dB(A)
Äänenpainetaso (L pA)
93 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (K pA)
3 dB(A)

Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan vektorien summa), määritetty standardin EN 62841 mukaisesti

Kolmen akselin suuntaiset tärinäarvot (tärinävektoreiden summa) käsipyörässä (ristikahva) eivät ylitä standardin EN 62841-3-6 vaatimusta 2,5 m/s 2 (mukaan lukien epävarmuus K).

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara! Jos kiinnitys on riittämätön, poraustuki voi päästä pyörimään tai kallistumaan.
 • Ennen timanttiporauslaitteen käyttämistä kiinnitä poraustuki ankkurilla tai alipainejalustalla työstettävän materiaalin pintaan.
 • Käytä vain työstettävälle materiaalille soveltuvaa ankkuria ja noudata ankkurin valmistajan antamia kiinnitysohjeita.
 • Käytä alipainejalustaa vain, kun työstettävä materiaali soveltuu poraustuen kiinnittämiseen alipainejalustalla.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

DD-HD 30: Poraustuen pystytys ja porauskulman säätö

VAROITUS
Puristumisvaara! Poraustuen kääntömekanismin löystyttäminen saattaa johtaa kiskon äkilliseen kippaamiseen.
 • Puristumien välttämiseksi löystytä kääntömekanismi aina varovasti.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Timanttiporauslaite voi pudota.
 • Kiinnitä kiskon päähän aina suojus. Se on samalla suojus ja rajoitin.
Image alternative
 1. Löystytä kiskon nivelessä alhaalla ja tangossa ylhäällä oleva ruuvi.
 2. Aseta kisko haluamaasi asentoon.
  • Taustapuolella oleva asteasteikko toimii säätämisen apuna.
 3. Kiristä sitten molemmat ruuvit jälleen kiinni.

DD-HD 30: Kelkan lukitseminen poraustukeen

 1. Käännä kelkan lukitsin lukitusasentoon.
  • Salpatapin on lukituttava.
 2. Varmista käsipyörää kevyesti kiertämällä, että kelkka on lukittunut.

Käsipyörän kiinnitys poraustukeen

Käsipyörän voi asentaa kelkan vasemmalle tai oikealle puolelle.
Poraustukea DD‑HD 30 käsipyörän voi kiinnittää kelkan kahteen eri akseliin. Ylempi akseli vaikuttaa suoraan ja alempi akseli alennusvälityksen 1:3 kautta kelkan moottoriin.
Image alternative
 1. Käsipyörän kiinnittämistä varten vedä mustasta renkaasta.
 2. Laita käsipyörä akselille.

Poraustuen kiinnitys ankkurilla

Hilti -metallilevitinankkurit M16 (5/8") soveltuvat yleensä timanttikruunuporauslaitteen kiinnittämiseen lohkeilemattomaan betoniin. Silti joissakin olosuhteissa saattaa olla tarpeen käyttää vaihtoehtoista kiinnitystä.
Jos sinulla on turvallista kiinnitystä koskevia kysymyksiä, ota yhteys Hilti n tekniseen tukeen.
Image alternative
VAARA
Väärän ankkurin käyttö aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Laite voi irrota ja aiheuttaa vahinkoja.
 • Käytä alusmateriaalille soveltuvaa ankkuria ja ota ankkurin valmistajan antamat kiinnitysohjeet huomioon.
 1. Käytä materiaalille soveltuvaa ankkuria. Valitse etäisyys käytettävän jalustan mukaisesti.
  • Ihanteellinen etäisyys porauksen keskipisteestä käytettäessä laitetta DD-HD 30: 330 mm (13 in)
 2. Kierrä kiristyskara (lisävaruste) ankkuriin.
 3. Aseta poraustuki karaan ja suuntaa se oikein. Jos käytät poraustukea DD-HD 30, käytä apuna porauskohdan keskipisteen osoitinta. Jos käytät välikappaletta, poraustukea ei voi suunnata porauskohdan keskipisteen osoittimen avulla.
 4. Kierrä kiinnitysmutteri karaan, mutta älä vielä kiristä sitä kiinni.
 5. Vaaita jalusta vaaitusruuvien avulla. Käytä apuna vesivaakoja. Varmista, että vaaitusruuvit ovat kunnolla vasten alusmateriaalia.
 6. Kiristä vaaitusruuveja tasaisesti niin paljon, että poraustuki on riittävästi kiinni.
 7. Varmista, että poraustuki on kunnolla kiinnitetty.

Poraustuen kiinnitys alipaineella

VAKAVA VAARA
Timanttiporauslaitteen putoamisen aiheuttama loukkaantumisvaara !
 • Poraustuen kiinnittäminen sisäkattoon pelkästään alipainekiinnityksellä ei ole sallittua. Lisäkiinnitys voidaan varmistaa esimerkiksi raskaalla tukitelineellä tai kierrekaralla.
VAARA
Painevalvonnan puuttuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran !
 • Varmista ennen poraamista ja poraamisen aikana, että painemittarin osoitin on vihreällä alueellaan.
Poraustukea ankkurijalustan kanssa käyttäessäsi varmista, että alipainejalustan ja ankkurointilevyn välillä on kiinteä ja tasainen liitos. Kierrä ankkurijalusta kiinni alipainejalustaan. Varmista, että valittu porakruunu ei vaurioita alipainejalustaa.
Vaakasuoraan porattaessa varmista timanttiporauslaite lisäkiinnityksellä (esimerkiksi ankkuriin kiinnitetyllä ketjulla).
Varmista ennen poraustuen paikalleen sijoittamista, että kiinnittämiselle ja käyttämiselle on riittävästi tilaa.
Image alternative
 1. Kierrä jokaista vaaitusruuvia siten, että ne ovat noin 5 mm ulkona alipainejalustan pohjasta.
 2. Liitä alipainepumppu alipainejalustan alipaineliitäntään.
 3. Määritä porausreiän keskikohta. Vedä porausreiän keskikohdasta viiva siihen suuntaan, johon laite tulee.
 4. Tee tälle linjalle merkintä annetun etäisyyden päähän porausreiän keskikohdasta.
  Merkinnän etäisyys
 5. Kytke alipainepumppu toimintaan ja paina alipaineen poistoventtiiliä.
 6. Suuntaa jalustan merkintä linjalle.
 7. Kun poraustuki on oikeassa asennossa, vapauta alipaineen poistoventtiili ja paina jalustaa pintaa vasten.
 8. Vaaita jalusta vaaitusruuvien avulla.
 9. Tarkasta, että poraustuki on kunnolla kiinnitetty.
Merkinnän etäisyysValitse etäisyys käytettävän jalustan mukaisesti.
Alipainejalustan merkinnän ihanteellinen etäisyys porauksen keskipisteestä
292 mm
Yhdistelmäjalustan merkinnän ihanteellinen etäisyys porauksen keskipisteestä
292 mm

DD-HD 30: Poraustuen kiinnitys kierrekaralla (lisävaruste)

 1. Irrota kiskon yläpäässä oleva suojus (jossa integroitu rajoitin).
 2. Laita kierrekaran sylinteri poraustuen kiskoon.
 3. Kiinnitä kierrekara epäkeskoa kiertämällä.
 4. Aseta poraustuki alustaa vasten.
 5. Vaaita jalusta vaaitusruuvien avulla.
 6. Jännitä poraustuki kierrekaralla ja lukitse se.
 7. Varmista, että poraustuki on kunnolla kiinnitetty.

DD-HD 30: Kiskon (lisävaruste) pidentäminen käytettäessä poraustukea

Porauksen aloittamisvaiheessa saa käyttää vain porakruunuja tai jatkettuja porakruunuja, joiden kokonaispituus on enintään 650 mm (25 1/2 in).
Lisärajoittimena voidaan käyttää syvyysrajoitinta, joka kiinnitetään kiskoon.
Jatkokiskon irrottamisen jälkeen suojus (jossa integroitu rajoitin) pitää kiinnittää takaisin poraustukeen. Muutoin turvallisuuden kannalta tärkeä rajoitintoiminto ei toimi.
Image alternative
 1. Irrota kiskon yläpäässä oleva suojus (jossa integroitu rajoitin). Kiinnitä suojus jatkokiskoon.
 2. Laita jatkokiskon sylinteri poraustuen kiskoon.
 3. Kiinnitä jatkokisko epäkeskoa kiertämällä.

DD-HD 30: Välikappaleen (lisävaruste) kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara. Kiinnitys saattaa ylikuormittua.
 • Jos käytät yhtä tai useampaa välikappaletta, painamisvoimaa on vähennettävä, jotta kiinnitys ei ylikuormitu.
Timanttiporauslaite ei välikappaletta kiinnitettäessä ole kiinnitettynä.
Porakruunun halkaisijasta >300 mm (>11 1/2 in) alkaen pitää pora-akselin ja poraustuen välistä etäisyyttä suurentaa yhdellä tai kahdella välikappaleella. Välikappaletta käytettäessä porausreiän keskipisteen osoitin ei toimi.
Image alternative
 1. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella.
 2. Vedä timanttiporauslaitteen lukituksen epäkesko irti kelkasta.
 3. Aseta välikappale kelkkaan.
 4. Työnnä epäkesko rajoittimeen saakka kelkkaan.
 5. Kiristä epäkesko kiinni.
 6. Varmista, että välikappale on kunnolla kiinni.

DD-HD 30: Timanttiporauslaitteen kiinnitys poraustukeen

VAROITUS
Loukkaantumisvaara Timanttiporauslaitteen vahingossa käynnistymisen aiheuttama vaara.
 • Timanttiporauslaite ei saa pystyttämisen aikana olla liitettynä verkkovirtaan.
Image alternative
 1. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella.
 2. Vedä timanttiporauslaitteen lukituksen epäkesko irti kelkasta.
 3. Aseta timanttiporauslaite kelkkaan tai välikappaleeseen.
 4. Työnnä epäkesko rajoittimeen saakka kelkkaan tai välikappaleeseen.
 5. Kiristä epäkesko kiinni.
 6. Kiinnitä verkkojohto kelkan suojuksessa olevaan johdon ohjaimeen.
 7. Varmista, että timanttiporauslaite on kunnolla kiinni poraustuessa.

Vesiliitännän (lisävaruste) asennus

HUOMIO
Virheellinen käyttö aiheuttaa vaaroja! Virheellinen käyttö voi johtaa letkun tuhoutumiseen.
 • Tarkasta säännöllisin välein letkujen mahdolliset vauriot ja varmista, ettei suurin sallittu vesijohtopaine ylity (ks. tekniset tiedot).
 • Varo, ettei letku pääse osumaan laitteen pyöriviin osiin.
 • Varo, ettei letku vaurioidu kelkan liikkuessa.
 • Veden max. lämpötila: 40 °C.
 • Tarkasta liitetyn vesijärjestelmän tiiviys.
Käytä komponenttien vaurioiden välttämiseksi vain juomavesilaatuista vettä tai vettä, jossa ei ole likahiukkasia.
Lisävarusteena voidaan asentaa virtausilmaisin laitteen ja tulovesiletkun väliin.
 1. Sulje timanttiporauslaitteen vedensäädin.
 2. Liitä vedensyöttö (letkuliitin).

Vedenkeräysjärjestelmän (lisävaruste) asennus

VAARA
Sähköiskun vaara! Jos imurointi ei toimi, vettä voi päästä valumaan moottorin ja suojuksen päälle!
 • Keskeytä työnteko heti, jos poistoimurointi ei enää toimi.
Timanttiporauslaitteen pitää olla 90° kulmassa sisäkattoon nähden. Vedenkeräysjärjestelmän tiivistelevyn pitää sopia timanttiporakruunun halkaisijaan.
Vedenkerääjäjärjestelmän avulla voit kerätä laitteen käyttämän veden talteen ja estää siten työpaikan likaantumista. Yhdessä märkäimurin kanssa saavutat parhaat tulokset.
Image alternative
 1. Avaa poraustuen etupään ruuvi alhaalta kiskosta.
 2. Työnnä vedenkerääjän kannatin alhaaltapäin ruuvin taakse.
 3. Kiristä ruuvi kiinni.
 4. Aseta tiiviste ja vedenkeräysjärjestelmän tiivistelevy asennettuna vedenkerääjä kannattimen kahden liikkuvan varren väliin.
 5. Kiinnitä vedenkerääjä kahdella ruuvilla kannattimeen.
 6. Liitä vedenkerääjään märkäimuri tai letku, jota pitkin vesi voi valua pois.

Työskentely

Syvyysrajoittimen (lisävaruste) säätö

 1. Kierrä käsipyörää, kunnes porakruunu koskettaa työstettävää pintaa.
 2. Säädä haluamasi poraussyvyys kelkan ja syvyysrajoittimen välisen etäisyyden säädöllä.
 3. Kiinnitä syvyysrajoitin.

Timanttiporakruunun kiinnitys (työkaluistukka BL)

VAKAVA VAARA
Loukkaantumisvaara Työkappaleesta tai työkaluterästä sinkoavat kappaleet saattavat aiheuttaa vammoja varsinaisen työpisteesi alueen ulkopuolellakin.
 • Älä kiinnitä vaurioituneita työkaluteriä. Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluterän mahdolliset lohkeamat, murtumat ja kuluneisuus.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara työkaluterää vaihdettaessa! Terä kuumenee käytössä. Siinä voi olla teräviä reunoja.
 • Käytä aina suojakäsineitä terää vaihtaessasi.
Timanttiporakruunu on vaihdettava, jos sen leikkaus- tai porausteho selvästi on heikentynyt. Yleensä näin on, kun timanttisegmenttien korkeus on kulunut alle 2 mm:iin (1/16 tuumaan).
Image alternative
 1. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 2. Avaa istukka kiertämällä sitä leuat auki -symbolin suuntaan.
 3. Laita timanttiporakruunun kiinnitysosa alhaaltapäin timanttiporauslaitteen istukan hammastukseen.
 4. Sulje istukka kiertämällä sitä leuat kiinni -symbolin suuntaan.
 5. Tarkasta, että timanttiporakruunu on kunnolla kiinni istukassa.

Timanttiporakruunun kiinnitys vaihtoehtoisella istukalla

 1. Lukitse laitteen akseli sopivalla kiintoavaimella.
 2. Kiristä porakruunu sopivalla kiintoavaimella kiinni.

Kierrosluvun valinta

Paina kytkintä vain laitteen ollessa pysähdyksissä.
Image alternative
 1. Valitse kytkimen asento käytettävän porakruunun halkaisijan perusteella.
 2. Kierrä kytkin suositeltuun asentoon samalla porakruunua kädellä painaen.

Vikavirtasuojakytkin PRCD

 1. Liitä timanttiporauslaitteen verkkopistoke maadotettuun pistorasiaan.
 2. Paina painiketta "I" tai "RESET" vikavirtasuojakytkimessä PRCD.
  • Merkkivalo syttyy.
 3. Paina painiketta 0" tai "TEST" vikavirtasuojakytkimessä PRCD.
  • Merkkivalo sammuu.
VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara! Jos vikavirtasuojakytkimen merkkivalo ei painikkeen 0 tai TEST painamisen jälkeen sammu, timanttiporauslaitetta ei saa käyttää!
 • Korjauta timanttiporauslaite Hilti -huollossa.
 1. Paina painiketta "I" tai "RESET" vikavirtasuojakytkimessä PRCD.
  • Merkkivalo syttyy.

Timanttiporauslaitteen käyttö

VAARA
Vaara henkilöille ja materiaalille Timanttiporauslaite voi vaurioitua, jolloin sähköiskun vaara suurenee.
 • Yläpuolisiin rakenteisiin märkäporattaessa on ehdottomasti käytettävä vedenkerääjäjärjestelmää ja siihen liitettyä märkäimuria.
VAKAVA VAARA
Vaara henkilöille ja materiaalille Märkäimuri kytkeytyy viiveellä päälle tai pois päältä. Seurauksena vettä voi valua timanttiporauslaitteen päälle. Timanttiporauslaite voi vaurioitua, jolloin sähköiskun vaara suurenee.
 • Yläpuoliseen rakenteeseen porattaessa märkäimuri on kytkettävä manuaalisesti päälle ennen vedensyötön avaamista, ja se on kytkettävä manuaalisesti pois päältä vedensyötön sulkemisen jälkeen.
VAKAVA VAARA
Vaara henkilöille ja materiaalille Timanttiporauslaite voi vaurioitua, jolloin sähköiskun vaara suurenee.
 • Keskeytä yläpuoliseen rakenteeseen poraaminen, jos imurointi ei enää toimi (esimerkiksi jos märkäimuri täyttynyt).
VAARA
Vaara henkilöille ja materiaalille Vedenkeräys lakkaa toimimasta yläpuoliseen rakenteeseen viistosti porattaessa. Timanttiporauslaite voi vaurioitua, jolloin sähköiskun vaara suurenee.
 • Älä poraa yläpuolisiin rakenteisiin viistosti.
Kun painat porauksen aloitusvaiheen painiketta (laitteen ollessa pysähdyksissä tai joutokäynnillä), kierroslukua lasketaan porauksen aloittamista varten. Sen ansiosta halkaisijaltaan suuri porakruunu aloittaa poraamisen helpommin ja tärinättömämmin. Kun painat porauksen aloitusvaiheen painiketta uudelleen, porauksen aloitusvaihetoiminto kytkeytyy pois käytöstä, ja timanttiporauslaitteen kierrosluku nousee säädettyyn kierroslukuun. Jos porauksen aloitusvaihetoimintoa ei kytketä viimeistään 2 minuutin kuluessa pois käytöstä, timanttiporauslaite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
 1. Avaa vedensäädintä hitaasti, kunnes vettä virtaa haluamasi määrä.
 2. Paina timanttiporauslaitteen käyttökytkintä suuntaan "I".
 3. Avaa kelkan lukitsin.
 4. Kierrä käsipyörää, kunnes porakruunu koskettaa työstettävää materiaalia.
 5. Porauksen aloittamisen yhteydessä paina vain kevyesti, kunnes porakruunu on keskittynyt. Vasta sitten lisää painamista.
 6. Säädä painamisvoimaa poraustehon näytön mukaisesti.

Timanttiporauslaitteen kytkeminen pois päältä

VAARA
Vaara henkilöille ja materiaalille Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa timanttiporakruunu täyttyy vedellä. Timanttiporauslaite voi vaurioitua, jolloin sähköiskun vaara suurenee.
 • Kun lopetat poraamisen, laske ensiksi vesi varovasti pois. Tätä varten irrota vedensyöttö vedensäätimestä ja laske vesi pois avaamalla vedensäädin. Vesi ei saa päästä valumaan moottorin ja suojuksen päälle.
 1. Sulje timanttiporauslaitteen vedensäädin.
 2. Vedä timanttiporakruunu pois poratusta reiästä.
 3. Kytke timanttiporauslaite pois päältä.
 4. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella.
 5. Kytke märkäimuri pois päältä, jos se oli käytössä.

DD-HD 30: Timanttiporauslaitteen irrotus poraustuesta

 1. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella.
 2. Irrota verkkojohto kelkan suojuksessa olevasta johdon ohjaimesta.
VAROITUS
Vaara henkilöille ja materiaalille Timanttiporauslaitteen putoamisen aiheuttama vaara.
 • Pidä timanttiporauslaitteesta kädellä kiinni kantokahvasta.
 1. Avaa laitteen kelkkaan lukitseva epäkesko.
 2. Vedä epäkesko irti.
 3. Ota timanttiporauslaite pois kelkasta.
 4. Työnnä epäkesko rajoittimeen saakka kelkkaan.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
 • Pidä istukkapää ja timanttiporauslaitteen istukka aina puhtaina ja kevyesti rasvattuina.
 • Puhdista laitteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla säännöllisin välein. Älä käytä puhdistamiseen vesisuihkua, paine- tai höyrypesuria äläkä juoksevaa vettä.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

DD-HD 30: Kiskon ja kelkan välisen välyksen säätö

Voit säätää kiskon ja kelkan välistä välystä neljällä kelkassa olevalla säätöruuvilla.
 1. Kierrä säätöruuvit auki avainkoon 5 kuusiokoloavaimella (älä irrota).
 2. Kierrä avainkoon 19 kiintoavaimella säätöruuveja ja paina siten rullia kevyesti kiskoa vasten.
 3. Kiristä säätöruuvit kiinni. Kelkka on oikein säädetty, kun se pysyy ilman kiinnitettyä timanttiporakruunua asennossaan ja laskee timanttiporauslaitteen kanssa alas.

Hiiliharjojen vaihto

VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara !
 • Laitetta saa huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö! Näiden henkilöiden pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
Huoltotarpeen näyttö ilmestyy, kun hiiliharjat on vaihdettava. Vaihda aina kaikki hiiliharjat samalla kertaa.
 1. Irrota timanttiporauslaite sähköverkosta.
 2. Avaa moottorin vasemmalla ja oikealla puolella olevat hiiliharjojen suojukset.
  • Katso kuinka hiiliharjat ovat paikoillaan ja miten liittimet on vedetty!
 3. Irrota käytetyt hiiliharjat timanttiporauslaitteesta.
 4. Laita uudet hiiliharjat paikoilleen tarkasti samalla lailla kuin vanhatkin olivat.
  • Paikalleen asettaessasi varo, ettei kuittausliittimen eristys vaurioidu.
 5. Kiinnitä hiiliharjojen suojukset takaisin paikoilleen moottorin vasemmalle ja oikealle puolelle.
 6. Anna hiiliharjojen sisäänajon tapahtumiseksi laitteen käydä joutokäyntiä keskeytyksettä vähintään 1 minuutin ajan.
  Hiiliharjojen vaihtamisen jälkeen näyttöön ilmestyy Sisäänajo hiiliharjojen vaihtamisen jälkeen . Aikapalkki näyttää sisäänajon päättymiseen jäljellä olevan ajan.
  Jos 1 minuutin minimisisäänajoaikaa ei noudateta, hiiliharjojen käyttöikä lyhenee huomattavasti.

Kuljetus ja varastointi

HUOMIO
Alhaiset lämpötilat aiheuttavat vaaroja! Sisään tunkeutuva vesi voi vaurioittaa tätä tuotetta ja lisätä sähköiskun vaaraa.
 • Jos lämpötila voi laskea pakkasen puolelle, varmista, ettei laitteeseen jää vettä.
Kuljettaminen
 • Älä kuljeta tätä tuotetta työkaluterä kiinnitettynä.
 • Kuljetuksen aikana varmista tukeva ja varma pystyssä pysyminen.
 • Tarkasta aina kuljettamisen jälkeen kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
Varastointi
 • Avaa vedensäädin ennen tuotteen varastoimista.
 • Varastoi tämä tuote aina pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi tämä tuote kuivassa paikassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitkän varastoinnin jälkeen tarkasta kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Timanttiporauslaite on toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Uudelleenkäynnistymisen esto
Laitteen kytkin asennossa I kytkettäessä virrantulo päälle.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Timanttiporauslaitetta on ylikuormitettu
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
 • Älä ylikuormita timanttiporauslaitetta (esimerkiksi kitkakytkimen toistuvilla laukeamisilla).
Maksimikäyttöaika porauksen aloitusvaihe aktivoituna ylittynyt.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Moottorissa vettä.
 • Anna timanttiporauslaitteen kunnolla kuivua lämpimässä ja kuivassa paikassa.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Sähköverkon häiriö – sähköverkossa on ollut virtakatkos.
 • Tarkasta häiritsevätkö muut laitteet ja koneet sähköverkkoa tai käytettävää muuntajaa.
 • Tarkasta käytettävän jatkojohdon pituus.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Moottori ylikuumentunut. Jäähdytysvaihe on päättynyt.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Image alternative
Ylikuumentuminen
Moottori ylikuumentunut. Timanttiporauslaite on jäähdytyskäytössä.
 • Odota muutama minuutti, jotta moottori jäähtyy, tai anna timanttiporauslaitteen käydä joutokäynnillä nopeuttaaksesi jäähtymistä. Kun normaali lämpötila saavutetaan, näyttö sammuu ja timanttiporauslaitteen uudelleen käynnistymisen esto kytkeytyy. Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Image alternative
Jäljellä oleva käyttöaika hiiliharjojen vaihtoon.
Hiiliharjojen kulumisraja melkein saavutettu. Käyttöaikaa timanttiporauslaitteen automaattisen pois päältä kytkeytymiseen saakka on vielä muutama tunti.
 • Vaihdata hiiliharjat seuraavan sopivan tilaisuuden tullen.
Image alternative
Sisäänajo hiiliharjojen vaihtamisen jälkeen.
Hiiliharjat on vaihdettu, ja ne on ajettava sisään.
 • Anna hiiliharjojen sisäänajon tapahtumiseksi laitteen käydä joutokäyntiä keskeytyksettä vähintään 1 minuutin ajan.
Image alternative
Porauksen aloitusvaiheen aktivoiminen ei mahdollista
Timanttiporauslaite poraa.
 • Kierrä käsipyörää, kunnes porakruunu ei enää kosketa työstettävää materiaalia.
Moottori ylikuumentunut. Timanttiporauslaite on jäähdytyskäytössä.
 • Lopeta jäähdytyskäyttö.
Image alternative
Alijännite - timanttiporauslaitteesta ei saada täyttä tehoa.
Sähköverkon häiriö – sähköverkossa on ollut alijännite.
 • Tarkasta häiritsevätkö muut laitteet ja koneet sähköverkkoa tai käytettävää generaattoria.
 • Tarkasta käytettävän jatkojohdon pituus .
Image alternative
Monitoiminäyttö näyttää vaihteen näytössä "0" ja timanttiporakruunu ei pyöri.
Vaihteen valintakytkin ei lukittuneena.
 • Käytä vaihteen valintakytkintä, kunnes se lukittuu.
Image alternative
Yhteys katkennut
Olemassa oleva Bluetooth-yhteys katkaistiin.
 • Varmista, että tuotteen ja varusteen välillä on näköyhteys. Ympäristöolosuhteet kuten raudoitetut betoniseinät voivat heikentää yhteyden laatua.
 • Yhdistä varuste uudelleen timanttiporauslaitteeseen.
Image alternative
Bluetooth ei päällä
Bluetooth on deaktivoitu.
 • Aktivoi Bluetooth-toiminto. Paina yhtä aikaa painikkeita Image alternative ja Image alternative.
Toinen timanttiporauslaite on yhdistynyt käytettävään varusteeseen (esimerkiksi vedenkäsittelyjärjestelmä) Bluetoothilla automaattisesti.
Useampi timanttiporauslaite on paritettu samaan varusteeseen. Varuste yhdistyy aina automaattisesti siihen timanttiporauslaitteeseen, jonka kanssa yhteys saadaan nopeimmin muodostettua.
 • Kytke varusteen Bluetooth pois päältä ja takaisin päälle ja yhdistä timanttiporauslaite varusteeseen uudelleen.
Timanttiporakruunu ei pyöri.
Timanttiporakruunu on tarttunut kiinni porattavaan materiaaliin.
 • Irrota timanttiporakruunu kiintoavaimella: Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Tartu timanttiporakruunuun sopivalla kiintoavaimella läheltä istukkapäätä ja irrota timanttiporakruunu kiertämällä.
 • Poraustukiohjattu poraaminen: Kierrä käsipyörää ja yritä kelkkaa ylös- ja alaspäin liikuttaen irrottaa timanttiporakruunu.
Porausnopeus laskee.
Suurin poraussyvyys saavutettu.
 • Poista poraussydän ja käytä porakruunun jatketta.
Poraussydän takertelee timanttiporakruunussa.
 • Poista poraussydän.
Työstettävään materiaaliin soveltumaton spesifikaatio.
 • Valitse paremmin soveltuva timanttiporakruunu-spesifikaatio.
Suuri teräksen osuus (tunnistus kirkkaasta vedestä jossa metallilastuja).
 • Valitse paremmin soveltuva timanttiporakruunu-spesifikaatio.
Timanttiporakruunu rikki.
 • Tarkasta timanttiporakruunun vauriot ja tarvittaessa vaihda se.
Valittu väärä vaihde.
 • Valitse oikea vaihde.
Painamisvoima liian pieni.
 • Lisää painamisvoimaa.
Laitteen teho liian pieni.
 • Valitse seuraavaksi pienempi vaihde.
Timanttiporakruunu kiillottunut.
 • Teroita timanttiporakruunu teroituslevyllä.
Vesimäärä liian suuri.
 • Pienennä vesimäärää vedensäätimellä.
Vesimäärä liian pieni.
 • Tarkasta veden tulo timanttiporauslaitteeseen ja tarvittaessa suurenna vesimäärää vedensäätimellä.
Kelkan lukitsin suljettu.
 • Avaa kelkan lukitsin.
Pöly estää porauksen edistymisen.
 • Käytä soveltuvaa pölynpoistovarustusta.
Käsipyörää pystyy kiertämään ilman tuntuvaa vastusta.
Leikkaustappi murtunut.
 • Vaihda leikkaustappi.
Timanttiporakruunua ei saa kiinnitettyä työkaluistukkaan.
Kiinnityspää/työkaluistukka likaantunut tai vaurioitunut.
 • Puhdista ja rasvaa istukkapää tai työkaluistukka, tai tarvittaessa vaihda ne.
Vettä tippuu huuhtelupäästä tai vaihteiston kotelosta.
Veden paine liian suuri.
 • Laske veden painetta.
Vettä tippuu työkaluistukasta käytön aikana.
Timanttiporakruunu ei ole riittävän hyvin kiinni työkaluistukassa.
 • Kiristä timanttiporakruunu kunnolla kiinni.
 • Irrota timanttiporakruunu. Kierrä timanttiporakruunua noin 90° porakruunuakseliin nähden. Kiinnitä timanttiporakruunu takaisin.
Kiinnityspää/työkaluistukka likaantunut.
 • Puhdista ja rasvaa istukkapää tai työkaluistukka.
Työkaluistukan tai istukkapään tiiviste rikki.
 • Tarkasta tiiviste ja tarvittaessa vaihda se.
Ei veden virtausta.
Vesikanava tukossa.
 • Nosta veden painetta tai huuhtele vesikanava vastakkaisesta suunnasta.
 • Puhdista veden tulo- ja poistoaukko.
Porausjärjestelmässä on liian suuri välys.
Timanttiporakruunu ei ole riittävän hyvin kiinni työkaluistukassa.
 • Kiristä timanttiporakruunu kunnolla kiinni.
 • Irrota timanttiporakruunu. Kierrä timanttiporakruunua noin 90° porakruunuakseliin nähden. Kiinnitä timanttiporakruunu takaisin.
Kiinnityspää/työkaluistukka rikki.
 • Tarkasta istukkapään ja työkaluistukan mahdolliset vauriot ja tarvittaessa vaihda ne.
Kelkassa on liian suuri välys.
Poraustuen ruuviliitokset löysällä.
 • Tarkasta poraustuen ruuvien kunnollinen kireys ja tarvittaessa kiristä ruuvit..
Poraustuki kiinnitetty riittämättömästi.
 • Kiinnitä poraustuki paremmin.
Timanttiporauslaitteen ja kelkan tai välikappaleiden välinen liitos löysällä.
 • Tarkasta liitoksen kireys ja tarvittaessa kiinnitä timanttiporauslaite uudelleen.

Timanttiporauslaite ei ole toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Monitoiminäyttö ei näytä mitään.
PRCD ei päälle kytkettynä.
 • Tarkasta PRCD:n toimintakykyisyys ja kytke se päälle.
Jännitteensaanti katkennut.
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toimiiko se.
 • Tarkasta pistokkeet, verkkojohto, virtajohdot ja sulake.
Moottorissa vettä.
 • Anna timanttiporauslaitteen kunnolla kuivua lämpimässä ja kuivassa paikassa.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Image alternative
Huoltoa tarvitaan.
Hiiliharjat kuluneet.
Moottorissa vettä.
 • Anna timanttiporauslaitteen kunnolla kuivua lämpimässä ja kuivassa paikassa.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Porauslietteen hävittämistä koskevat suositukset

Ympäristönsuojelun kannalta porauslietteen johtaminen viemäriin ilman esikäsittelyä on ongelmallista. Ota paikallisilta viranomaisilta selvää paikallisista määräyksistä.
 1. Kerää porausliete talteen (esimerkiksi märkäimurilla).
 2. Anna porauslietteen saostua ja hävitä kiinteä aines rakennusainejätteen mukana (saostumista voi nopeuttaa saostusaineella).
 3. Ennen kuin johdat jäljelle jäävän veden (emäksistä, ph-arvo > 7) viemäriin, neutraloi se sekoittamalla siihen hapanta neutralointiainetta, tai laimenna runsaalla vedellä.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.
Taiwan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Taiwania.