Kieli

NUN 54-22

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit käyttöohjeessa

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Noudata käyttöohjetta
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana
Image alternative Hilti Litiumioniakku
Image alternative Hilti Laturi

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa.
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä.
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto .
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Puristumisvaara!
Image alternative Leikkautumavaara!
Image alternative Käytä suojalaseja!
Image alternative Tuote tukee langatonta tiedonsiirtoa, joka on yhteensopiva iOS- ja Android-alustojen kanssa.
Image alternative Tasavirta
Image alternative Käytettävien Hilti -litiumioniakkujen tyyppisarja. Ota kappaleessa Tarkoituksenmukainen käyttö annetut tiedot huomioon.
Image alternative Litiumioniakku
Image alternative Älä koskaan käytä akkua lyöntityökaluna.
Image alternative Älä päästä akkua putoamaan. Älä käytä akkua, johon on kohdistunut isku tai joka on muutoin vaurioitunut.
Image alternative Jos tuotteessa on tämä, kyseinen tarkastuslaitos on sertifioinut tuotteen Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoille niillä voimassa olevien standardien mukaisesti.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Puristuskone/leikkuri
  NUN 54-22
  Sukupolvi
  02
  Sarjanumero

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Valmistaja vakuuttaa, että tässä kuvattu tuote täyttää sitä koskevien voimassa olevien lakien ja standardien vaatimukset.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Akkukäyttöisen sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Lataa akku vain valmistajan suosittamalla laturilla. Jos laturi on tarkoitettu vain tietyn akkumallin lataamiseen, palovaara on olemassa, jos laturia käytetään muiden akkujen lataamiseen.
 • Käytä ainoastaan juuri kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
 • Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten paperinliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun liittimet. Akun liittimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
 • Väärästä käytöstä johtuen saattaa akusta vuotaa nestettä, jota ei saa koskettaa. Vältä kosketusta sen kanssa. Tarvittaessa huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
 • Älä käytä akkua, joka on vaurioitunut tai johon on tehty muutoksia. Vaurioitunut akku tai akku, jota on muutettu, saattaa käyttäytyä yllättävästi ja aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen ja vammoja.
 • Varjele akkua avotulelta ja korkeilta lämpötiloilta. Avotuli tai yli 130 °C:n (265 °F) lämpötila voi aiheuttaa räjähdyksen.
 • Noudata kaikkia akun lataamisesta annettuja ohjeita, ja lataa akku tai akun sisältävä sähkötyökalu aina käyttöohjeessa mainittuja lämpötilarajoja noudattaen. Akun virheellinen lataaminen tai lataaminen sallitun lämpötila-alueen lämpötiloja noudattamatta saattaa johtaa akun tuhoutumiseen ja aiheuttaa tulipalovaaran.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat koneen turvallisuuden säilymisen.
 • Älä koskaan yritä huoltaa vaurioitunutta akkua. Akkujen kaikki huoltotyöt saa suorittaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltopiste.

Puristuskoneen/leikkurin muut turvallisuusohjeet

Turvallisuus sähkölaitteiden lähellä tehtävissä töissäMahdolliset vaarat on arvioitava aina ennen työnteon aloittamista; tarpeelliset suojatoimenpiteet on tehtävä.
Henkilöiden, jotka tekevät työtä sähkölaitteiden lähellä, pitää olla perehdytetty työskentelyalueella noudatettaviin turvallisuusmääräyksiin sekä turvallisuus- ja yrityskäytäntösääntöihin.
Työmenetelmiä on kolme erilaista: Työnteko jännitteettömiin osiin, työnteko jännitteellisiin osiin ja työnteko jännitteellisten osien lähellä. Kaikki nämä kolme menetelmää edellyttävät tehokkaita suojatoimenpiteitä sekä sähköiskuja että oikosulkujen ja häiriövalokaarien vaikutuksia vastaan. Lisätietoja, ks. standardi EN 50110 sekä muut kansalliset vaatimukset ja menetelmät. Kaikkien valittujen menetelmien ja työkalujen soveltuvuus työn kohteena oleville laitteistoille on tarkastettava.
 • Noudata kaikissa sähkölaitteisiin kohdistuvissa töissä voimassa olevia kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia lakeja, asetuksia ja sääntöjä, kuten standardia EN 50110.
Henkilöturvallisuus
 • Noudata maakohtaisesti voimassa olevia puristuskoneiden/leikkureiden käytön ja jännitteellisten osien ja johtojen lähellä tehtävien töiden standardeja ja turvallisuusohjeita.
 • Henkilöiden, jotka tekevät töitä jännitteellisten johtojen lähellä, on saatava säännöllistä koulutusta ja opastusta.
 • Käytä teknisesti moitteettomassa kunnossa olevaa puristuskonetta/leikkuria.
 • Älä koskaan tee tuotteeseen tai lisävarusteisiin minkäänlaisia muutoksia.
 • Pidä jäähdytysilmaraot aina puhtaina. Tukkeutuneet jäähdytysilmaraot aiheuttavat palovammavaaran.
 • Jos havaitset koneesta vuotavan öljyä, älä jatka koneen käyttämistä, vaan ota yhteys Hilti -huoltoon. Kerää ulos vuotanut öljy välittömästi.
 • Varmista, että lukitustappi kunnolla sisään työnnettynä ja paikalleen lukittuna.
 • Kun puristat/leikkaat, varmista ehdottomasti puristus-/leikkuripään ja kätesi/sormiesi välinen riittävä etäisyys.
 • Odota, että tuote on täysin pysähtynyt, ennen kuin lasket sen kädestäsi.
 • Kytke puristuskone/leikkuri päälle vasta, kun olet asettanut sen työasentoon.
 • Jos työsi kohteena on mekaanisesti jännityksellinen johto, ole erityisen varovainen.
 • Pidä puristuskoneesta/leikkurista aina molemmin käsin kiinni käsikahvoista.
 • Älä kiinnitä tähän työkaluun vyökoukkua.
 • Putoamaan pääsevät työkalut ja/tai lisävarusteet aiheuttavat loukkaantumisvaaran. Ennen työn aloittamista tarkasta, että asennettu lisävaruste on kunnolla kiinnitetty.
 • Älä katso suoraan tuotteen valoon (LED) äläkä suuntaa valoa muiden henkilöiden kasvoihin. Sokaistumisvaara on olemassa.
 • Pidä putoamisvarmistin ja työkaluliina puhtaina ja kuivina.
Sähköturvallisuus
 • Ennen puristuskoneen/leikkurin käyttämistä kaikki käyttäjän työskentelyalueella olevat aktiiviset osat, ts. sähköjännitteelliset osat, on kytkettävä jännitteettömiksi. Jos se ei ole mahdollista, on ryhdyttävä sähköjännitteellisten johtojen tai osien lähellä tehtävien töiden edellyttämiin maakohtaisesti vaadittaviin turvatoimiin.
 • Tarkasta ennen työn aloittamista, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja tai kaasu- ja vesiputkia. Tuotteen ulkopinnan metalliosista saatat saada sähköiskun tai aiheuttaa räjähdyksen, jos vahingossa osut sähköjohtoon, kaasuputkeen tai vesiputkeen.
 • Älä tee puristuksia osiin tai leikkaa osia, joissa on sähköjännite. Puristuskonetta/leikkuria ei luokitella eristetyksi, minkä vuoksi sen käyttäjän ja lähellä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvaa henkilökohtaista suojavarustusta (suojakäsineet, turvakengät, suojavaatetus jne.). Virtaa johtavien johtojen lähellä tehtävissä töissä on varmistettava riittävä eristys, esimerkiksi käyttämällä kiinteää eristemateriaalia tai pitämällä riittävä ilmaväli. Puristuskone/leikkuri soveltuu sähköisesti eristetyillä nostotasoilla tai nostimilla käytettäväksi.
 • Puristuskoneen/leikkurin käyttämiseksi jännitteellisten johtojen läheisyydessä käyttäjän pitää:
 • Ottaa huomioon kaikki erilaiset potentiaalit (jännitteet).
 • Varmistaa, että kaikki valitut menetelmät ja työkalut soveltuvat työtehtävään.
 • Olla koulutettu virtaa johtavien johtojen lähellä tehtäviin töihin.
 • Käyttää asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta.
 • Käyttää asianmukaista tiukasti istuvaa vaatetusta.
 • Riisua metalliset esineet kuten korut.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kytke puristuskone/leikkuri pois päältä noin 50 peräkkäisen puristamisen/leikkaamisen jälkeen, ja anna sen jäähtyä noin 15 minuutin ajan. Ylikuumentuminen voi vaurioittaa puristuskonetta/leikkuria.
 • Varastoi puristuskone/leikkuri kuivassa paikassa lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Hilti suosittaa puristuskoneen huollattamista Hilti -huollossa 15 000 puristuskerran jälkeen.

Akkujen käyttö ja hoito

 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käytä vain akkua, joka on teknisesti moitteettomassa kunnossa.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa lämpötilaan yli 80 °C (176 °F) tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Ota yhteys Hilti -huoltoon tai lue dokumentti "Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita".
  Noudata erityisiä ohjeita ja direktiivejä, jotka koskevat litiumioniakkujen kuljettamista, varastointia ja käyttöä.
  Lue Hilti -litiumioniakkujen turvallisuuteen ja käyttöön liittyvät ohjeet, jotka saat skannaamalla tämän käyttöohjeen lopussa olevan QR-koodin.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Puristus-/leikkuripää
 2. Työkalupää
 3. Palautuskytkin
 4. Huolto- ja häiriönäyttö
 5. Lisävarusteiden kiinnitysaukko
 6. Työaluevalo
 7. Käyttökytkin
 8. Lukitustappi
 9. Puristusmuotin lukkotappi
 10. Puristusmuotti
 11. Akun tilanäyttö
 12. Akun lukituksen vapautuspainike
 13. Akku
 14. Leikkuriterä
 15. Teräohjaimen kiinnitysruuvi
 16. Teräohjain
 17. Leikkuriterän kiinnitysruuvi

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on akkukäyttöinen sähköhydraulinen puristuskone/leikkuri.

Se on tarkoitettu kuparista (Cu) tai alumiinista (Al) valmistettujen liittimien puristamiseen sekä kuparista (Cu), alumiinista (Al) tai teräksestä valmistettujen kaapeleiden katkaisemiseen/leikkaamiseen.
Käyttötarkoituksesta riippuen tuotteeseen voidaan kiinnittää sekä puristus- että leikkausmuotti.
Ennen työn aloittamista kaikki käyttäjän työskentelyalueella olevat aktiiviset osat, ts. sähköjännitteelliset osat, on kytkettävä jännitteettömiksi. Jos se ei ole mahdollista, on ryhdyttävä sähköjännitteellisten osien lähellä tehtävien töiden edellyttämiin turvatoimiin.
Image alternative
 • Käytä tässä tuotteessa vain tyyppisarjan B 22 Hilti Nuron -litiumioniakkuja. Parhaan tehon saavuttamiseksi Hilti suosittaa, että tässä tuotteessa käytetään tässä taulukossa mainittuja akkuja.

 • Käytä näiden akkujen lataamiseen vain tässä taulukossa mainittujen tyyppisarjojen Hilti -latureita.

Mahdollinen väärä käyttö

 • Tätä käsiohjattavaa puristuskonetta/leikkuria ei saa käyttää kiinteäasenteisesti.
 • Sähköhydraulista puristuskonetta/leikkuria ei saa käyttää sateessa tai veden alla.

Toimituksen sisältö

Puristuskone/leikkuri, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Litiumioniakun näyttö

Hilti Nuron -litiumioniakuissa on lataustilan, vikailmoitusten ja akun kunnon näyttö.

Lataustilan ja vikailmoitusten näyttö

Jotta jokin seuraavista näytöistä voi tulla näyttöön, paina akun lukituksen vapautuspainiketta lyhyesti.
VAARA
Loukkaantumisvaara akun putoamisesta aiheutuva!
 • Varmista, että akku on kunnolla lukittunut tuotteeseen, jos akun paikalleen laittamisen jälkeen olet painanut lukituksen vapautuspainiketta.
Lataustila ja mahdolliset häiriöt pysyvät näytössä niin kauan, kuin liitetty tuote on päälle kytkettynä.
Tila
Merkitys
Neljä (4) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 100...71 %
Kolme (3) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 70...51 %
Kaksi (2) LED-merkkivaloa palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 50...26 %
Yksi (1) LED palaa jatkuvasti vihreänä
Lataustila: 25...10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu hitaasti vihreänä
Lataustila: < 10 %
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti vihreänä
Litiumioniakku on täysin tyhjentynyt. Lataa akku.
Jos LED-merkkivalo akun lataamisen jälkeenkin vielä vilkkuu nopeasti, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena
Litiumioniakku tai siihen liitetty tuote on ylikuormittunut, liian kuuma tai liian kylmä tai jokin muu vika on olemassa.
Saata tuote ja akku suositeltuun käyttölämpötilaan ja älä ylikuormita tuotetta sitä käyttäessäsi.
Jos viesti edelleen on näytössä, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo palaa keltaisena
Litiumioniakku ja siihen liitetty tuote eivät ole yhteensopivat. Ota yhteys Hilti -huoltoon.
Yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena
Litiumioniakku on estetty eikä sitä voida käyttää. Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Akun kunnon näyttö

Litiumioniakun kunnon voit hakea näyttöön painamalla akun lukituksen vapautuspainiketta yli kolmen sekunnin ajan. Järjestelmä tunnistaa akun mahdollisen virheellisen toiminnan väärin käyttämisen seurauksena, esimerkiksi akku päässyt putoamaan, akussa reikä, akussa ulkoisen lämmön aiheuttama vaurio jne.
Tila
Merkitys
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo jää palamaan vihreänä.
Akun käyttämistä voidaan jatkaa.
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti keltaisena.
Kyselyä akun kunnosta ei saatu tehtyä loppuun saakka. Toista tämä vaihe tai ota yhteys Hilti -huoltoon.
Kaikki LED-merkkivalot syttyvät juoksevasti ja sitten yksi (1) LED-merkkivalo jää palamaan punaisena.
Jos liitettyä tuotetta voi edelleen käyttää, jäljellä oleva akkukapasiteetti on alle 50 %.
Jos liitettyä tuotetta ei enää voi käyttää, akku on tullut käyttöikänsä päähän ja vaihdettava. Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite
21,6 V
Paino EPTA Procedure 01 mukaan
1,7 kg
Puristusaika
≈ 4 s
Max. puristusvoima
53 kN
Max. leikkauskapasiteetti (Leikkausleuka NCT J ACSR)
Teräsvaijeri / Guy Wire EHS
7,1 mm
Teräsvahvistettu Al-kaapeli (ACSR)
20,6 mm
Max. leikkauskapasiteetti (ulkohalkaisija) (Leikkausleuka NCT J CUAL)
Cu-kaapeli
31,8 mm
Al-kaapeli
33 mm
Max. sallittu puristuskapasiteetti
Cu-kaapeli
240 mm²
Al-kaapeli
240 mm²
Hienosäikeinen Cu-kaapeli
185 mm²
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 70 ℃
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Meluarvot
Äänitehotaso (L WA)
77 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (K WA)
2,5 dB(A)
Melupäästön äänenpainetaso (L pA)
66 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (K pA)
1,5 dB(A)
Tärinäarvot
Tärinän kokonaisarvo (käytön aikana) (a)
< 2,5 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²

Akku

Akkutoimintajännite
21,6 V
Gewicht Akku
Siehe Kapitel "Bestimmungsgemäße Verwendung"
Ympäristön lämpötila käytettäessä
−17 ℃ … 60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ … 40 ℃
Akun lämpötila lataamisen alkaessa
−10 ℃ … 45 ℃

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara vahingossa käynnistymisen seurauksena!
 • Varmista ennen akun kiinnittämistä, että tuote on kytketty pois päältä.
 • Irrota akku, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
VAARA
Puristus-/leikkausmuottien väärä suuntaus aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Väärin suunnatut puristus-/leikkausmuotit voivat sinkoutua ammuksen lailla ja aiheuttaa vammoja.
 • Varmista aina ennen puristamista/leikkaamista ja puristamisen/leikkaamisen aikana, että puristus-/leikkausmuotit on suunnattu oikein.
VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Työkaluterä voi olla kuuma ja/tai teräväreunainen.
 • Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat työkaluterää.
 • Älä koskaan laske työkaluterää syttyvälle alustalle.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Akun lataus

 1. Ennen lataamista lue laturin käyttöohje.
 2. Varmista, että liittimet akussa ja laturissa ovat puhtaat ja kuivat.
 3. Lataa akku hyväksytyllä laturilla.

Akun kiinnitys

VAARA
Loukkaantumisvaara akun oikosulun tai putoamisen seurauksena!
 • Ennen akun paikalleen laittamista varmista, ettei akun liittimissä akussa ja tuotteessa ole vieraita esineitä.
 • Varmista, että akku aina lukittuu kunnolla paikalleen.
 1. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
 2. Työnnä akku tuotteeseen siten, että akku kuultavasti lukittuu paikalleen.
 3. Tarkasta, että akku on kunnolla kiinni.

Akun irrotus

 1. Paina akun lukituksen vapautuspainiketta.
 2. Vedä akku irti tuotteesta.

Käynnistykseneston kytkeminen pois/päälle

Puristuskoneessa on aktivoitavissa oleva käynnistyksenesto. Kun käynnistyksenesto on aktivoituna, puristamisen käynnistämiseksi käyttökytkintä on painettava kaksi kertaa. Näin estetään koneen käynnistyminen vahingossa.
Tehdasuudessa koneessa käynnistyksenesto on deaktivoituna.
 1. Irrota akku.
 2. Paina käyttökytkintä ja pidä painettuna.
 3. Laita puristuskoneeseen akku.
 4. Vapauta käyttökytkin.
  • Vihreä LED-merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa; merkkiääni kuuluu kaksi kertaa: käynnistyksenesto on aktivoitu
  • Vihreä LED-merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa; merkkiääni kuuluu kerran: käynnistyksenesto on deaktivoitu

Puristus- tai leikkausleukojen asettaminen paikalleen

VAARA
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota akku ennen puristin- tai leikkausleukojen paikalleen asettamista, vaihtamista tai irrottamista.
Älä koskaan käytä tuotetta ilman puristus- tai leikkausleukoja!
Image alternative
 1. Valitse soveltuvat puristus- tai leikkausleuat.
 2. Paina lukitsintappia.
 3. Kierrä lukitsintappi vastapäivään rajoittimeen saakka.
  • Lukitustappi ponnahtaa esiin.
 4. Aseta puristus- tai leikkausleuat paikalleen.
 5. Työnnä lukitsintappi paikalleen siten, että se lukittuu.
  Lukitustappi on kunnolla paikallaan lukittuneena, jos osa siitä näkyy puristus- tai leikkausleuan toisella puolella.

Puristus- tai leikkausleukojen irrotus

VAARA
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota akku ennen puristin- tai leikkausleukojen paikalleen asettamista, vaihtamista tai irrottamista.
Image alternative
 1. Kierrä puristuspäätä siten, että pääset hyvin käsiksi lukitustappiin.
 2. Paina lukitsintappia.
 3. Kierrä lukitsintappi vastapäivään rajoittimeen saakka.
  • Lukitustappi ponnahtaa esiin.
 4. Irrota puristus- tai leikkausleuat eteenpäin tuotteesta.

Puristusmuotin asettaminen paikalleen (koskee vain puristusleukoja ja puristusmuotteja)

VAARA
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota akku ennen puristusmuottien paikalleen asettamista, vaihtamista tai irrottamista.
Älä koskaan käytä tuotetta ilman puristusleukaa!
Image alternative
 1. Valitse soveltuvat puristusmuotit.
 2. Kierrä puristuspäätä siten, että pääset hyvin käsiksi puristusmuottien kiinnityskohtaan.
 3. Aseta puristusmuotit paikalleen siten, että ne lukittuvat.

Puristusmuotin irrotus (koskee vain puristusleukoja ja puristusmuotteja)

VAARA
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota akku ennen puristusmuottien paikalleen asettamista, vaihtamista tai irrottamista.
Image alternative
 1. Kierrä puristuspäätä siten, että pääset hyvin käsiksi puristusmuottien kiinnityskohtaan.
 2. Vedä puristusmuotin lukitustappi irti.
 3. Irrota puristusmuotti.

Leikkuriterien vaihto

VAARA
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota akku ennen leikkuriterien paikalleen asettamista, vaihtamista tai irrottamista.
Image alternative
 1. Irrota teräohjurin kiinnitysruuvit.
 2. Irrota teräohjuri tuotteesta eteenpäin.
 3. Irrota leikkuriterien kiinnitysruuvit.
 4. Irrota vanhat leikkuriterät tuotteesta eteenpäin.
 5. Laita uudet leikkuriterät tuotteeseen.
 6. Kiristä leikkuriterien kiinnitysruuvit kiinni.
 7. Aseta teräohjuri leikkuriterään.
 8. Kiristä teräohjurin kiinnitysruuvit kiinni.

Putoamissuoja

VAARA
Loukkaantumisvaara työkalun ja/tai lisävarusteen putoamisvaaran vuoksi!
 • Käytä vain tuotteellesi suositeltua Hilti -työkaluliinaa.
 • Aina ennen käyttöä tarkasta työkaluliinan kiinnityspisteen mahdolliset vauriot.
Noudata maassasi voimassa olevia korkealla tehtävien töiden määräyksiä ja ohjeita.
Käytä tämän tuotteen putoamissuojana ainoastaan Hilti -putoamisvarmistimen ja Hilti -työkaluliinan #2261970 yhdistelmää.
 • Kiinnitä putoamisvarmistin lisävarusteelle tarkoitettuihin kiinnitysaukkoihin. Tarkasta kunnollinen kiinnitys.
 • Kiinnitä toinen karbiinikoukku putoamisvarmistuksen työkaluliinaan ja toinen karbiinikoukku kantavaan rakenteeseen. Tarkasta kummankin karbiinikoukun kunnollinen kiinnitys.
  Noudata Hilti -putoamisvarmistimen ja Hilti -työkaluliinan käyttöohjeita.

Käyttö

Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Puristaminen

VAKAVA VAARA
Sähköiskun vaara! Työskentely huonoissa ulko-olosuhteissa voi johtaa sähköiskuun ja/tai oikosulkuun.
 • Älä koskaan tee sähköjännitteellisten johtojen töitä huonossa säässä.
 • Lopeta työnteko heti, jos sääolosuhteet haittaavat eristysominaisuuksia, näkyvyyttä tai liikkumista.
VAARA
Väärin tehdyt puristukset aiheuttavat palovammavaaran. Seurauksena voi olla palovammoja.
 • Käytä vain toisiinsa sopivia kaapeleita ja puristusliittimiä sekä niihin tarkoitettuja puristusmuotteja.
 • Tarkkaile merkkiääntä ja männän palautumisliikettä. Jos merkkiääntä ei kuulu ja/tai mäntä ei palaudu, puristusvaihe on virheellinen.
VAARA
Suurella paineella ulos tuleva öljy aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Suurella paineella ulos tuleva öljy voi vahingoittaa ihoa ja silmiä.
 • Älä käytä puristuskonetta/leikkuria, jos siinä on näkyviä vaurioita.
 • Älä käytä puristuskonetta/leikkuria, jos siitä vuotaa öljyä.
 • Varmista, että mäntä palautuu jokaisen puristamisen jälkeen.
 • Jos mäntä ei puristamisen jälkeen palaudu, paina manuaalisen palauttamisen kytkintä.
VAARA
Sinkoutumaan pääsevien sirpaleiden aiheuttama loukkaantumisvaara! Materiaalin sirpaleet saattavat vahingoittaa silmiä ja aiheuttaa vammoja.
 • Käytä suojalaseja ja turvakenkiä.
 • Käytä soveltuvia liittimiä ja oikeita puristusmuotteja.
 • Varmista aina ennen puristamista ja puristamisen aikana, että puristusmuotit on suunnattu oikein.
VAROITUS
Puristusjäysteiden aiheuttama oikosulku! Virheellinen puristusvaihe voi johtaa jäysteiden muodostumiseen, mistä voi seurata oikosulku/valokaari.
 • Käytä oikeaa puristusmuottia.
 • Käytä soveltuvaa liitintä.
 • Poista jäyste, joka on syntynyt puristusvaiheen myötä.
Kylmässä säässä hydrauliikkaöljy voi paksuuntua, mikä hidastaa puristusvaihetta. Lämmitä puristuskone tekemällä 5‒10 tyhjää puristusta.
Image alternative
 1. Käännä puristuspää haluamaasi asentoon.
 2. Laita liitin avattuun puristuspäähän.
 3. Paina käyttökytkintä ja pidä painettuna, kunnes mäntä palautuu.
 4. Irrota puristettu liitin.
  Tarvittaessa toista puristusvaihe, mutta älä koskaan samaan kohtaan. Tee lisää puristuksia vierekkäin (B). Selvitä puristusten sallittu lukumäärä liittimen valmistajalta.

Leikkaaminen

VAKAVA VAARA
Sähköiskun vaara! Työskentely huonoissa ulko-olosuhteissa voi johtaa sähköiskuun ja/tai oikosulkuun.
 • Älä koskaan tee sähköjännitteellisten johtojen töitä huonossa säässä.
 • Lopeta työnteko heti, jos sääolosuhteet haittaavat eristysominaisuuksia, näkyvyyttä tai liikkumista.
VAARA
Loukkaantumisvaara! Katkaisemisen yhteydessä on olemassa vakavan loukkaantumisen vaara.
 • Kun katkaiset, varmista ehdottomasti leikkausleukojen ja kätesi/sormiesi välinen riittävä etäisyys.
VAARA
Suurella paineella ulos tuleva öljy aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Suurella paineella ulos tuleva öljy voi vahingoittaa ihoa ja silmiä.
 • Älä käytä puristuskonetta/leikkuria, jos siinä on näkyviä vaurioita.
 • Älä käytä puristuskonetta/leikkuria, jos siitä vuotaa öljyä.
 • Varmista, että mäntä palautuu jokaisen puristamisen jälkeen.
 • Jos mäntä ei puristamisen jälkeen palaudu, paina manuaalisen palauttamisen kytkintä.
Kylmässä säässä hydrauliikkaöljy voi paksuuntua, mikä hidastaa leikkausvaihetta. Lämmitä leikkuri tekemällä 5‒10 tyhjää leikkausta.
Image alternative
 1. Käännä leikkuripää haluamaasi asentoon.
 2. Aseta katkaistava materiaali avattuun leikkuripäähän tai ohjaa leikkuri leikkausleuat avattuna katkaistavan materiaalin päälle.
  Ohjaa katkaistava materiaali aina kokonaan leikkuripäähän.
  Älä ylitä suurinta sallittua leikkauskapasiteettia.
  Älä leikkaa materiaalia, jota et saa kokonaan ohjattua leikkuripäähän.
 3. Paina käyttökytkintä ja pidä painettuna, kunnes mäntä palautuu.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Loukkaantumisvaara jos akku paikallaan !
 • Irrota akku aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Tuotteen hoito
 • Puhdista pinttynyt lika varovasti.
 • Jos tuotteessa on jäähdytysilmaraot, puhdista ne varovasti kuivalla ja pehmeällä harjalla.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
 • Käytä tuotteen liittimien puhdistamiseen vain puhdasta ja kuivaa kangaspalaa.
Litiumioniakkujen hoito
 • Älä koskaan käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Vältä altistamasta akkua tarpeettomasti pölylle tai lialle. Älä koskaan altista akkua suurelle kosteudelle (esimerkiksi upota veteen tai jätä sateeseen).
  Jos akku on pahoin kastunut, käsittele sitä kuin vaurioitunutta akkua. Eristä akku palamattomasta materiaalista valmistettuun astiaan ja ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Pidä akku öljyttömänä ja rasvattomana. Älä anna pölyn ja lian kertyä akun pintaan. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä harjalla tai puhtaalla, kuivalla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
  Älä kosketa akun liittimiä äläkä poista akun liittimiin tehtaalla laitettua rasvaa.
 • Puhdista kotelon pinnat vain kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne saattavat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja/tai toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta tuote viipymättä Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet takaisin ja tarkasta niiden moitteeton toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Hilti n tälle tuotteelle hyväksymiä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group

Akkukäyttöisten työkalujen ja akkujen kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
  VAROITUS
  Käynnistyminen vahingossa kuljetuksen aikana !
 • Kuljeta tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Irrota akku/akut.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää kuljetusta ja sen jälkeen.
Varastointi
  VAARA
  Viallinen tai vuotava akku voi aiheuttaa vaurioita !
 • Varastoi tuotteesi aina akku irrotettuna!
 • Varastoi tuote ja akut viileässä ja kuivassa paikassa. Ota teknisissä tiedoissa annetut lämpötilarajat huomioon.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturissa. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmönlähteen päällä tai ikkunan vieressä.
 • Varastoi tuote ja akut lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Tarkasta tuotteen ja akun mahdolliset vauriot aina ennen käyttöä sekä ennen pitkää varastointia ja sen jälkeen.

Apua häiriötilanteisiin

Kaikissa häiriötilanteissa tarkkaile akun tilanäyttöä. Ks. kappale Litiumioniakun merkkivalot .
Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Akku tyhjenee tavallista nopeammin.
Erittäin alhainen ympäristön lämpötila.
 • Anna akun hitaasti lämmitä huoneenlämpötilaan.
Akku ei lukitu paikalleen selvästi naksahtaen.
Akun salpanokat likaantuneet.
 • Puhdista salpanokat ja kiinnitä akku uudelleen paikalleen.
Punainen LED => Vilkkuu pitkään ja varoitusääni kuuluu.
Puristusvoimaa ei saavuteta (käyttövirhe).
 • Varmista oikea käyttö ja tarvittaessa tarkasta puristus.
Punainen LED => Palaa jatkuvasti ja varoitusääni kuuluu.
Tekninen ongelma.
 • Ota yhteys HILTI-huoltoon.
Punainen LED => Vilkkuu hetkellisesti ja varoitusääni kuuluu.
Akun lataustila on liian pieni työtehtävän kunnolliseen suorittamiseen.
 • Vaihda akku ja lataa tyhjentynyt akku.
Punainen LED => Palaa hetkellisesti ilman varoitusääntä.
Tuote ylikuumentunut.
 • Anna tuotteen jäähtyä.
Akun LED-merkkivalot eivät näytä mitään
Akku rikki.
 • Ota yhteys Hilti -huoltoon.

Hävittäminen

VAARA
Määräystenvastaisten hävittäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Ulos vuotavat kaasut tai nesteet vaarantavat terveyden.
 • Älä lähetä vaurioituneita akkuja!
 • Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin.
 • Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen.
Image alternative Hilti -tuotteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.

Lisätietoja

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Tämä taulukko koskee Kiinaa.

Hilti -litiumioniakut

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeitaTässä dokumentaatiossa käytetty käsite "akku" tarkoittaa ladattavia Hiltin litiumioniakkuja, jotka koostuvat useista litiumionikennoista. Ne on tarkoitettu Hilti-sähkötyökaluihin ja niitä saa käyttää vain näissä. Käytä vain alkuperäisiä Hilti -akkuja!
Kuvaus Hilti -akuissa on akkukennojen hallinta- ja suojajärjestelmät.
Akut on valmistettu kennoista, jotka sisältävät litiumioni-varaajamateriaaleja. Ne mahdollistavat erittäin suuren ominaisenergiatiheyden. Litiumionikennoilla on erittäin vähäinen lataustason muistamisilmiö, mutta sitä vastoin ne reagoivat erittäin herkästi voimankäyttöön, syväpurkaantumiseen ja korkeisiin lämpötiloihin.
Hilti -akuille hyväksytyt tuotteet löydät Hilti Store -liikkeestä tai internetosoitteesta www.hilti.group
Turvallisuus
 • Noudata seuraavia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat litiumioniakkujen turvallisen käsittelyn ja käytön. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa ihoärsytystä, vakavia syöpymisvammoja, kemiallisia palovammoja, tulipalon ja/tai räjähdyksen.
 • Käsittele akkuja huolellisesti, jotta vältät vauriot ja terveydelle vakavasti vaarallisten nesteiden vuotamisen ulos!
 • Akkuja ei saa mitenkään muuttaa tai manipuloida!
 • Akkuja ei saa avata, puristaa, kuumentaa yli 80 °C:n lämpötilaan tai polttaa.
 • Älä käytä tai lataa akkua, johon on kohdistunut isku tai joka muutoin on vaurioitunut. Tarkasta akustasi vaurioiden merkit säännöllisin välein.
 • Älä koskaan käytä kierrätettyä tai korjattua akkua.
 • Älä käytä akkua tai akkukäyttöistä sähkötyökalua koskaan lyöntityökaluna.
 • Älä koskaan altista akkua suoralle auringonpaisteelle, korkealle lämpötilalle, kipinöille tai avotulelle. Siitä voi aiheutua räjähdys.
 • Älä kosketa akun napoja sormilla, työkaluilla, koruilla tai muilla metallisilla esineillä. Seurauksena akku voi vaurioitua ja aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai vammoja.
 • Älä altista akkua sateelle, kosteudelle tai nesteille. Sisään tunkeutunut kosteus voi aiheuttaa oikosulun, sähköiskun, palovammoja tai räjähdyksen.
 • Käytä aina vain tälle akkutyypille tarkoitettuja latureita ja sähkötyökaluja. Noudata niiden käyttöohjeissa annettuja ohjeita.
 • Älä käytä tai varastoi akkua räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
 • Jos akku on liian kuuma koskea, se saattaa olla vaurioitunut. Laita akku palovaarattomaan paikkaan ja riittävän etäälle syttyvistä materiaaleista. Anna akun jäähtyä. Jos akku vielä tunnin kuluttuakin on liian kuuma koskea, akku on vaurioitunut. Toimi kappaleessa Toimenpiteet akkupalossa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Toiminta jos akku vaurioitunut
 • Ota yhteys aina Hilti -huoltoon, jos akku on vaurioitunut.
 • Älä käytä akkua, jos siitä vuotaa ulos nestettä.
 • Vältä ulos vuotavan nesteen joutumista silmiin ja/tai iholle. Käytä akkunesteen käsittelyssä aina suojakäsineitä ja silmäsuojaimia.
 • Poista ulos vuotanut akkuneste tarkoitukseen hyväksyttyä kemiallista puhdistusainetta käyttäen. Noudata maakohtaisia akkunesteen puhdistamisesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Aseta vaurioitunut akku palamattomaan säiliöön ja peitä se kuivalla hiekalla, liitujauheella (CaCO3) tai silikaatilla (vermikuliitti). Sulje säiliön kansi ilmatiiviisti ja säilytä säiliö kaukana syttyvistä kaasuista, nesteistä tai esineistä.
 • Hävitä säiliö viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
Toiminta jos akku ei enää toimi
 • Tarkkaile, esiintyykö akun epänormaalia käyttäytymistä, esimerkiksi virheellistä latautumista tai poikkeuksellisen pitkiä latausaikoja, tuntuvaa tehon heikkenemistä, epänormaalia LED-merkkivalojen toimintaa tai nestevuotoa. Nämä ovat merkki sisäisestä ongelmasta.
 • Jos epäilet akun sisäistä ongelmaa, ota yhteys Hilti -huoltoon.
 • Jos akku ei enää toimi tai jos sitä ei voi enää ladata tai siitä vuotaa ulos nestettä, akku on hävitettävä. Ks. kappale Huolto ja hävittäminen .
Toimenpiteet akkupalossa
  VAARA
  Akkupalon aiheuttama vaara! Palavasta akusta vapautuu ympäristöön vaarallisia ja räjähdysvaarallisia nesteitä ja höyryjä, jotka voivat aiheuttaa syöpymisvammoja, palovammoja tai räjähdyksiä.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jos joudut sammuttamaan akkupaloa.
 • Varmista riittävä tuuletus, jotta vaaralliset ja räjähdysvaaralliset höyryt pääsevät poistumaan tilasta.
 • Jos savun muodostus on runsasta, poistu tilasta heti.
 • Jos hengitysteissä tuntuu ärsytystä, on syytä mennä lääkäriin.
 • Hälytä palokunta ennen kuin aloitat sammutusyrityksen.
 • Sammuta akkupalot pelkällä vedellä mahdollisimman etäältä suihkuttaen. Jauhesammuttimet tai sammutuspeitot eivät tehoa litiumioniakkujen paloihin. Akkujen ympäristön tulipalo sammutetaan tavallisilla sammutusaineilla.
 • Älä yritä siirtää suurta määrää palavia akkuja. Siirrä säästyneet materiaalit kauemmas ja siten eristä kyseiset akut.
Jos akku ei jäähdy, savuttaa tai palaa:
 • Ota se lapioon ja heitä se ämpäriin, jossa on vettä. Veden jäähdyttävän vaikutuksen ansiosta palon leviäminen niihin akun kennoihin estyy, joissa lämpötila ei ole vielä noussut syttymisen kannalta kriittisen korkeaksi.
 • Anna akun olla ämpärissä ainakin 24 tunnin ajan, kunnes akku on kokonaan jäähtynyt.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
Tietoa kuljetuksesta ja varastoinnista
 • Ympäristön lämpötila välillä -17 °C ja +60 °C / 1 °F ja 140 °F.
 • Varastointilämpötila välillä -20 °C ja +40 °C / -4 °F ja 104 °F.
 • Akkuja ei saa säilyttää laturin päällä. Irrota akku laturista aina latauksen päätyttyä.
 • Varastoi akut aina mahdollisimman viileässä ja kuivassa paikassa. Varastoiminen viileässä paikassa pidentää akun kestoa. Älä koskaan varastoi akkuja auringonpaisteessa, lämmittimen tai patterin päällä tai ikkunan vieressä.
 • Akkuja ei saa koskaan lähettää postitse. Käänny kuljetusyrityksen puoleen, kun haluat lähettää vauriottomia akkuja.
 • Älä koskaan kuljeta akkuja irrallaan muiden tavaroiden joukossa. Akut on suojattava kuljetuksen ajaksi kovilta iskuilta ja tärinältä, ja ne on eristettävä kaikenlaisista sähköä johtavista materiaaleista ja muista akuista, jotta niiden navat eivät pääse kosketuksiin muiden akkujen napojen kanssa. Seurauksena saattaisi olla oikosulku. Noudata maakohtaisia akkujen kuljetusmääräyksiä.
Huolto ja hävittäminen
 • Pidä akku puhtaana, rasvattomana ja öljyttömänä. Tarpeetonta pölyä ja likaa akun päällä on vältettävä. Puhdista akku kuivalla, pehmeällä siveltimellä tai puhtaalla, kuivalla kankaalla.
 • Älä käytä akkua, jos sen jäähdytysilmaraot ovat tukkeutuneet. Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla, pehmeällä harjalla.
 • Estä vierasesineiden tunkeutuminen kotelon sisään.
 • Varo, ettei kosteutta pääse tunkeutumaan akun sisään. Jos akkuun on päässyt kosteutta, käsittele sitä kuten vaurioitunutta akkua ja eristä se palamattomaan säiliöön.
 • Ks. kappale Toiminta jos akku vaurioitunut .
 • Ulosvuotavat kaasut tai nesteet saattavat vaarantaa terveyden määräystenvastaisten hävittämisen seurauksena. Hävitä akku viemällä se Hilti Store -liikkeeseen tai käänny vastuullisen jätteenkäsittely-yrityksen puoleen. Noudata vaurioituneiden akkujen maakohtaisia kuljetusmääräyksiä!
 • Älä hävitä akkuja sekajätteen mukana.
 • Hävitä akut siten, etteivät ne voi joutua lasten käsiin. Peitä liitännät sähköä johtamattomalla materiaalilla oikosulkujen välttämiseksi.