Kieli

WSC 85

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Vaihtovirta
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Halkaisija
Image alternative Langaton tiedonsiirto
Image alternative Suojausluokka II (kaksinkertainen eristys)

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Tyyppi:
  WSC 85
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Kaikkia sahoja koskevat turvallisuusohjeet

Sahaustapa
 • Image alternative VAKAVA VAARA: Älä vie käsiäsi sahausalueelle tai lähelle sahanterää. Pidä toisella kädelläsi kiinni lisäkahvasta tai moottorikotelosta. Kun pidät sahasta kiinni molemmin käsin, et voi satuttaa käsiäsi sahanterään.
 • Älä tartu työkappaleeseen kiinni sen alapinnalta. Teräsuojus ei voi suojata käsiäsi sahanterältä työkappaleen alapuolelta.
 • Säädä sahaussyvyys aina sahattavan työkappaleen vahvuuden mukaisesti. Työkappaleen toiselta puolelta pitää tulla näkyviin sahanterää vähemmän kuin terän täyden hammaskorkeuden verran.
 • Älä koskaan pidä sahattavaa työkappaletta paikallaan käsin tai jalalla. Sahaa työkappaleet aina tukevalla alustalla. Työkappaleen kunnollinen kiinnittäminen on tärkeää, jotta estät työkappaletta tai sahaa koskettamasta kehoasi tai sahanterää tarttumasta kiinni ja jotta varmistat koneen hallinnan säilyttämisen.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai koneen omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, sähkötyökalun metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin saatat saada sähköiskun.
 • Käytä rajoitinta tai suoraa reunaohjainta aina kun teet pitkittäistä sahausta. Siten saat aikaan tarkempaa jälkeä ja estät sahanterää tarttumasta kiinni.
 • Käytä aina oikean kokoista sahanterää, jonka kiinnitysreikä on oikean muotoinen (esimerkiksi tähtimäinen tai pyöreä). Sahassa oleviin kiinnitysosiin sopimaton sahanterä ei pyöri tasaisesti, mikä saattaa johtaa koneen hallinnan menettämiseen.
 • Älä koskaan käytä vaurioituneita tai vääränlaisia sahanterän aluslevyjä tai ‑ruuveja. Sahanterän aluslevyt ja ‑ruuvit on suunniteltu erityisesti kuhunkin sahaan, jotta sahan teho ja käyttöturvallisuus olisivat parhaat mahdolliset.
Takaisku - sen syyt ja siihen liittyvät turvallisuusohjeet
 • Takaisku on sahanterän kiinni tarttumisen tai takertumisen tai sahanterän väärin suunnattujen hampaiden vuoksi syntyvä tilanne, jossa saha itsestään pyrkii ylöspäin ja nousemaan irti työkappaleesta kohti koneen käyttäjää;
 • jos sahanterä tarttuu kiinni tai takertelee kaventuvaan sahausrakoon, sahanterä jumittuu, ja moottorin voima iskee konetta takaisinpäin kohti sahan käyttäjää;
 • jos sahanterä taipuu sahausraossa tai on väärin suunnattu, sahanterän takareunan hampaat saattavat tarttua kiinni työkappaleen pintaan, minkä seurauksena sahanterä liikkuu ylös sahausraosta ja saha iskee takaisinpäin kohti koneen käyttäjää.
Takaisku aiheutuu sahan väärästä tai virheellisestä käyttämisestä. Sen esiintymistä voit välttää noudattamalla seuraavassa annettuja ohjeita.
 • Pidä sahasta kunnolla molemmin käsin kiinni ja pidä kätesi asennossa, jossa pystyt hyvin vastustamaan mahdollisia takaiskuvoimia. Pysyttele aina sahanterän sivulla, älä koskaan asetu samaan linjaan sahanterän kanssa. Takaiskun sattuessa pyörösaha voi ponnahtaa taaksepäin, mutta käyttäjä pystyy sopivin toimenpitein hallitsemaan näitä takaiskuvoimia.
 • Jos sahanterä tarttuu kiinni tai keskeytät työnteon, kytke saha pois päältä ja odota sahanterä työkappaleessa, kunnes sahanterä on kokonaan pysähtynyt. Älä koskaan yritä nostaa sahaa irti työkappaleesta tai vetää sahaa taaksepäin sahanterän vielä pyöriessä, sillä muutoin takaisku saattaa yllättää. Määritä ja poista sahanterän kiinni tarttumisen syy.
 • Kun haluat käynnistää uudelleen sahan, jonka terä on työkappaleessa, keskitä ensin sahanterä sahausrakoon ja tarkasta, ettei sahanterän yksikään hammas ole kiinni työkappaleessa. Jos sahanterä tarttuu kiinni, sahanterä saattaa ponnahtaa irti työkappaleesta tai aiheuttaa takaiskun, kun käynnistät sahan uudelleen.
 • Tue levyt tai suuremmat työkappaleet hyvin, jotta sahanterän mahdollisen kiinni tarttumisen aiheuttama takaiskuvaara vähenee. Suuremmat levyt saattavat oman painonsa vuoksi taipua. Levyjä on siksi tuettava molemmilta sivuilta sekä sahausraon ja reunan läheltä.
 • Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita sahanteriä. Tylsät sahanterät tai sahanterät, joiden hampaiden suuntaus on väärä, tekevät sahausraosta liian ahtaan, mikä lisää kitkaa ja sahanterän kiinni tarttumisen vaaraa.
 • Kiristä sahaussyvyyden ja sahauskulman säädöt kiinni ennen sahaamista. Jos muutat säätöjä sahaamisen aikana, sahanterä voi tarttua kiinni, ja saha saattaa iskeä takaisin.
 • Ole erityisen varovainen upottaessasi terää seinään tai muuhun kohteeseen, jonka rakennetta et näe tarkasti. Materiaaliin upotettava sahanterä saattaa tarttua kiinni materiaalin sisällä oleviin kappaleisiin tai esineisiin, minkä seurauksena kone iskee takaisin.
Alemman teräsuojuksen toiminta
 • Tarkasta aina ennen koneen käyttämistä, että alempi teräsuojus toimii kunnolla. Älä käytä sahaa, jos alempi teräsuojus ei liiku vapaasti tai sulkeudu nopeasti. Älä koskaan kiilaa tai muutoin sido alempaa teräsuojusta auki-asentoon. Jos saha vahingossa putoaa, alempi teräsuojus saattaa taipua. Avaa teräsuojus avausvivusta ja varmista, että suojus liikkuu esteettä eikä missään sahauskulmassa tai ‑syvyydessä kosketa sahanterää tai muita osia.
 • Tarkasta alemman teräsuojuksen jousen toiminta. Korjauta kone ennen käyttämistä, jos alempi teräsuojus ja jousi eivät toimi kunnolla. Vaurioituneet osat, kiinni takertuva sahanpuru ja lika tai lastut saattavat hidastaa alemman teräsuojuksen toimintaa.
 • Avaa alempi teräsuojus käsin vain tehdessäsi tietynlaista sahaustyötä kuten upotus- tai kulmasahausta. Avaa alempi teräsuojus avausvivulla ja vapauta vipu heti, kun sahanterä on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muunlaisissa sahaustöissä alemman teräsuojuksen pitää antaa toimia automaattisesti.
 • Älä laske sahaa työpöydälle tai lattialle, jos alempi teräsuojus ei peitä sahanterää. Suojaamaton, vielä pyörivä sahanterä liikuttaa sahaa sahaussuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan ja sahaa kaiken, mitä eteen sattuu. Tämän vuoksi varo sahanterän pysähdyksiin pyörimistä.
Teräsuojuksen toiminta
 • Tarkasta aina ennen koneen käyttämistä, että teräsuojus sulkeutuu kunnolla. Älä käytä sahaa, jos teräsuojus ei liiku vapaasti tai sulkeudu nopeasti. Älä koskaan kiilaa tai muutoin sido teräsuojusta; tällöin sahanterä olisi suojatta esillä. Jos saha vahingossa putoaa, teräsuojus saattaa taipua. Varmista, että teräsuojus liikkuu vapaasti ja ettei se missään sahauskulmassa ja ‑syvyydessä kosketa sahanterään tai muihin osiin.
 • Tarkasta teräsuojuksen jousen kunto ja toiminta. Korjauta kone ennen käyttämistä, jos teräsuojus ja jousi eivät toimi kunnolla. Vaurioituneet osat, kiinni takertuva sahanpuru ja lika tai lastut saattavat hidastaa alemman teräsuojuksen toimintaa.
 • Jos upotat sahanterän muussa kuin suorassa kulmassa, varmista ettei sahan pohjalevy pääse siirtymään sivusuunnassa. Sivusuuntainen siirtyminen voi johtaa sahanterän kiinni tarttumiseen ja siten takaiskuun.
 • Älä laske sahaa työpöydälle tai lattialle, jos teräsuojus ei peitä sahanterää. Suojaamaton, vielä pyörivä sahanterä liikuttaa sahaa sahaussuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan ja sahaa kaiken, mitä eteen sattuu. Tämän vuoksi varo sahanterän pysähdyksiin pyörimistä.
Halkaisupuukon toiminta
 • Käytä sahanterään sopivaa halkaisupuukkoa. Jotta halkaisupuukko voi toimia, sahanterän runkolevyn pitää olla halkaisupuukkoa ohuempi ja sahanterän hammasleveyden halkaisupuukon paksuutta suurempi.
 • Säädä halkaisupuukko kuten käyttöohjeessa on selostettu. Väärä vahvuus, sijainti ja suuntaus saattavat olla syitä siihen, ettei halkaisupuukko pysty suunnitellulla tavalla estämään koneen takaiskua.
 • Upotussahausta lukuun ottamatta käytä aina halkaisupuukkoa. Muista kiinnittää halkaisupuukko takaisin paikalleen upotussahauksen jälkeen. Halkaisupuukko haittaa upotussahausta ja saattaa aiheuttaa koneen takaiskun.
 • Jotta halkaisupuukko voi toimia oikein, sen pitää olla sahausraossa. Lyhyellä sahausmatkalla halkaisupuukko ei toimi koneen takaiskun eston yhteydessä.
 • Älä käytä sahaa, jos halkaisupuukko on taipunut. Jo pieninkin vika voi hidastaa teräsuojuksen sulkeutumista.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Purunpoistoaukko
 2. Käyttökytkin
 3. Sahauskulman asteikko
 4. Kulmansäätimen kiinnitysruuvi
 5. Reunaohjaimen kiinnitysruuvi
 6. Piirtoreunaosoitin
 7. Sahaussyvyyden asteikko
 8. Kupusuojus
 9. Reunaohjain
 10. Kiristyskiila
 11. Halkaisupuukon kiinnitysruuvit
 12. Käynnistymisen estokatkaisin
 13. Imuadapteri
 14. Reunaohjaimen kiinnitysruuvi
 15. Sahaussyvyyden lukitus
 16. Pohjalevy
 17. Karajarrun painike
 18. Jäähdytysilmaraot
 19. Kuusiokoloavain
 20. Lisäkäsikahva
 21. Sahaussyvyyden säätövipu

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on käsiohjattava pyörösaha. Se on tarkoitettu puun tai puun kaltaisten materiaalien, muovien, kipsikartongin, kipsikuitulevyjen ja seosmateriaalien sahaamiseen sahaussyvyyteen 85 mm (3,35 in) saakka.

Pyörösahassa on lisävarusteista imuria/pölynpoistovarustusta varten irrotettava liitin, johon sopii yleismallinen imuriletku. Pölynimurin letkun liittäminen sahaan saattaa vaatia sopivan adapterin.

Mahdollinen väärä käyttö

Sahanteriä, jotka eivät vastaa Tekniset tiedot -kohdassa annettuja tietoja, katkaisu- ja hiomalaikkoja sekä suurlejeeringistä valmistettuja pikaterästeriä (HSS‑teräs) ei saa käyttää. Metalleja ei saa sahata.

Toimituksen sisältö

Pyörösaha, käyttöohje.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Nimellisjännitteen, nimellisvirran, verkkovirran taajuuden ja nimellisottotehon näet maakohtaisesta tyyppikilvestä.
Jos konetta/laitetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen/laitteen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % koneen/laitteen nimellisjännitteestä.

WSC 85
Antoteho
1 260 W
Tyhjäkäyntikierrosluku
4 500/min
Kuormituskierrosluku
3 100/min
Sahausnopeus tyhjäkäynnillä
54 m/s
Sahausnopeus kuormituskäytössä
37,3 m/s
Sahaussyvyys kun 0°
0 mm … 85 mm
Sahaussyvyys kun 45°
0 mm … 60 mm
Sahaussyvyys kun 60°
0 mm … 43 mm
Sahanterän halkaisija
207 mm … 230 mm
Sahanterän kiinnitysreikä
30 mm
Halkaisupuukon vahvuus (vakio)
2 mm
Paino EPTA 01 mukaan
7,8 kg
Suojausluokka
II

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Meluarvot

WSC 85
Melupäästön äänenpainetaso (LpA)
94 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus, (KpA)
3 dB(A)
Äänitehotaso (LWA)
105 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus, (KWA)
3 dB(A)
Tärinäarvot

WSC 85
Kolmen akselin suuntainen tärinäarvo sahattaessa puuta (ah)
≈ 2,3 m/s²
Epävarmuus (K)
0,5 m/s²

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Sahanterän kiinnitys

VAROITUS
Vaurioitumisvaara! Soveltumaton tai väärin kiinnitetty sahanterä voi vaurioittaa sahaa.
 • Käytä vain sahanteriä, jotka soveltuvat tälle sahalle. Ota sahanterässä oleva pyörimissuuntanuoli huomioon.
 • Käytä vain sellaisia sahanteriä, joiden sallittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin tuotteessa ilmoitettu maksimikierrosluku.
Image alternative
 1. Aseta kone tukiripojen varaan.
 2. Pidä toisella kädellä karajarrun painike painettuna, jotta sahan kara ei liiku.
 3. Aseta kiristyslaippa karaan.
 4. Kiristä ruuvi kiinni.
 5. Tarkasta, että kiristyslaippa on oikein paikallaan.
  Halkaisupuukon paksuuden pitää olla pienempi kuin sahanterän hammasleveys ja vähintään yhtä suuri kuin sahanterän runkolevyn paksuus. Etäisyyden A pitää olla alle 5 mm (0,2 in).

Sahaussyvyyden säätö

Jotta sahausreunasta tulee siisti, sahaussyvyydeksi pitää säätää materiaalin paksuus plus 2 mm.
Image alternative
 1. Vapauta lukitus.
 2. Säädä sahaussyvyys sahaussyvyyden säätövivulla.
  • Sahaussyvyyden näkee syvyysasteikosta.
 3. Lukitse lukitus.

Sahauskulman säätö

Image alternative
 1. Avaa sahauskulman säädön kiinnitysruuvi.
 2. Käännä pohjalevy haluamaasi sahauskulmaan.
  • Sahauskulman näkee kulma-asteikosta.
 3. Kiristä kiinnitysruuvi takaisin kiinni.

Sahausuran paksuuden säätö

Image alternative
 1. Avaa kiinnitysruuvi.
 2. Työnnä reunaohjaimen ohjain kiinnitysruuvin alle.
 3. Säädä sahausleveys haluamaksesi.
 4. Kiristä kiinnitysruuvi kiinni.

Työskentely

VAARA
Johdon vaurion aiheuttama vaara! Jos koneen verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu käytön aikana, irrota heti kone ja sen johto verkkovirrasta. Älä kosketa vaurioitunutta kohtaa!
 • Tarkasta kaikki liitäntäjohdot säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut jatkojohto. Vaihdata vaurioituneet verkkojohdot erikoiskorjaamossa.
Suositamme, että käytät vikavirtasuojakatkaisinta (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA.

Koneen kytkeminen päälle

VAROITUS
Vaurioitumisvaara muovia sahattaessa! Sahanterän kuumeneminen voi aiheuttaa muovin muodon muuttumisen tai sulamisen.
 • Pidä työnteossa pieniä taukoja, jotta sahanterä jäähtyy.
 1. Paina käynnistymisen estokatkaisinta.
 2. Paina käyttökytkintä.

Sahaaminen piirtoreunaa pitkin

 1. Varmista, että työkappale pysyy paikallaan.
 2. Varmista, että sahanterä pyörii vapaasti työkappaleen alapuolella.
 3. Aseta tuotteen pohjalevyn etureuna vasten työkappaletta.
 4. Kytke pyörösaha päälle.
 5. Ohjaa pyörösahaa sopivalla nopeudella piirtolinjaa pitkin työkappaleen läpi.

Sahaaminen upotustoiminnolla

Upotustoiminnolla työkappaleen sahaaminen voidaan aloittaa upottamalla sahanterä haluttuun kohtaan sahattavaan materiaaliin. Upotustoimintoa voidaan käyttää kaikissa sahauskulmissa.
Pienentääksesi takaiskun vaaraa asenna pohjalevyn taakse vaste.
Image alternative
 1. Säädä sahaussyvyyden arvoksi 0.
 2. Aseta pyörösaha lappeelleen työkappaleen päälle.
 3. Vie pohjalevyn takamerkintä ja piirtoreuna samalle korkeudelle.
 4. Avaa sahaussyvyyden lukitsin.
 5. Paina konetta toisella kädellä työkappaletta ja vastetta vasten.
 6. Kytke pyörösaha päälle.
  • Sahanterä laskeutuu.
 7. Kiristä sahaussyvyyden lukitsin takaisin kiinni, kun haluamasi sahaussyvyys on saavutettu.
 8. Tee sahaus.

Koneen kytkeminen pois päältä

 1. Vapauta käyttökytkin.
 2. Odota, että sahanterä pysähtyy.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Sahanterän irrotus

Image alternative
VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Työkaluterä voi olla kuuma ja/tai teräväreunainen.
 • Käytä suojakäsineitä, kun vaihdat työkaluterää.
 • Älä koskaan laske työkaluterää syttyvälle alustalle.
 1. Aseta kone tukiripojen varaan.
 2. Pidä toisella kädellä karajarrun painike painettuna, jotta sahan kara ei liiku.
 3. Kierrä moottorin kannen alapuolella oleva laipparuuvi auki kuusiokoloavaimella.
 4. Säädä sahaussyvyys säätövivulla arvoon 0.
 5. Kierrä ruuvia auki kuusiokoloavaimella vastapäivään.
 6. Ota kiristyslaippa paikaltaan.
 7. Avaa kupusuojus ja pidä siitä kiinni.
 8. Irrota sahanterä.

Suojalaitteiden puhdistus

 1. Irrota sahanterä.
 2. Puhdista suojalaitteet varovasti kuivalla harjalla.
 3. Poista suojalaitteiden sisälle kertynyt massa ja lastut sopivalla työkalulla.
 4. Kiinnitä sahanterä takaisin paikalleen.

Kupusuojuksen tarkastus

 • Avaa kupusuojus käyttövivulla kokonaan.
  • Kun vapautat käyttövivun, kupusuojuksen pitää sulkeutua nopeasti ja kokonaan.

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
 • Älä kuljeta tätä tuotetta työkaluterä kiinnitettynä.
 • Kuljetuksen aikana varmista tukeva ja varma pystyssä pysyminen.
 • Tarkasta aina kuljettamisen jälkeen kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
Varastointi
 • Varastoi tämä tuote aina pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi tämä tuote kuivassa paikassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitkän varastoinnin jälkeen tarkasta kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Häiriötilannetaulukko

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Koneen teho on heikko.
Jatkojohto on liian pitkä ja/tai sen poikkipinta-ala on liian pieni.
 • Käytä jatkojohtoa, jonka pituus on sallittu ja / tai poikkipinta-ala on riittävä.
Virransaannin jännite on liian pieni.
 • Tarkasta tyyppikilvessä olevat tehotiedot.
Kone ei toimi.
Virransaannin jännite on liian pieni.
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toiminta.
Verkkojohdon tai pistokkeen vika.
 • Tarkastuta kone ammattitaitoisessa sähköalan erikoiskorjaamossa.
Käyttökytkin rikki.
 • Tarkastuta kone ammattitaitoisessa sähköalan erikoiskorjaamossa.
Hiilet kuluneet.
 • Tarkastuta kone erikoiskorjaamossa ja tarvittaessa vaihdata hiilet.
Ei imutehoa tai imuteho heikko
Lastukanava tukossa.
 • Puhdista lastukanava.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r933.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative