Kieli

WSJ 750
WSJ 850

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
HUOMIO !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Tuotekohtaiset symbolit

Symbolit tuotteessa

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Joutokäynti-iskuluku
Image alternative Kaksinkertaisesti eristetty

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Heiluripistosaha
  WSJ 750 | WSJ 850
  Sukupolvi:
  01
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Image alternative
Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Turvallisuusohjeet koskien edestakaisin liikkuvalla sahanterällä tehtäviä sahauksia

 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai koneen omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin voit saada sähköiskun.
 • Kiinnitä työkappale puristimilla tai muulla vastaavalla tavalla tukevaan alustaan. Työkappaleen pitäminen paikallaan käsin tai keholla painaen ei ole riittävän tukevaa, joten saatat menettää koneen ja työkappaleen hallinnan.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Koneeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa sähkötyökalun terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai sähkötyökalun omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu virtajohtoon, koneen metalliosiin saattaa johtua virta, jolloin voit saada sähköiskun.
 • Käytä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Kun teet pölyävää työtä, käytä kevyttä hengityssuojainta.
 • Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
 • Konetta ei ole tarkoitettu voimiltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua.
 • Älä jätä konetta lasten ulottuville.
 • Ohjaa verkkojohto ja jatkojohto aina koneesta pois taaksepäin. Siten vältät vaaran kompastua johtoihin työnteon aikana.
 • Käytä suojakäsineitä. Heiluripistosaha voi kuumentua käytön aikana. Työkalun vaihtamisen yhteydessä työkaluun koskeminen voi aiheuttaa haavoja ja palovammoja.
 • Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, mineraalien ja metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia tuotteen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt, kuten tammen tai pyökin pöly, on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Käytä mahdollisimman tehokasta pölynpoistolaitetta. Käytä tähän Hilti suosittamaa liikuteltavaa puu- ja/tai mineraalipölyn poistolaitetta, joka soveltuu tälle sähkötyökalulle. Noudata eri materiaalien työstöstä annettuja maakohtaisia ohjeita ja määräyksiä.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja. Koneen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos vahingossa osut sähköjohtoon. Tästä aiheutuu vakava sähköiskun vaara.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa. Jos sähkötyökalun verkkojohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän käyttöön tarkoitettu ja hyväksytty johto; näitä johtoja on saatavana huolto-organisaation kautta. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke pistorasiasta. Vaurioituneet verkkojohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
 • Tarkastuta likaantunut kone säännöllisin välein Hilti -huollossa, jos työstät sähköä johtavia materiaaleja usein. Koneen pintaan kertynyt pöly, etenkin sähköä johtavien materiaalien pöly, tai kosteus saattavat epäsuotuisissa tilanteissa aiheuttaa sähköiskun.
 • Jos virransaanti katkeaa, kytke kone pois päältä ja irrota pistoke verkkopistorasiasta. Tämä estää konetta käynnistymästä vahingossa, kun virransaanti palautuu.
Pistosahoja koskevat erityiset turvallisuusohjeet.
 • Sahatessasi ohjaa tuotetta aina itsestäsi poispäin.
 • Älä koskaan pidä kättä sahanterän edessä tai koske sahanterään.
 • Älä koskaan sahaa materiaaleja, joista et tiedä mitä niiden sisällä on, ja pidä sahauskohdan ylä- ja alapuoli vapaana. Esteeseen osuva sahanterä voi aiheuttaa tuotteen takaiskun.
 • Kytke tuote aina pois päältä kuljettamisen ajaksi.
 • Älä koskaan käytä tuotetta kosketussuojaa kiinnittämättä. Vältä pyörivien osien koskettamista. Kytke kone päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn. Pyörivien osien ja etenkin pyörivien työkalujen koskettaminen saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Selvitä työssä syntyvän pölyn vaarallisuus ennen työn aloittamista. Käytä rakennustyömaakäyttöön hyväksyttyä pölynimuria, joka täyttää viralliset pölysuojaluokitusmääräykset.
 • Kun teet reikiä, varmista työstettävän kohdan taustapuoli. Loukkaantumisvaara työkaluterän läpäistessä materiaalin.
 • Sahatessasi älä tartu työkappaleeseen alhaaltapäin.
Pölynpoistovarustusta WSJ-DRS koskevat turvallisuusohjeet
 • Suodatinta vaihtaessasi pidä konetta ja WSJ-DRS:ää asennossa, jossa pölylaatikon voi vetää suoraan alaspäin. Näin estetään pölyn pääsy ympäröivään ilmaan.
 • Suodatinta vaihtaessasi käytä kevyttä hengityssuojainta.

Kuvaus

Tuoteyhteenveto

Image alternative
 1. Käyttökytkin
 2. Lukitsinpainike (vain WSJ 750/850-ET)
 3. Jäähdytysilmaraot
 4. Iskuluvun säätöpyörä
 5. Poistoimuliitäntä
 6. Jalusta
 7. Heiluripistoliikkeen säätövipu
 8. Pohjalevyn lukitusruuvi
 9. Ohjausrulla
 10. Sahanterä
 11. Kosketussuoja
 12. Istukka
 13. Sahanterän lukituksen vapautusvipu
 14. Poistoimuliitännän suojus
 15. Pohjalevyn liukutalla
 16. Murtosuoja

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on käsiohjattava, sähkökäyttöinen heiluripistosaha. Se on tarkoitettu muovi-, puu- ja metallimateriaalien sekä kipsi- ja kuitulevyjen sahaamiseen.

Tuotteessa on poistoimuliitäntä pölynpoistolaitetta varten. Kun konetta käytetään pölynpoistolaite liitettynä, suojuksen pitää olla kiinnitettynä koneeseen.
Koneen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat koneen tyyppikilvessä olevia tietoja.

Mahdollinen väärä käyttö

 • Tuotetta ei saa käyttää puiden oksien tai runkojen katkaisemiseen.
 • Tuotetta ei saa käyttää terveydelle vaarallisten materiaalien työstöön.
 • Tuotetta ei saa käyttää kosteassa ympäristössä.

Lastunpoistopuhallus

Heiluripistosahassa on lastunpoistopuhallus.
Sahanterälle suunnattu lastunpoistopuhallus ohjaa ilmavirran avulla lastut ja pölyn pois sahauslinjalta.

Iskuluku

Iskulukua voi säätää säätöpyörällä. Käyttävissä ovat asennot välillä 1 (pieni) ja 6 (suuri).
Oikean valinnan tekemiseen löydät ohjeita sahanterän käyttösuosituksista.

4-asentoinen heiluripistoliikesäätö

Heiluripistoliikkeen 4-asentoisen säädön ansiosta voit sovittaa sahaustehon ja sahausjäljen työstettävälle materiaalille parhaiten sopivaksi. Heiluripistoliikkeen säätövivulla voit valita heiluripistoliikkeen neljästä vaihtoehdosta.
Mitä siistimmän ja hienomman sahausreunan haluat, sitä pienempi heiluripistoliike sinun on valittava. Sopivimman säädön löydät parhaiten kokeilemalla.
Tila
Merkitys
Asento 0
Ei heiluripistoliikettä
Asento 1
Pieni heiluripistoliike
Asento 2
Keskisuuri heiluripistoliike
Asento 3
Suuri heiluripistoliike

Murtosuoja

Tuotteeseen voidaan kiinnittää murtosuoja.
Murtosuoja estää sahausreunaa murtumasta puumateriaaleja sahattaessa.

Pölynpoisto pölynpoistolaitteella

Pölynpoistolaite vähentää pölyhaittoja ja edistää työturvallisuutta, koska näkyvyys sahattavaan kohtaan on parempi, ja vähentää työpaikan pöly- ja lastukuormitusta.
Liitä koneeseen pölynpoistolaite, jos sahaat pitemmän aikaa puuta tai muita materiaaleja, joiden työstäminen synnyttää paljon pölyä.
Kun käytät konetta pölynpoistolaite liitettynä, suojuksen pitää olla kiinnitettynä koneeseen.

Toimituksen sisältö.

Heiluripistosaha, sahanterä, murtosuoja, poistoimuadapteri, liukutalla, kuusiokoloavain, suojus, käyttöohje.
Muita tälle tuotteelle hyväksyttyjä järjestelmätuotteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai nettiosoitteesta: www.hilti.group

Tekniset tiedot

Heiluripistosaha

Nimellisjännitteen, nimellisvirran, verkkovirran taajuuden ja/tai nimellisottotehon näet maakohtaisesta tehokilvestä.
Jos konetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin koneen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % koneen nimellisjännitteestä.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Paino EPTA 01/2003 mukaan
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Käyttölämpötila
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
−17 ℃ …60 ℃
Varastointilämpötila
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
−20 ℃ …70 ℃
Rakenneteräksen maks. sahaussyvyys
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Puun maks. sahaussyvyys
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Melutiedot ja tärinäarvot EN 62841 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melupäästöarvot

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Äänitehotaso (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Tärinäarvo puulevyjen sahauksessa (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Tärinäarvo metallilevyn sahauksessa (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Pölynpoistovarustus


WSJ-DRS
Paino
0,25 kg

Jatkojohdon käyttö

VAARA
Johdon vaurion aiheuttama vaara! Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu käytön aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke verkkopistorasiasta.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa.
 • Käytä vain käyttötarkoitukseen hyväksyttyjä jatkojohtoja, joiden poikkipinta-ala on riittävä. Muutoin koneen teho voi olla normaalia heikompi ja johto saattaa ylikuumentua.
 • Tarkasta jatkojohdon mahdolliset vauriot säännöllisin välein.
 • Vaihda vaurioitunut jatkojohto.
 • Jos työskentelet ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Johdon suositeltu minimipoikkipinta-ala ja sallittu maksimipituus löytyvät tämän dokumentaation lopusta QR-koodina.

Työkohteen valmistelu

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Sahanterän kiinnitys

Image alternative
 1. Paina sahanterän lukituksen vapautinta ja pidä se painettuna.
 2. Paina sahanterä (hampaat sahaussuuntaan päin) koneen istukkaan, kunnes terä lukittuu paikalleen.
 3. Pidä sahanterää tuntuvaa vastusta vastaan ja anna sahanterän lukituksen vapauttimen palata takaisin.
 4. Varmista sahanterästä vetämällä, että terä on kunnolla lukittunut paikalleen.

Imuadapterin kiinnitys

Image alternative
 1. Laita poistoimuadapteri tuotteessa olevaan aukkoon.
 2. Paina poistoimuadapteri alhaaltapäin tuotteeseen siten, että se lukittuu paikalleen.
 3. Liitä imurin letku imuadapteriin.

Suojuksen kiinnitys

Image alternative
 • Työnnä suojus edestäpäin tuotteeseen siten, että suojus lukittuu paikalleen.

Heiluripistoliikkeen säätö

Heiluripistoliikkeen 4-asentoisen säädön ansiosta voit sovittaa sahaustehon ja sahausjäljen työstettävälle materiaalille parhaiten sopivaksi.
Heiluripistoliikkeen säätövivulla voit valita heiluripistoliikkeen neljästä vaihtoehdosta.
Mitä siistimmän ja hienomman sahausreunan haluat, sitä pienempi heiluripistoliike sinun on valittava.
Sopivimman säädön löydät parhaiten kokeilemalla.
Oikean valinnan tekemiseen löydät ohjeita sahanterän käyttösuosituksista.
Image alternative
Tila
Merkitys
Asento 0
Ei heiluripistoliikettä
Asento 1
Pieni heiluripistoliike
Asento 2
Keskisuuri heiluripistoliike
Asento 3
Suuri heiluripistoliike

Iskuluvun säätö

Image alternative
 • Säädä säätöpyörällä iskuluku välille 1 (pieni) ja 6 (suuri).
  • Katso oikea säätö käytettävän sahanterän käyttösuosituksista.

Murtosuojan kiinnitys

Toimintoa voi käyttää vain sen käyttämiseen tarkoitettujen sahanterien yhteydessä.
Image alternative
 • Paina murtosuoja alhaaltapäin pohjalevyyn.

Sahauskulman säätö

Image alternative
 1. Irrota poistoimuaukon suojus.
 2. Löystytä ruuvi.
 3. Vedä pohjalevyä kevyesti eteenpäin.
 4. Säädä sahauskulma haluamaksesi tuotteessa olevan asteikon avulla.
 5. Kiristä ruuvi kiinni.

Pohjalevyn siirtäminen

Image alternative
 1. Löystytä ruuvi.
 2. Paina pohjalevy takaisinpäin vasteeseen saakka.
 3. Kiristä ruuvi kiinni.

Pohjalevyn liukutallan kiinnitys

Käytä pohjalevyn liukutallaa, jos sahaat herkästi naarmuuntuvaa materiaalia.
 1. Kiinnitä liukutalla edestäpäin pohjalevyyn.
 2. Paina liukutallaa taaksepäin pohjalevyä vasten, kunnes talla lukittuu paikalleen.

Työskentely

VAARA
Johdon vaurion aiheuttama vaara! Jos koneen verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu käytön aikana, irrota heti kone ja sen johto verkkovirrasta. Älä kosketa vaurioitunutta kohtaa!
 • Tarkasta kaikki liitäntäjohdot säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut jatkojohto. Vaihdata vaurioituneet verkkojohdot erikoiskorjaamossa.
Suositamme, että käytät vikavirtasuojakatkaisinta (RCD), jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA.

Pölynpoistolaitteen liittäminen

Pölynpoistolaite vähentää pölyhaittoja ja edistää työturvallisuutta, koska näkyvyys sahattavaan kohtaan on parempi, ja vähentää työpaikan pöly- ja lastukuormitusta.
Image alternative
 1. Kiinnitä suojus paikalleen.
 2. Liitä pölynpoistolaite, jos sahaat pitemmän aikaa puuta tai materiaaleja, joiden työstössä syntyy paljon pölyä.

Kytkeminen päälle

 1. Jos seuraava varuste on olemassa, tee lisäksi tämä toimenpide:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Paina käyttökytkintä.
  • Paina sitten lukituspainiketta.
   • Käyttökytkin lukittuu <Päällä>-asentoon.
  • Lukituksen vapautat painamalla käyttökytkintä uudelleen.
 2. Jos seuraava varuste on olemassa, tee lisäksi tämä toimenpide:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Kytke tuote luistikytkimellä päälle.

Upotussahaus

Image alternative
 1. Kytke heiluripistoliikkeen säätövipu asentoon 0.
 2. Aseta tuotteen pohjalevyn etureuna vasten työkappaletta.
 3. Pidä tuotteesta kunnolla kiinni ja paina käyttökytkintä.
 4. Paina tuotetta lujasti työkappaletta vasten ja upota terä asentokulmaa pienentäen.
 5. Kun työkaluterä läpäisee materiaalin, käännä tuote normaaliin työasentoon.
  • Pohjalevy kokonaan materiaalia vasten.
 6. Jatka sahaamista sahauslinjaa pitkin.

Irrotus

VAROITUS
Loukkaantumisvaara! Tuotteen käynnistyminen vahingossa.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta, ennen kuin muutat koneen säätöjä tai vaihdat lisävarusteosia.
Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.

Suojuksen irrotus

Image alternative
 • Käännä kiinnitettyä suojusta hiukan ja vedä se eteenpäin irti koneesta.

Sahauskulman palautus normaaliksi

 1. Löystytä ruuvi.
 2. Säädä sahauskulma arvoon 0°.
 3. Paina pohjalevy takaisin perusasentoonsa.
 4. Kiristä ruuvi kiinni.

Pölynpoistolaitteen irrotus

Image alternative
 1. Vedä imurin letku irti poistoimuadapterista.
 2. Paina poistoimuadapteria alaspäin ja vedä se irti tuotteesta.

Sahanterän irrotus

VAARA
Loukkaantumisvaara. Sahanterän hallitsematon irtoaminen voi aiheuttaa vammoja.
 • Kun irrotat sahanterää, pidä konetta siten, ettei se ole suunnattuna kohti ihmisiä tai eläimiä, joita irtoava sahanterä saattaisi vahingoittaa.
Image alternative
 • Paina sahaterän lukituksen vapautusvipu vasteeseen saakka sivullepäin.
  • Sahanterä irtoaa ja ponnahtaa pois koneesta.

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Pölysäiliön tyhjennys

VAARA
Pölyn aiheuttama vaara Pölyimumodulin koputteleminen vapauttaa ilmaan pölyä.
 • Käytä kevyttä hengityssuojainta.
 1. Paina yhtä aikaa pölysäiliön vasemmalla ja oikealla puolella olevaa painiketta.
 2. Vedä pölysäiliö alaspäin irti.
 3. Kopauttele pöly pois pölysäiliöstä tai tyhjennä pölysäiliö imurilla.

Imuadapterin puhdistus

 1. Puhdista imuadapteri.
 2. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei osissa ole murtumia tai vaurioita, jotka saattaisivat haitata tuotteen toimintaa.

Sahanterien puhdistus

 1. Poista käyttämistäsi sahanteristä pihka ja hartsi säännöllisin välein.
 2. Laita sahanterät 24 tunniksi petroliin tai pihkan-/hartsinpoistoaineeseen.

Kuljetus ja varastointi

Kuljettaminen
 • Älä kuljeta tätä tuotetta työkaluterä kiinnitettynä.
 • Kuljetuksen aikana varmista tukeva ja varma pystyssä pysyminen.
 • Tarkasta aina kuljettamisen jälkeen kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
Varastointi
 • Varastoi tämä tuote aina pistoke verkkopistorasiasta irrotettuna.
 • Varastoi tämä tuote kuivassa paikassa sekä lasten ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.
 • Pitkän varastoinnin jälkeen tarkasta kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.

Vianmääritys

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.
Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Sahanterä irtoaa.
Sahanterä ei ole lukittunut kunnolla.
 • Toista kiinnitysvaihe ja varmista, että istukka on kokonaan auki ja että painat sahanterän paikalleen tuntuvaa vastusta vasten.
Lastunpoisto likaantunut.
 • Puhdista istukka.
Sahanterää ei saa laitettua paikalleen.
Lastunpoisto likaantunut.
 • Puhdista istukka.
Tuotetta ei saa kytkettyä päälle.
Verkkopistoketta ei ole liitetty.
 • Tarkasta liittäminen.
Käyttökytkin rikki tai likaantunut.
 • Puhdista käyttökytkimen ulkopinta puhdistusliinalla.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
Käyttökytkintä ei saa lukittua.
Käyttökytkin rikki tai likaantunut.
 • Puhdista käyttökytkimen ulkopinta puhdistusliinalla.
Heiluripistoliikettä ei saa säädettyä.
Ura likaantunut.
 • Puhdista heilurivivun ura liasta.
Heiluripistoliike ei toimi.
Heiluriliikehaarukka likaantunut.
 • Tarkasta, onko heiluriliikehaarukan alueella likaa, ja tarvittaessa poista lika.
Heiluripistoliikkeen säätövipu asennossa "0".
 • Säädä haluamasi arvoon.
Kierroslukua ei saa säädettyä.
Säätöpyörä rikki tai likaantunut.
 • Puhdista säätöpyörän ulkopinta.
Kierrosluku liian suuri tai liian pieni.
Säädetty väärä arvo.
 • Tarkasta säätämäsi arvo (säätöpyörän asteikko) ja tarvittaessa muuta säätöä.
Poistoimu imurilla tai WSJ-DRS:llä ei toimi.
Poistoimusuojus ei ole paikallaan.
 • Varmista, että imuri toimii ja että poistoimuadapteri ja poistoimusuojus ovat kunnolla paikoillaan.
Tuotteen ja/tai poistoimuadapterin kanavat likaantuneet.
 • Puhdista liitoskohta ja tarkasta, että tarvike soveltuu käyttöön.
Pohjalevyä ei saa käännettyä.
Kiinnitysruuvia ei ole löystytetty.
 • Tarkasta ruuvi ja tarvittaessa löystytä se.
Kiinnityskohta tuotteessa likaantunut.
 • Puhdista pohjalevyn ja tuotteen välinen alue.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
Tarvikevarustetta ei saa kiinnitettyä.
Liitoskohta pohjalevyssä likaantunut.
 • Puhdista liitoskohta.
Väärä tarvikevaruste.
 • Varmista, että tarvike soveltuu käyttöön.
Pölyimumoduli DRS ei toimi.
Liittäminen tuotteeseen ei ole kunnossa.
 • Tarkasta tuotteeseen liittäminen.
Pölysäiliö täynnä.
 • Tyhjennä pölysäiliö.
Suodatin likaantunut.
 • Puhdista suodatin tai vaihda pölysäiliö.
Sahausjälki ei ole suora.
Sahanterä ei sovellu käyttötarkoitukseen.
 • Käytä uutta ja soveltuvaa sahanterää.
Sahanterä tylsä tai vaurioitunut.
 • Käytä uutta sahanterää.
Sahattava materiaali kuumenee.
Liian suuri sahausteho ja kierrosluku.
 • Laske kierroslukua ja kevennä painamisvoimaa.
Sahattava materiaali kuumenee (metalli).
Metallia sahattaessa voitelu puuttuu.
 • Käytä uutta sahanterää ja varmista sahanterän ja työkappaleen välinen riittävä voitelu.

Hävittäminen

VAARA
Loukkaantumisvaara. Epäasianmukaisen hävittämisen aiheuttama vaara.
 • Laitteen/koneen ja sen varusteiden epäasianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa seuraavaa: Muoviosien polttamisessa syntyy myrkyllisiä kaasuja, jotka voivat johtaa sairastumisiin. Akut ja paristot saattavat vaurioituessaan tai kuumentuessaan räjähtää, jolloin ne saattavat aiheuttaa myrkytyksen, palovammoja, syöpymisvammoja ja ympäristön saastumista. Huolimattomasti hävitetty laite/kone saattaa joutua asiattomien henkilöiden käyttöön, jotka voivat käyttää sitä väärin. He saattavat aiheuttaa vammoja itselleen tai toisille ja saastuttaa ympäristöä.
 • Hävitä vialliset akut viipymättä. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta. Älä pura akkuja äläkä polta niitä.
 • Hävitä vanhat akut maakohtaisten jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti tai toimita vanhat akut takaisin valmistajalle Hilti .
Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti toimitettava jäteasemalle ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkalaitteita tavallisen sekajätteen mukana!

Lisätietoja

RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)
Image alternative
Linkki vaarallisten aineiden luetteloon löytyy tämän dokumentaation lopusta OR-koodina ja osoitteesta: qr.hilti.com/r3076

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.