Kieli

DD 150-U

Alkuperäiset ohjeet

Dokumentaation tiedot

Tästä dokumentaatiosta

 • Lue ehdottomasti tämä dokumentaatio ennen tuotteen käyttöönottoa. Se on turvallisen työnteon ja tuotteen ongelmattoman käsittelyn perusedellytys.
 • Noudata tässä dokumentaatiossa ja tuotteessa olevia turvallisuus- ja varoitushuomautuksia.
 • Säilytä käyttöohje aina tuotteen yhteydessä ja varmista, että käyttöohje on mukana, kun luovutat tuotteen toiselle henkilölle.

Merkkien selitykset

Varoitushuomautukset

Varoitushuomautukset varoittavat tuotteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Seuraavia varoitustekstejä käytetään:
VAKAVA VAARA
VAKAVA VAARA !
 • Varoittaa uhkaavasta vaaratilanteesta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.
VAARA
VAARA !
 • Varoittaa mahdollisesta vaarasta, josta voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen tai kuolema.
VAROITUS
VAROITUS !
 • Varoittaa mahdollisesta vaaratilanteesta, josta voi seurata loukkaantuminen tai aineellinen vahinko.

Symbolit dokumentaatiossa

Tässä dokumentaatiossa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä
Image alternative Toimintaohjeita ja muuta hyödyllistä tietoa
Image alternative Kierrätyskelpoisten materiaalien käsittely
Image alternative Älä hävitä sähkölaitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana

Symbolit kuvissa

Kuvissa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Nämä numerot viittaavat vastaavaan kuvaan tämän käyttöohjeen alussa
Image alternative Numerointi kertoo työvaiheiden järjestyksen kuvissa ja saattaa poiketa numeroinnista tekstissä
Image alternative Kohtanumeroita käytetään kuvassa Yleiskuva , ja ne viittaavat kuvatekstien numerointiin kappaleessa Tuoteyhteenveto
Image alternative Tämän merkin tarkoitus on kiinnittää erityinen huomiosi tuotteen käyttöön ja käsittelyyn.

Symbolit tuotteessa

Kieltosymbolit

Tuotteessa käytetään seuraavia kieltosymboleita:
Image alternative Käytä suojalaseja
Image alternative Käytä suojakypärää
Image alternative Käytä kuulosuojaimia
Image alternative Käytä suojakäsineitä
Image alternative Käytä turvakenkiä
Image alternative Käytä hengityssuojainta
Image alternative Lue käyttöohje ennen käyttämistä

Tilanäyttö

Tuotteessa käytetään seuraavia symboleita:
Image alternative Varkaussuojan merkkivalo
Image alternative Poraustehon merkkivalo
Image alternative Huoltotarpeen merkkivalo

Tuotekohtaiset symbolit

Tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleita:
Image alternative Nosturilla kuljettaminen kielletty
Image alternative Varkaussuojaan liittyvä huomautus
Image alternative Ampeeria
Image alternative Volttia
Image alternative Vaihtovirta
Image alternative Wattia
Image alternative Hertsi
Image alternative Nimellisjoutokäyntikierrosluku
Image alternative Halkaisija
Image alternative Millimetri
Image alternative Kierrosta minuutissa
Image alternative Langaton tiedonsiirto

Ohjekilvet

Poraustuessa, jalustassa ja timanttiporauslaitteessa
Image alternative Poraustuessa ja alipainejalustassa
Ylhäällä : Alipainekiinnityksellä vaakapintoihin porattaessa poraustukea ei saa käyttää ilman varmistavaa lisäkiinnitystä.
Alhaalla : Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa ei saa käyttää alipainekiinnitystä.
Image alternative Timanttiporauslaitteessa
Yläpuolisiin rakenteisiin märkäporattaessa on ehdottomasti käytettävä vedenkeräysjärjestelmää ja siihen liitettyä märkäimuria.

Tuotetiedot

Image alternative -tuotteet on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja niitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä käyttöön liittyvistä vaaroista. Tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
Tyyppimerkinnän ja sarjanumeron löydät tyyppikilvestä.
 • Kirjoita sarjanumero oheiseen taulukkoon. Tuotteen tiedot tarvitaan, jos esität kysymyksiä myynti- tai huoltoedustajallemme.
  Tuotetiedot
  Timanttiporauslaite
  DD 150-U
  Sukupolvi:
  02
  Sarjanumero:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vakuutamme, että tässä kuvattu tuote täyttää voimassa olevien direktiivien ja standardien vaatimukset. Kuva vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on tämän dokumentaation lopussa.
Tekninen dokumentaatio löytyy tästä:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Turvallisuus

Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

Image alternative VAKAVA VAARA Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet, selostukset ja tekniset tiedot, jotka liittyvät tähän sähkötyökaluun. Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti vastaisen varalle.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” tarkoittaa verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa verkkojohto) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (joissa ei verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
 • Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna. Työpaikan epäjärjestys ja valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
 • Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on syttyvää nestettä, kaasua tai pölyä. Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
 • Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää koneen hallinnan huomiosi suuntautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
 • Sähkötyökalun pistokkeen pitää sopia pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä pistorasia-adaptereita suojamaadotettujen sähkötyökalujen yhteydessä. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
 • Vältä koskettamasta sähköä johtaviin pintoihin kuten putkiin, pattereihin, liesiin ja jääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi maadottuu.
 • Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.
 • Älä kanna tai ripusta sähkötyökalua verkkojohdostaan äläkä vedä pistoketta irti pistorasiasta johdosta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai toisiinsa kietoutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
 • Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvia jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
 • Jos sähkötyökalua on välttämätöntä käyttää kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
 • Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Sähkötyökalua käytettäessä hetkellinenkin varomattomuus saattaa aiheuttaa vakavia vammoja.
 • Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita ja aina suojalaseja. Henkilökohtaiset suojavarusteet, kuten hengityssuojain, luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet, pienentävät oikein käytettyinä loukkaantumisriskiä sähkötyökalun käyttötilanteesta riippuen.
 • Varo tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on kytketty pois päältä, ennen kuin liität sen verkkovirtaan ja/tai liität siihen akun, otat sen käteesi tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai liität pistokkeen pistorasiaan käyttökytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
 • Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee koneen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
 • Vältä vaikeita työskentelyasentoja. Varmista aina tukeva seisoma-asento ja tasapaino. Siten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
 • Käytä työhösi soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
 • Jos pölynpoisto- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, sinun on tarkastettava, että ne on liitetty oikein ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Pölynpoistovarustuksen käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
 • Älä tuudittaudu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen äläkä laiminlyö sähkötyökaluja koskevia turvallisuusohjeita silloinkaan, kun mielestäsi jo olet kokenut sähkötyökalun käyttäjä. Harkitsematon ja huolimaton toiminta voi sekunnin murto-osissa johtaa vakaviin loukkaantumisiin.
Sähkötyökalun käyttö ja käsittely
 • Älä ylikuormita konetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
 • Älä käytä sähkötyökalua, jonka käyttökytkin ei toimi. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käyttökytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
 • Irrota pistoke pistorasiasta ja/tai irrota akku ennen kuin muutat säätöjä, vaihdat terää tai lisävarusteita ja kun lopetat koneen käyttämisen. Tämä turvatoimenpide estää sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
 • Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna toisten henkilöiden käyttää konetta, elleivät he ole perehtyneet sen käyttöön ja lukeneet käyttöohjeita. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
 • Hoida sähkötyökaluja ja niiden varusteita huolella. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä ole puristuksissa, ja tarkasta myös, ettei sähkötyökalussa ole murtuneita tai vaurioituneita osia, jotka saattaisivat haitata sen toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen koneen käyttämistä. Usein loukkaantumisten ja tapaturmien syynä on sähkötyökalujen laiminlyöty huolto.
 • Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolella hoidetut terät, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät jumitu herkästi, ja niillä työnteko on kevyempää.
 • Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja tarvikkeita, teriä jne. niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Ota tällöin työolosuhteet ja suoritettava työtehtävä huomioon. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
 • Pidä käsikahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina. Jos käsikahvat tai tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyökalun turvallinen käyttö ja hallinta voi yllättävissä tilanteissa olla mahdotonta.
Huolto
 • Anna koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

Timanttiporauslaitteita koskevat turvallisuusohjeet

 • Kun teet poraustöitä, joissa tarvitaan vettä, johda vesi pois työkohdasta tai käytä nesteenkeräysjärjestelmää. Näin toimien pidät työalueen kuivana ja vähennät sähköiskun vaaraa.
 • Pidä sähkötyökalusta kiinni vain sen eristetyistä kahvapinnoista, jos teet työtä, jossa terä saattaa osua rakenteen sisällä olevaan virtajohtoon tai laitteen omaan verkkojohtoon. Jos terä osuu jännitteelliseen virtajohtoon, sähkötyökalun metalliosiin saattaa johtua virta ja saatat saada sähköiskun.
 • Käytä timanttiporaustöissä kuulosuojaimia. Melu saattaa heikentää kuuloasi.
 • Jos terä juuttuu, älä jatka syöttöä ja kytke työkalu pois päältä. Tarkasta työkaluterän juuttumisen syy ja poista se.
 • Jos haluat uudelleen käynnistää timanttiporauslaitteen, joka on työkappaleessa, tarkasta ennen päälle kytkemistä, että terä pyörii vapaasti. Jos terä takertelee, se ei välttämättä pyöri, minkä seurauksena työkalu saattaa ylikuormittua tai timanttiporauslaite saattaa irrota työkappaleesta.
 • Varmista poraustukea työkappaleeseen ankkureilla ja ruuveilla kiinnittäessäsi, että käytettävä kiinnitys pystyy turvallisesti pitämään laitteen paikallaan käytön aikana. Jos työkappale ei ole riittävän kestävä tai on huokoinen, ankkuri saattaa irrota, jolloin poraustuki irtoaa työkappaleesta.
 • Varmista seinän tai sisäkaton läpi poratessasi, ettei työkohdalla toisella puolella ole ketään ja että työkohta on suojattu. Porakruunu voi ulottua porattavaa reikää pitemmälle, ja poraussydän saattaa pudota toiselle puolelle.
 • Älä käytä tätä laitetta yläpuolisiin rakenteisiin poraamiseen vettä käyttäen. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää sähköiskun vaaraa.

Muut turvallisuusohjeet

Henkilöturvallisuus
 • Laitteeseen ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia.
 • Pidä käsikahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
 • Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni. Pidä aina molemmin käsin kiinni laitteen käsikahvoista.
 • Ennen kuin kiinnität sähkötyökalun, kokoa kiinnityslaite oikein. Oikea kokoaminen on tärkeää, jotta vältät kokoon taittumisen vaaran.
 • Ennen kuin käytät sähkötyökalua, kiinnitä se huolellisesti kiinnityslaitteeseen. Jos sähkötyökalu luiskahtaa kiinnityslaitteessaan, saatat menettää koko laitteen hallinnan.
 • Aseta kiinnityslaite tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle. Jos kiinnityslaite pääsee luiskahtamaan tai keinahtamaan, sähkötyökalua ei pystytä ohjaamaan tasaisesti ja turvallisesti.
 • Tarkasta pinnan kunto. Karkea pinta saattaa heikentää kiinnitysvoimaa. Pinnoitukset tai kerrosmateriaalin kerrokset saattavat irrota työstämisen aikana.
 • Älä ylikuormita kiinnityslaitetta äläkä käytä sitä tikkaina tai telineenä. Kiinnityslaitteen ylikuormittaminen tai sen päälle nouseminen saattavat johtaa kiinnityslaitteen painopisteen siirtymiseen ylöspäin, minkä seurauksena kiinnityslaite voi kaatua.
 • Pidä työssäsi rentouttavia taukoja, joiden aikana tee sormivoimisteluliikkeitä varmistaaksesi sormiesi hyvän verenkierron.
 • Laitetta ei ole tarkoitettu voimiltaan heikkojen henkilöiden käyttöön ilman opastusta ja apua. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.
 • Vältä pyörivien osien koskettamista. Kytke laite päälle vasta, kun olet juuri aloittamassa työn. Pyörivien osien koskettaminen, etenkin pyörivien työkaluterien, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia.
 • Ohjaa verkkojohto ja jatkojohto sekä mahdollinen imurointiletku ja vesiletku aina laitteesta pois taaksepäin. Siten vältät vaaran kompastua johtoon tai letkuun työnteon aikana.
 • Vältä porauslietteen joutumista iholle.
 • Tiettyjen materiaalien kuten lyijypitoisen maalin, joidenkin puulajien, mineraalien ja metallien pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyjen ihokosketus tai hengittäminen saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia laitteen käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille. Tietyt pölyt kuten tammen tai pyökin pöly on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, erityisesti jos niihin liittyy puunkäsittelyn lisäaineita (kromaatti, puunsuoja-aineet). Käytä mahdollisimman tehokasta pölynpoistolaitetta. Käytä tähän valmistajan Hilti suosittamaa liikuteltavaa puu- ja/tai mineraalipölyn poistolaitetta, joka soveltuu tälle sähkötyökalulle. Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Suositamme suodatusluokan P2 hengityssuojaimen käyttämistä. Noudata eri materiaalien työstöstä annettuja maakohtaisia ohjeita ja määräyksiä.
Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
 • Kiinnitä irrallinen työkappale. Käytä työkappaleen kiinnittämiseen sopivia kiinnittimiä tai ruuvipenkkiä. Näin varmistat, että työkappale pysyy turvallisemmin paikallaan kuin käsin pideltäessä, ja lisäksi molemmat kätesi ovat vapaat laitteen käyttämiseen.
 • Varmista, että työkalussa on laitteeseen sopiva kiinnitys ja että työkalu on kunnolla kiinni työkaluistukassa.
 • Jos virransaanti katkeaa, katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke verkkopistorasiasta. Tämä estää laitetta käynnistymästä vahingossa, kun virransaanti palautuu.
Sähköturvallisuus
 • Tarkasta ennen työn aloittamista esimerkiksi metallinilmaisimella, onko työskentelyalueella rakenteiden sisälle asennettuja sähköjohtoja ja kaasu- tai vesiputkia. Laitteen ulkopinnan metalliosiin saattaa johtua jännite, jos vahingossa osut sähköjohtoon. Tästä aiheutuu vakava sähköiskun vaara.
 • Älä koskaan käytä laitetta ilman mukana toimitettua PRCD-vikavirtasuojakytkintä (jos laitteessa ei ole PRCD:tä, älä koskaan ilman erotusmuuntajaa). Tarkasta PRCD aina ennen käyttöä.
 • Tarkasta verkkojohdon kunto säännöllisesti, ja jos havaitset vaurioita, vaihdata verkkojohto erikoiskorjaamossa. Jos sähkötyökalun liitäntäjohto on vaurioitunut, sen tilalle on vaihdettava erityisesti tähän käyttöön tarkoitettu ja hyväksytty johto; näitä johtoja on saatavana huolto-organisaation kautta. Tarkasta jatkojohdon kunto säännöllisesti, ja vaihda johto, jos havaitset vaurioita. Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu työskentelyn aikana, älä kosketa johtoa. Irrota verkkopistoke pistorasiasta. Vaurioituneet liitäntäjohdot ja jatkojohdot aiheuttavat vakavan sähköiskun vaaran.
Työpaikka
 • Kun olet poraamassa reikää seinän läpi, tutki seinän takana oleva alue, koska materiaalia tai poraussydän saattaa pudota toiselle puolelle. Kun olet poraamassa reikää lattian läpi tai katon läpi ylhäältäpäin, tutki alhaalla oleva alue, koska materiaalia tai poraussydän saattaa pudota alas.
 • Yläpuolisiin rakenteisiin märkäporattaessa on ehdottomasti käytettävä vedenkeräysjärjestelmää ja siihen liitettyä märkäimuria.
 • Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa ei saa käyttää alipainekiinnitystä.
 • Alipainekiinnityksellä (lisävaruste) vaakapintoihin porattaessa poraustukea ei saa käyttää ilman varmistavaa lisäkiinnitystä.
 • Älä käytä jalustan säätöön paineilmatyökaluja (mutteripyssyä).
 • Varmista työpaikan hyvä tuuletus. Huonosti tuuletetuissa työpaikoissa esiintyvä pölykuormitus saattaa vahingoittaa terveyttä.
 • Hanki poraustöille työnjohdon suostumus. Rakennuksessa ja kantavissa rakenteissa tehtävät poraustyöt voivat vaikuttaa rakenteiden lujuuteen, etenkin jos raudoituksia tai kantavia elementtejä katkaistaan.
 • Ulkona työskenneltäessä on syytä käyttää kumisia suojakäsineitä ja pitäväpohjaisia kenkiä.
Henkilökohtainen turvallisuus
 • Timanttiporauslaite ja timanttiporakruunu ovat painavia. Ne voivat aiheuttaa kehon osiin puristumisvammoja. Laitteen käyttämisen aikana käyttäjän ja välittömässä läheisyydessä olevien henkilöiden on käytettävä soveltuvia suojalaseja, suojakypärää, kuulosuojaimia, suojakäsineitä, turvakenkiä ja kevyttä hengityssuojainta.

Kuvaus

Laitteen osat ja käyttöelementit

Image alternative
 1. Huuhtelu-/imupää
 2. Veden virtausilmaisin
 3. Sivukahva
 4. Vedensäädin
 5. Vesiliitäntä
 6. Vaihteen valintakytkin
 7. Vaihteisto
 8. Moottori
 9. Käyttökytkin
 10. Käsikahva
 11. Varkaussuojan (lisävaruste) merkkivalo
 12. Huoltotarpeen merkkivalo
 13. Poraustehon näyttö
 14. Hiiliharjojen suojus
 15. Verkkojohto ja PRCD
 16. Tyyppikilpi
 17. Leikkauskohtalevy
 18. Kiinnitysruuvit (huuhtelu-/imupää)
 19. Suojus (huuhtelu-/imupää)
 20. Poistoimuliitäntä
 21. Istukka

Poraustuki

Image alternative
 1. Kahva
 2. Pylväs
 3. Kelkka
 4. Kelkan lukitsin
 5. Tyyppikilpi
 6. Alipaineen poistoventtiili
 7. Alipaineliitäntä
 8. Alipainetiiviste
 9. Jalusta
 10. Painemittari
 11. Vaaitusnäyttö
 12. Säätövipu
 13. Vaaitusruuvit
 14. Porauskohdan keskipisteen osoitin
 15. Syvyysrajoitin
 16. Lukitustappi
 17. Kelkan välyksen säätöruuvi
 18. Rajoitinruuvi
 19. Johdonpidin

Lisävarusteet

Image alternative
 1. Ristikahva
 2. Vipu
 3. Epäkesko
 4. Kiinnitysruuvi
 5. Syvyysrajoitin
 6. Vedenkeräysastia
 7. Porausholkki
 8. Porausholkin adapteri
 9. Tiiviste
 10. Laitteen liitäntä
 11. Kannatin
 12. Vedenkeräysastia
 13. Tiiviste
 14. Kierrekara (Jack Screw)
 15. Kuljetusvaunu

Tarkoituksenmukainen käyttö

Kuvattu tuote on sähkökäyttöinen timanttiporauslaite. Se on tarkoitettu käsiohjauksessa läpivientireikien ja upotusreikien märkä- ja kuivaporaukseen sekä poraustukiohjauksessa läpivientireikien ja upotusreikien märkäporaukseen (raudoitettuihin) kiviainesmateriaaleihin.

Kuvattu tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön, ja sitä saa käyttää, huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö. Käyttäjän pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista. Kuvattu tuote ja sen varusteet saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, jos kouluttamattomat tai kokemattomat henkilöt käyttävät tuotetta ohjeiden vastaisesti tai muutoin asiattomasti.
 • Laitteen saa liittää vain verkkovirtaan, jonka jännite ja taajuus vastaavat laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
 • Noudata kansallisia työturvallisuus- ja työsuojelumääräyksiä.
 • Loukkaantumisvaaran välttämiseksi käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja lisälaitteita, joiden valmistaja on Hilti .

Poraustehon merkkivalo

Timanttiporauslaitteessa on merkkivalollinen poraustehon näyttö.
Symboli
Tila
Merkitys
Image alternative Palaa oranssina
Painamisvoima liian pieni
Palaa vihreänä
Painamisvoima optimaalinen
Palaa punaisena
Painamisvoima liian suuri

Huoltotarpeen merkkivalo

Timanttiporauslaitteessa on merkkivalollinen huoltotarpeen näyttö.
Symboli
Tila
Merkitys
Image alternative Palaa punaisena
Tuote käynnissä
Hiiliharjat ovat pahoin kuluneet.
Käyttöajan perusteella huolto on tullut ajankohtaiseksi. Merkkivalon syttymisen jälkeen voit tehdä työtä vielä muutaman tunnin, kunnes laitteen automaattinen poiskytkeytyminen tapahtuu.
Vie tuote ajoissa Hilti -huoltoon.
Palaa punaisena
Tuote ei käynnissä
Hiiliharjat on vaihdettava.
Vilkkuu punaisena
Timanttiporauslaite ylikuumentunut tai vaurioitunut.
Ks. Apua häiriötilanteisiin.

Toimituksen sisältö

Timanttiporauslaite, käyttöohje.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja kulutusaineita. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti -edustajalta tai osoitteesta: www.hilti.com

Tekniset tiedot

Tuotteen ominaisuudet

Nimellisjännitteen, nimellisvirran, verkkovirran taajuuden ja nimellisottotehon näet maakohtaisesta tyyppikilvestä.
Jos laitetta käytetään generaattoriin tai muuntajaan liitettynä, generaattorin tai muuntajan antotehon pitää olla vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin laitteen tyyppikilpeen merkitty nimellisottoteho. Muuntajan tai generaattorin käyttöjännitteen pitää aina olla rajoissa +5 % ja -15 % laitteen nimellisjännitteestä.

DD 150-U
Nimellisvirta
230 V
10,3 A
Nimellisottoteho
2 200 W
Timanttiporauslaitteen paino
8,2 kg
Poraustuki jossa yhdistelmäjalusta ja kelkka
13,3 kg
Timanttiporauslaitteen mitat (P × L × K)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Poraustuen mitat (P × L × K)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Veden sallittu max. syöttöpaine
≤ 6 bar
Nimellisjoutokäyntikierrosluku
1. vaihde
840/min
2. vaihde
1 640/min
3. vaihde
3 070/min
Suojausluokka
Suojausluokka I (suojamaadotettu)

Merkinnän ihanteellinen etäisyys porauksen keskipisteeseen

Ankkurointijalusta
270 mm
Alipainejalusta
290 mm
Yhdistelmäjalusta
290 mm

Nimellisjännite

Tuotteesta on saatavana eri nimellisjännitteellä toimivia malleja. Tuotteen nimellisjännitteen ja nimellisottovirran tiedot löydät tyyppikilvestä.
Nimellisjännite
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Nimellisvirta
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Verkkovirran taajuus
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Jatkojohdon käyttö

Käytä vain sellaista jatkojohtoa, jonka käyttö työpaikan olosuhteissa on sallittu ja jonka poikkipinta-ala on riittävä.
Johtojen suositellut poikkipinta-alat ja maksimipituudet:
Johdon poikkipinta-ala →
↓ Verkkojännite
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
Ei suositeltava
Ei suositeltava
25 m
Ei suositeltava
110 V
Ei suositeltava
15 m
Ei suositeltava
30 m
127 V
Ei suositeltava
20 m
Ei suositeltava
35 m
220 V
35 m
65 m
Ei suositeltava
105 m
230 V
40 m
70 m
Ei suositeltava
110 m
240 V
40 m
70 m
Ei suositeltava
110 m

Porakruunun halkaisija

Yläpuolisiin rakenteisiin märkäporattaessa on ehdottomasti käytettävä vedenkeräysjärjestelmää ja siihen liitettyä märkäimuria.

1. vaihde
2. vaihde
3. vaihde
Ø porakruunut (poraustukiohjattu, märkä)
Vedenkerääjäjärjestelmän kanssa
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ilman vedenkerääjäjärjestelmää
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø porakruunut (käsiohjattu, märkä)
Ilman vedenkerääjäjärjestelmää
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø porakruunut (käsiohjattu, kuiva, HDMU)
Pölynpoiston kanssa
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø porakruunut (käsiohjattu, kuiva, PCM)
Pölynpoiston kanssa
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Käyttö erilaisten varusteiden yhteydessä

Käsiohjattu/
Poraustukiohjattu
Lisäjärjestelmät
Porakruunun halkaisija
Poraussuunta
Käsiohjattu / kuiva
Pölynpoiston kanssa
37 mm … 162 mm
Kaikki suunnat
Käsiohjattu / märkä
Ilman vedenkerääjäjärjestelmää
8 mm … 132 mm
Ei ylöspäin
Käsiohjattu / märkä
Vedenkerääjäjärjestelmän kanssa
8 mm … 62 mm
Kaikki suunnat
Poraustukiohjattu / märkä
Ilman vedenkerääjäjärjestelmää
12 mm … 162 mm
Ei ylöspäin
Poraustukiohjattu / märkä
Vedenkerääjäjärjestelmän kanssa
12 mm … 162 mm
Kaikki suunnat

Melutiedot ja tärinäarvot EN 60745 mukaan

Tässä käyttöohjeessa annetut äänenpaine- ja tärinäarvot on mitattu standardoitujen mittausmenetelmien mukaisesti, ja näitä arvoja voidaan käyttää sähkötyökalujen vertailussa. Ne soveltuvat myös altistumisten tilapäiseen arviointiin.
Annetut arvot koskevat sähkötyökalun pääasiallisia käyttötarkoituksia. Jos sähkötyökalua kuitenkin käytetään muihin tarkoituksiin, poikkeavia työkaluja tai teriä käyttäen tai puutteellisesti huollettuna, arvot voivat poiketa tässä ilmoitetuista. Tämä saattaa merkittävästi lisätä altistumista koko työskentelyajan aikana.
Altistumisia tarkasti arvioitaessa on otettava huomioon myös ne ajat, jolloin kone on kytketty pois päältä tai jolloin kone on päällä, mutta sillä ei tehdä varsinaista työtä. Tämä saattaa merkittävästi vähentää altistumista koko työskentelyajan aikana.
Käyttäjän suojaamiseksi melun ja/tai tärinän vaikutukselta ryhdy tarpeellisiin turvatoimenpiteisiin kuten: Sähkötyökalun ja siihen kiinnitettävien työkalujen huolto, käsien lämpimänä pitäminen, työtehtävien organisointi.
Melupäästöarvot

Käsiohjattu
Poraustukiohjattu
Melutehotaso (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Äänitehotason epävarmuus (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Äänenpainetason epävarmuus (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot

Käsiohjattu
Poraustukiohjattu
Poraaminen betoniin (märkä) (ah,DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Epävarmuus (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
HDMU-poraaminen kalkkikiveen (kuiva) (ah,DD)
6,5 m/s²
·/·
Epävarmuus (K)
6,5 m/s²
·/·
PCM-poraaminen kalkkikiveen (kuiva) (ah,DD)
14,5 m/s²
·/·
Epävarmuus (K)
4,5 m/s²
·/·

Työkohteen valmistelu

VAARA
Loukkaantumisvaara! Jos kiinnitys on riittämätön, poraustuki voi päästä pyörimään tai kallistumaan.
 • Ennen timanttiporauslaitteen käyttämistä kiinnitä poraustuki ankkurilla tai alipainejalustalla työstettävän materiaalin pintaan.
 • Käytä vain työstettävälle materiaalille soveltuvaa ankkuria ja noudata ankkurin valmistajan antamia kiinnitysohjeita.
 • Käytä alipainejalustaa vain, kun työstettävä materiaali soveltuu poraustuen kiinnittämiseen alipainejalustalla.

Poraustuen kiinnitys ankkurilla

VAARA
Väärän ankkurin käyttö aiheuttaa loukkaantumisvaaran! Laite voi irrota ja aiheuttaa vahinkoja.
 • Käytä alusmateriaalille soveltuvaa ankkuria ja ota ankkurin valmistajan antamat kiinnitysohjeet huomioon.
Hilti -metallilevitinankkurit M12 ja M16 soveltuvat yleensä timanttiporauslaitteen kiinnittämiseen lohkeilemattomaan betoniin. Silti joissakin olosuhteissa saattaa olla tarpeen käyttää vaihtoehtoista kiinnitystä. Jos sinulla on turvallista kiinnitystä koskevia kysymyksiä, ota yhteys tekniseen Hilti -tukeen.
Image alternative
 1. Käytä materiaalille soveltuvaa ankkuria. Valitse etäisyys käytettävän jalustan mukaisesti.
  Tekniset tiedot
  Ankkurointijalusta
  270 mm
  Yhdistelmäjalusta
  290 mm
 2. Kierrä kiinnityskara kiinni ankkuriin.
 3. Aseta timanttiporauslaitteen jalusta karaan ja suuntaa laite.
 4. Kierrä kiinnitysmutteri karaan, mutta älä vielä kiristä sitä kiinni.
 5. Vaaita jalusta vaaitusruuvien avulla. Varmista, että vaaitusruuvit ovat kunnolla vasten alusmateriaalia.
 6. Kiristä kiinnityskaran kiinnitysmutteri kiinni sopivalla kiintoavaimella.
 7. Varmista, että timanttiporauslaite on kunnolla kiinnitetty.

Poraustuen kiinnitys alipaineella

VAARA
Painevalvonnan puuttuminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran !
 • Varmista ennen poraamista ja poraamisen aikana, että painemittarin osoitin on vihreällä alueellaan.
Poraustukea ankkurointijalustan kanssa käyttäessäsi varmista, että alipainejalustan ja ankkurointilevyn välillä on kiinteä ja tasainen liitos. Kierrä ankkurointijalusta kiinni alipainejalustaan. Varmista, että valittu porakruunu ei vaurioita alipainejalustaa.
Vaakasuoraan porattaessa varmista timanttiporauslaite lisäkiinnityksellä (esimerkiksi ankkuriin kiinnitetyllä ketjulla).
Varmista ennen poraustuen paikalleen sijoittamista, että kiinnittämiselle ja käyttämiselle on riittävästi tilaa.
Image alternative
 1. Kierrä jokaista vaaitusruuvia siten, että ne ovat noin 5 mm ulkona jalustasta.
 2. Liitä alipainepumppu alipainejalustan alipaineliitäntään.
 3. Määritä porausreiän keskikohta. Vedä porausreiän keskikohdasta viiva siihen suuntaan, johon laite tulee.
 4. Tee tälle linjalle merkintä annetun etäisyyden päähän porausreiän keskikohdasta.
  Tekniset tiedot
  Yhdistelmäjalusta
  290 mm
  Alipainejalusta
  290 mm
 5. Kytke alipainepumppu toimintaan, paina alipaineen poistoventtiiliä ja pidä se painettuna.
 6. Suuntaa jalustan merkintä linjalle.
 7. Kun timanttiporauslaite on oikeassa asennossa, vapauta alipaineen poistoventtiili ja paina jalusta alustaa vasten.
 8. Vaaita jalusta vaaitusruuvien avulla.
 9. Varmista, että timanttiporauslaite on kunnolla kiinnitetty.

Poraustuen kiinnitys kierrekaralla (Jack Screw)

 1. Kiinnitä kierrekara kiskon yläpäähän.
 2. Aseta poraustuki pintaa vasten.
 3. Vaaita jalusta 4 vaaitusruuvin avulla.
 4. Jännitä poraustuki kierrekaralla (Jack Screw) ja lukitse se.
 5. Varmista, että timanttiporauslaite on kunnolla kiinnitetty.

Käsipyörän kiinnitys

Image alternative
Käsipyörä voidaan kiinnittää poraustukeen kummallekin puolelle.
 • Laita käsipyörä akselille.
 • Kiinnitä käsipyörä.

Sivukahvan kiinnitys

Image alternative
 1. Käsikahva löystytetään ja kiinnitetään kahvaa kiertämällä.
 2. Varmista, että sivukahva on kiinnitetty oikein ja kunnolla kiinni.

Sivukahvan säätö

Image alternative
 1. Löystytä sivukahva kiertämällä sivukahvaa vastapäivään.
 2. Aseta sivukahva paikalleen.
 3. Kiinnitä sivukahva kiertämällä sivukahvaa myötäpäivään.
 4. Varmista, että sivukahva on kiristetty kunnolla kiinni.

Syvyysrajoittimen säätö (poraustukiohjauksessa)

 1. Säädä syvyysrajoitin.
 2. Lukitse syvyysrajoitin kiinnitysruuvilla paikalleen.

Timanttiporauslaitteen kiinnitys poraustukeen

Image alternative
 1. Kierrä käsipyörää vastapäivään ja vedä lukitustappi ulos.
 2. Ripusta leikkauskohtalevy poraustuen koukkuihin.
 3. Työnnä lukitustappi sisään ja kiristä se käsipyörällä kiinni (myötäpäivään kiertäen).
 4. Aseta käyttökytkimen lukitsin kahvaan.
  Käyttökytkimen lukitsimella voidaan käyttökytkin pitää laitteen jatkuvan käytön asennossa.
 5. Sulje vesiventtiili sivukahvassa.
 6. Liitä vedensyöttö.

Timanttiporauslaitteen irrotus poraustuesta

 1. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella.
 2. Sulje vesiventtiili sivukahvassa.
 3. Irrota vedensyöttö.
 4. Poista käyttökytkimen lukitsin kahvasta.
 5. Avaa lukitustappi käsipyörällä (vastapäivään kiertäen).
 6. Vedä lukitustappi irti raosta.
 7. Käännä laite poispäin poraustuesta.

Varkaussuojalla TPS varustetun laitteen käyttöluvan antaminen

 1. Liitä timanttiporauslaitteen verkkopistoke pistorasiaan.
 2. Paina PRCD-vikavirtasuojakytkimen painiketta "Reset" tai painiketta "I".
  • Varkaussuojan keltainen merkkivalo vilkkuu.
 3. Pidä käyttölupa-avainta lukkosymbolin kohdalla.
  • Varkaussuojan keltainen merkkivalo sammuu, ja laite on saanut käyttöluvan.
  Jos jännitteensaanti katkeaa, tuote pysyy toimintavalmiudessa noin 20 minuutin ajan. Jos katkos on tätä pitempi, varkaussuoja on uudelleen deaktivoitava käyttölupa-avaimella.

Kiskon ja kelkan välisen välyksen säätö

 1. Kiristä säätöruuvi käsitiukkuuteen kuusiokoloavaimella.
  Tekniset tiedot
  Kiristystiukkuus
  5 Nm
 2. Kierrä säätöruuvia 1/4 kierrosta auki.
 3. Kelkka on oikein säädetty, kun se pysyy ilman timanttiporakruunua asennossaan ja laskee timanttiporakruunun kanssa alas.

Porauskulman säätö poraustuesta jossa yhdistelmäjalusta

VAROITUS
Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin nivelkohdassa !
 • Käytä suojakäsineitä.
Image alternative
 1. Löystytä säätövipua poraustuessa alhaalla, kunnes urakappaleet vapautuvat.
 2. Aseta pylväs haluamaasi asentoon.
 3. Käytä säätövipua, kunnes urakappaleet ovat kunnolla lukittuneet ja pylväs on jälleen lukittunut.

Imurilaitteen liittäminen

Image alternative
 1. Kierrä huuhtelu-/imupään kansi irti.
 2. Liitä imuletku poistoimuliitäntään.
 3. Sulje vesiventtiili sivukahvassa.

Vesiliitännän asennus

HUOMIO
Virheellinen käyttö aiheuttaa vaaroja! Virheellinen käyttö voi johtaa letkun tuhoutumiseen.
 • Tarkasta säännöllisin välein letkujen mahdolliset vauriot ja varmista, ettei veden syöttöpaine (vesijohtopaine) ole yli 6 baaria.
 • Varo, ettei letku pääse osumaan laitteen pyöriviin osiin.
 • Varo, ettei letku vaurioidu kelkan liikkuessa.
 • Veden max. lämpötila: 40 °C.
 • Tarkasta liitetyn vesijärjestelmän tiiviys.
Käytä komponenttien vaurioiden välttämiseksi vain juomavesilaatuista vettä tai vettä, jossa ei ole likahiukkasia.
Image alternative
 1. Sulje huuhtelu-/imupään kansi.
 2. Sulje timanttiporauslaitteen vedensäädin.
 3. Liitä vedensyöttö (letkuliitin).

Vedenkerääjäjärjestelmän (lisävaruste) asennus

VAARA
Sähköiskun vaara! Jos imurointi ei toimi, vettä voi päästä valumaan moottorin ja suojuksen päälle!
 • Keskeytä työnteko heti, jos poistoimurointi ei enää toimi.
Timanttiporauslaitteen pitää olla 90° kulmassa sisäkattoon nähden. Vedenkeräysjärjestelmän tiivisteen pitää sopia timanttiporakruunun halkaisijaan.
Vedenkerääjäjärjestelmän avulla voit kerätä laitteen käyttämän veden talteen ja estää siten työpaikan likaantumista. Yhdessä märkäimurin kanssa saavutat parhaat tulokset.
Image alternative
 1. Löystytä poraustuessa kiskon etupäässä oleva ruuvi.
 2. Työnnä vedenkerääjän pidin paikalleen.
 3. Kierrä ruuvi paikalleen ja kiristä kiinni.
 4. Aseta vedenkerääjä pitimen kummankin liikkuvan varren väliin.
 5. Kiinnitä vedenkerääjän astia kahdella pitimen ruuvilla vasten alustaa.
 6. Liitä vedenkerääjään märkäimuri tai letku, jota pitkin vesi voi valua pois.

Käyttö

Timanttiporakruunun kiinnitys istukalla BI+

VAROITUS
Loukkaantumisvaara työkaluterää vaihdettaessa! Terä kuumenee käytössä. Siinä voi olla teräviä reunoja.
 • Käytä aina suojakäsineitä terää vaihtaessasi.
Timanttiporakruunu on vaihdettava, jos sen leikkaus- tai porausteho selvästi on heikentynyt. Yleensä näin on, kun timanttisegmentit ovat kuluneet tiettyyn korkeuteen saakka.
Image alternative
 1. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 2. Avaa istukka kiertämällä sitä leuat auki -symbolin suuntaan.
 3. Aseta timanttiporakruunu alhaaltapäin timanttiporauslaitteen istukan hammastukseen ja kierrä, kunnes se lukittuu paikalleen.
 4. Sulje istukka kiertämällä sitä leuat kiinni -symbolin suuntaan.
 5. Tarkasta, että timanttiporakruunu on kunnolla kiinni istukassa.

Timanttiporakruunun kiinnitys vaihtoehtoisella istukalla

 1. Lukitse laitteen akseli sopivalla kiintoavaimella.
 2. Kiristä porakruunu sopivalla kiintoavaimella kiinni.

Istukalla BI+ kiinnitetyn timanttiporakruunun irrotus

VAROITUS
Loukkaantumisvaara työkaluterää vaihdettaessa! Terä kuumenee käytössä. Siinä voi olla teräviä reunoja.
 • Käytä aina suojakäsineitä terää vaihtaessasi.
 1. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 2. Avaa istukka kiertämällä sitä leuat auki -symbolin suuntaan.
 3. Vedä istukan käyttöholkkia nuolen suuntaisesti laitteeseen päin. Siten avaat porakruunun lukituksen.
 4. Irrota timanttiporakruunu.

Vaihtoehtoisella istukalla kiinnitetyn timanttiporakruunun irrotus

VAROITUS
Loukkaantumisvaara työkaluterää vaihdettaessa! Terä kuumenee käytössä. Siinä voi olla teräviä reunoja.
 • Käytä aina suojakäsineitä terää vaihtaessasi.
 1. Lukitse laitteen akseli sopivalla kiintoavaimella.
 2. Irrota porakruunu sopivalla kiintoavaimella.

Kierrosluvun valinta

VAROITUS
Kulumisvaara Vaihteiston vaurioitumisvaara
 • Älä vaihda vaihdetta käytön aikana. Odota, kunnes kara on pysähtynyt.
Image alternative
 • Kierrä kytkin suositeltuun asentoon samalla porakruunua kädellä painaen.

Vikavirtasuojakytkin PRCD

Jos timanttiporauslaitteessa ei ole vikavirtasuojakytkintä PRCD, on käytettävä erotusmuuntajaa.
 1. Liitä timanttiporauslaitteen verkkopistoke maadotettuun pistorasiaan.
 2. Paina painiketta "I" tai "RESET" vikavirtasuojakytkimessä PRCD.
  • Merkkivalo syttyy.
 3. Paina painiketta "0" tai "TEST" vikavirtasuojakytkimessä PRCD.
  • Merkkivalo sammuu.
VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara! Jos vikavirtasuojakytkimen merkkivalo ei painikkeen 0 tai TEST painamisen jälkeen sammu, timanttiporauslaitetta ei saa käyttää!
 • Korjauta timanttiporauslaite Hilti -huollossa.
 1. Paina painiketta "I" tai "RESET" vikavirtasuojakytkimessä PRCD.
  • Merkkivalo syttyy.

Kuivaporaaminen käsiohjauksessa

Porakruunuun kertyvä suuri pölymäärä voi aiheuttaa epätasapainoa.
 • Poista pöly porakruunusta.

Kuivaporaaminen pölynpoistoa käyttäen

Porakruunuun kertyvä suuri pölymäärä voi aiheuttaa epätasapainoa.
 • Staattisen sähkön iskujen välttämiseksi käytä aina antistaattivarusteista pölynimuria.

Porauksen kaksiosaisen aloitusaputyökalun käyttö

VAROITUS
Loukkaantumisvaara väärän käsittelyn seurauksena! Porauksen aloitusaputyökalusta voi irrota osia, jos sitä ei paineta pintaa vasten.
 • Jos käytät timanttiporauslaitteen kanssa porauksen kaksiosaista aloitusaputyökalua, älä anna laitteen käydä joutokäyntiä, ellei laite ole kosketuksissa alusmateriaaliin.
Kullekin halkaisijaltaan erikokoiselle timanttiporakruunulle tarvitaan vastaavan kokoinen porauksen aloitusaputyökalu.
 1. Aseta porauksen aloitusaputyökalu timanttiporakruunuun edestäpäin.
 2. Porauksen aloittamisen yhteydessä paina vain kevyesti, kunnes porakruunu on keskittynyt. Vasta sitten lisää painamista. Tee 3‒5 mm syvä ohjausleikkaus.
 3. Pysäytä laite vapauttamalla käyttökytkin. Odota, kunnes porakruunu on täysin pysähtynyt.
 4. Irrota poraamisen aloitusaputyökalu porakruunusta.
 5. Aseta porakruunu ohjausleikkaukseen, paina käyttökytkintä ja jatka poraamista.

Sähkötyökalun verkkopistorasialla varustetun pölynimurin käyttö

Käytä raollista porakruunua vain, jos työskentelet ilman pölynpoistoa.
 1. Säädä sivukahva haluamaasi asentoon ja lukitse se.
 2. Vaihtoehto: Kiinnitä porauksen kaksiosainen aloitusaputyökalu ja käytä sitä.
 3. Liitä timanttiporauslaitteen verkkopistoke pölynimurissa olevaan pistorasiaan.
 4. Liitä pölynimurin verkkopistoke pistorasiaan.
 5. Jos liitetty: Paina vikavirtasuojakytkimen PRCD painiketta "Reset" tai painiketta "I".
 6. Aseta timanttiporauslaite porattavan reiän keskelle.
 7. Paina timanttiporauslaitteen käyttökytkintä.
  Pölynimuri käynnistyy viiveellä sähkötyökalun käynnistymisen jälkeen. Pölynimuri sammuu viiveellä sähkötyökalun pois päältä kytkemisen jälkeen.

Sähkötyökalun verkkopistorasiattoman pölynimurin käyttö

Käytä raollista porakruunua vain, jos työskentelet ilman pölynpoistoa.
 1. Säädä sivukahva haluamaasi asentoon ja lukitse se.
 2. Vaihtoehto: Kiinnitä porauksen kaksiosainen aloitusaputyökalu ja käytä sitä.
 3. Liitä pölynimurin verkkopistoke pistorasiaan.
 4. Jos liitetty: Paina vikavirtasuojakytkimen PRCD painiketta "Reset" tai painiketta "I".
 5. Aseta timanttiporauslaite porattavan reiän keskelle.
 6. Paina timanttiporauslaitteen käyttökytkintä.
 7. Anna pölynimurin käydä vielä muutama sekunti laitteen pois päältä kytkemisen jälkeen, jotta kaikki loppukin materiaali imuroidaan.

Työskentely ilman pölynpoistoa

Käytä raollista porakruunua vain, jos työskentelet ilman pölynpoistoa.
 1. Säädä sivukahva haluamaasi asentoon ja lukitse se.
 2. Vaihtoehto: Kiinnitä porauksen kaksiosainen aloitusaputyökalu ja käytä sitä.
 3. Liitä laitteen verkkopistoke pistorasiaan ja paina PRCD:n kytkintä "Reset" tai painiketta "I".
 4. Aseta timanttiporauslaite porattavan reiän keskelle.
 5. Paina timanttiporauslaitteen käyttökytkintä.

Märkäporaaminen käsiohjauksessa ilman vedenkerääjäjärjestelmää

VAARA
Sähköiskun vaara! Jos imurointi ei toimi, vettä voi päästä valumaan moottorin ja suojuksen päälle!
 • Keskeytä työnteko heti, jos poistoimurointi ei enää toimi.
 1. Säädä sivukahva haluamaasi asentoon ja lukitse se.
 2. Vaihtoehto: Kiinnitä porauksen kaksiosainen aloitusaputyökalu ja käytä sitä.
 3. Liitä laitteen verkkopistoke pistorasiaan ja paina PRCD:n kytkintä "Reset" tai painiketta "I".
 4. Aseta timanttiporauslaite porattavan reiän keskelle.
 5. Avaa vedensäädintä hitaasti, kunnes vettä virtaa haluamasi määrä. Voit tarkastaa vesimäärän sivukahvassa olevasta näytöstä.
 6. Paina timanttiporauslaitteen käyttökytkintä.

Märkäporaaminen käsiohjauksessa vedenkerääjäjärjestelmän kanssa

VAARA
Sähköiskun vaara! Jos imurointi ei toimi, vettä voi päästä valumaan moottorin ja suojuksen päälle!
 • Keskeytä työnteko heti, jos poistoimurointi ei enää toimi.
Märkäimurin virtapistorasiaa ei saa käyttää.
 1. Jos käytät imuria: Käynnistä märkäimuri ja avaa vedentulo.
 2. Säädä sivukahva haluamaasi asentoon ja lukitse se.
 3. Vaihtoehto: Kiinnitä porauksen kaksiosainen aloitusaputyökalu ja käytä sitä.
 4. Liitä laitteen verkkopistoke pistorasiaan ja paina PRCD:n kytkintä "Reset" tai painiketta "I".
 5. Aseta timanttiporauslaite porattavan reiän keskelle.
 6. Avaa vedensäädintä hitaasti, kunnes vettä virtaa haluamasi määrä. Voit tarkastaa vesimäärän sivukahvassa olevasta näytöstä.
 7. Paina timanttiporauslaitteen käyttökytkintä.

Märkäporaaminen poraustuen kanssa

VAARA
Sähköiskun vaara! Jos imurointi ei toimi, vettä voi päästä valumaan moottorin ja suojuksen päälle!
 • Keskeytä työnteko heti, jos poistoimurointi ei enää toimi.
Yläpuolisiin rakenteisiin porattaessa on ehdottomasti käytettävä vedenkeräysjärjestelmää ja siihen liitettyä märkäimuria!
Image alternative
 1. Avaa vedensäädintä hitaasti, kunnes vettä virtaa haluamasi määrä.
 2. Kytke laite jatkuvan käytön lukitsimella jatkuvaan käyttöön.
 3. Avaa kelkan lukitsin.
 4. Käännä käsipyörällä timanttiporakruunu työstettävää pintaa vasten.
 5. Porauksen aloittamisen yhteydessä paina vain kevyesti, kunnes porakruunu on keskittynyt. Vasta sitten lisää painamista.
 6. Säädä painamisvoimaa poraustehon merkkivalon mukaisesti.

Rota-Rail-kiskon (pylvään kiertokappale) käyttö

Rota-Rail-kiskon avulla porausreikään tai poraussydämeen pääsee nopeasti ja vaivattomasti käsiksi ilman koko järjestelmän osittaista tai kokonaan purkamista.
VAARA
Loukkaantumisvaara väärän käsittelyn seurauksena! Poraustuki voi vaurioitua tai murtua.
 • Älä koskaan käytä Rota-Rail-kiskoa pylvään jatkona.
 1. Lukitse kelkka kiskoon kelkan lukitsimella. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
 2. Irrota rajoitinruuvi kiskon takapäästä.
 3. Kiinnitä Rota-Rail-kisko siten, että hammaskiskot osoittavat samaan suuntaan.
 4. Kiristä Rota-Rail-kiskon ruuvi kiinni.
 5. Vapauta kelkan lukitsin ja aja kelkka Rota-Rail-kiskoon.
 6. Löystytä Rota-Rail-kiskon kiinnitysruuvit ja kierrä laitetta Rota-Rail-kiskon kanssa vasemmalle tai oikealle. Siten pääset käsiksi porausreikään.
 7. Poista poraussydän tai vaihda porakruunu.
 8. Käännä laite Rota-Rail-kiskon kanssa takaisin lähtöasentoon ja kiristä Rota-Rail-kiskon kiinnitysruuvit kiinni. Aja laite takaisin poraustuen pilariin, jotta voit jatkaa työskentelyä.
 9. Rota-Rail-kiskon irrottamisen jälkeen kiinnitä rajoitinruuvi takaisin kiskon takapäähän.

Toimenpiteet porakruunun jumituttua

Juuttumistilanteessa kitkakytkin laukeaa ensin. Sitten elektroniikka kytkee moottorin pois päältä ja automaattisesti kaksi kertaa uudelleen päälle ilman että käyttäjän tarvitsee tehdä mitään. Jos porakruunu ei näin vapaudu, elektroniikka kytkee moottorin 90 sekunniksi pois päältä. Voit poistaa juuttumisen manuaalisesti seuraavasti toimien:

Porakruunun irrotus käsipyörällä

 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Irrota käsipyörällä porakruunu työstettävästä pinnasta.
 3. Liitä verkkopistoke verkkopistorasiaan.
 4. Jatka poraamista.

Porakruunun irrotus kiintoavaimella

 1. Irrota pistoke verkkopistorasiasta.
 2. Tartu timanttiporakruunuun sopivalla kiintoavaimella läheltä istukkapäätä ja irrota timanttiporakruunu kiertämällä.
 3. Liitä verkkopistoke verkkopistorasiaan.
 4. Jatka poraamista.

Hoito, kunnossapito, kuljetus ja varastointi

Huolto, hoito ja kunnossapito

VAARA
Sähköiskun vaara! Hoito- ja kunnostustöiden suorittaminen pistoke pistorasiaan liitettynä voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja palovammoihin.
 • Irrota pistoke verkkopistorasiasta aina ennen hoito- ja kunnostustöitä!
Huolto ja hoito
 • Poista pinttynyt lika varovasti.
 • Puhdista jäähdytysilmaraot varovasti kuivalla harjalla.
 • Käytä kotelon puhdistamiseen vain kevyesti kostutettua kangasta. Älä käytä silikonia sisältäviä hoitoaineita, sillä ne voivat vaurioittaa muoviosia.
Kunnossapito
VAARA
Sähköiskun aiheuttama vaara! Sähköosien asiantuntemattomat korjaukset voivat aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja.
 • Sähköosien korjaustyöt saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja.
 • Tarkasta säännöllisin välein kaikkien näkyvien osien mahdolliset vauriot ja käyttöelementtien moitteeton toiminta.
 • Jos havaitset vaurioita ja / tai toteat toimintahäiriöitä, älä käytä tuotetta. Korjauta heti Hilti -huollossa.
 • Hoito- ja kunnostustöiden jälkeen kiinnitä kaikki suojalaitteet ja tarkasta niiden toiminta.
Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi käytä vain alkuperäisiä varaosia ja käyttömateriaaleja. Tälle tuotteelle hyväksyttyjä varaosia, kulutusmateriaaleja ja lisävarusteita löydät Hilti Store -liikkeestä tai osoitteesta: www.hilti.group .

Hiiliharjojen vaihto

VAARA
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara !
 • Laitetta saa huoltaa tai korjata vain valtuutettu, koulutettu henkilö! Näiden henkilöiden pitää olla hyvin perillä laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.
 1. Avaa moottorin vasemmalla ja oikealla puolella olevat hiiliharjojen suojukset.
 2. Katso kuinka hiiliharjat ovat paikoillaan ja kuinka liittimet on vedetty. Irrota käytetyt hiiliharjat timanttiporauslaitteesta.
 3. Laita uudet hiiliharjat paikoilleen tarkasti samalla lailla kuin vanhatkin olivat.
  Paikalleen asettaessasi varo, ettei kuittausliittimen eristys vaurioidu.
 4. Kiinnitä hiiliharjojen suojukset takaisin paikoilleen moottorin vasemmalle ja oikealle puolelle.
 5. Anna hiiliharjojen sisäänajon tapahtumiseksi laitteen käydä joutokäyntiä keskeytyksettä vähintään 1 minuutin ajan.
  Merkkivalo sammuu hiiliharjojen vaihtamisen jälkeen noin 1 minuutin käyttöajan kuluttua.

Kuljetus ja varastointi

HUOMIO
Alhaiset lämpötilat aiheuttavat vaaroja! Sisään tunkeutuva vesi voi vaurioittaa tätä tuotetta ja lisätä sähköiskun vaaraa.
 • Jos lämpötila voi laskea pakkasen puolelle, varmista, ettei laitteeseen jää vettä.
 • Avaa vedensäädin ennen timanttiporauslaitteen varastoimista.

Apua häiriötilanteisiin

Häiriöissä, joita ei ole kuvattu tässä taulukossa tai joita et itse pysty poistamaan, ota yhteys Hilti -huoltoon.

Timanttiporauslaite ei ole toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Huoltonäyttö ei näytä mitään.
PRCD ei päälle kytkettynä.
 • Tarkasta PRCD:n toimintakykyisyys ja kytke se päälle.
Jännitteensaanti katkennut.
 • Liitä toinen sähkötyökalu ja tarkasta toimiiko se.
 • Tarkasta pistokkeet, verkkojohto, virtajohdot ja sulake.
Moottorissa vettä.
 • Anna timanttiporauslaitteen kunnolla kuivua lämpimässä ja kuivassa paikassa.
Image alternative
Huoltonäyttö palaa.
Hiiliharjat kuluneet.
Image alternative
Huoltonäyttö vilkkuu.
Moottori ylikuumentunut.
 • Odota muutama minuutti, jotta moottori jäähtyy, tai anna timanttiporauslaitteen käydä joutokäynnillä nopeuttaaksesi jäähtymistä. Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
Ylikuormitusvika.
 • Kytke timanttiporauslaite pois päältä ja uudelleen päälle.
 • Ohjaa timanttiporauslaitetta suoraan ja/tai käytä vähemmän painamisvoimaa.
Image alternative
Varkaussuojan merkkivalo vilkkuu.
Timanttiporauslaitetta ei vapautettu käyttöön (timanttiporauslaite jossa lisävarusteena varkaussuoja).
 • Salli timanttiporauslaitteen käyttö käyttölupa-avaimella.

Timanttiporauslaite on toimintakykyinen

Häiriö
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Image alternative
Huoltonäyttö palaa.
Hiiliharjojen kulumisraja on melkein saavutettu. Käyttöaikaa timanttiporauslaitteen automaattisen pois päältä kytkeytymiseen saakka on vielä muutama tunti.
 • Vaihdata hiiliharjat seuraavan sopivan tilaisuuden tullen.
Hiiliharjat on vaihdettu, ja ne on ajettava sisään.
 • Anna hiiliharjojen sisäänajon tapahtumiseksi laitteen käydä joutokäyntiä keskeytyksettä vähintään 1 minuutin ajan.
Timanttiporauslaitteesta ei saada täyttä tehoa.
Sähköverkon häiriö – sähköverkossa on ollut alijännite.
 • Tarkasta häiritsevätkö muut laitteet ja koneet sähköverkkoa tai käytettävää generaattoria.
 • Tarkasta käytettävän jatkojohdon pituus.
Timanttiporakruunu ei pyöri.
Vaihteen valintakytkin ei lukittuneena.
 • Käytä vaihteen valintakytkintä, kunnes se lukittuu.
Timanttiporakruunu on tarttunut kiinni porattavaan materiaaliin.
 • Ohjaa timanttiporauslaitetta suoraan.
 • Irrota timanttiporakruunu kiintoavaimella: Irrota pistoke verkkopistorasiasta. Tartu timanttiporakruunuun sopivalla kiintoavaimella läheltä istukkapäätä ja irrota timanttiporakruunu kiertämällä.
 • Poraustukiohjattu poraaminen: Kierrä käsipyörää ja yritä kelkkaa ylös- ja alaspäin liikuttaen irrottaa timanttiporakruunu.
Porausnopeus laskee.
Suurin poraussyvyys saavutettu.
 • Poista poraussydän ja käytä porakruunun jatketta.
Poraussydän takertelee timanttiporakruunussa.
 • Poista poraussydän.
Työstettävään materiaaliin soveltumaton spesifikaatio.
 • Valitse paremmin soveltuva timanttiporakruunu-spesifikaatio.
Suuri teräksen osuus (tunnistus kirkkaasta vedestä jossa metallilastuja).
 • Valitse paremmin soveltuva timanttiporakruunu-spesifikaatio.
Timanttiporakruunu rikki.
 • Tarkasta timanttiporakruunun vauriot ja tarvittaessa vaihda se.
Valittu väärä vaihde.
 • Valitse oikea vaihde.
Painamisvoima liian pieni.
 • Lisää painamisvoimaa.
Laitteen teho liian pieni.
 • Valitse seuraavaksi pienempi vaihde.
Timanttiporakruunu kiillottunut.
 • Teroita timanttiporakruunu teroituslevyllä.
Vesimäärä liian suuri.
 • Pienennä vesimäärää vedensäätimellä.
Vesimäärä liian pieni.
 • Tarkasta veden tulo timanttiporauslaitteeseen ja tarvittaessa suurenna vesimäärää vedensäätimellä.
Kelkan lukitsin suljettu.
 • Avaa kelkan lukitsin.
Pöly estää porauksen edistymisen.
 • Käytä soveltuvaa pölynpoistovarustusta.
Käsipyörää pystyy kiertämään ilman tuntuvaa vastusta.
Leikkaustappi murtunut.
 • Vaihda leikkaustappi.
Timanttiporakruunua ei saa kiinnitettyä työkaluistukkaan.
Istukkapää/työkaluistukka likaantunut tai vaurioitunut.
 • Puhdista ja rasvaa istukkapää tai työkaluistukka, tai tarvittaessa vaihda ne.
Vettä tippuu huuhtelupäästä tai vaihteiston kotelosta.
Veden paine liian suuri.
 • Laske veden painetta.
Vettä tippuu työkaluistukasta käytön aikana.
Timanttiporakruunu ei ole riittävän hyvin kiinni työkaluistukassa.
 • Kiristä timanttiporakruunu kunnolla kiinni.
 • Irrota timanttiporakruunu. Kierrä timanttiporakruunua noin 90° porakruunuakseliin nähden. Kiinnitä timanttiporakruunu takaisin.
Istukkapää/työkaluistukka likaantunut.
 • Puhdista ja rasvaa istukkapää tai työkaluistukka.
Työkaluistukan tai istukkapään tiiviste rikki.
 • Tarkasta tiiviste ja tarvittaessa vaihda se.
Ei veden virtausta.
Suodatin tai veden virtausilmaisin tukossa.
 • Irrota ja huuhtele suodatin tai veden virtausilmaisin.
Porausjärjestelmässä on liian suuri välys.
Timanttiporakruunu ei ole riittävän hyvin kiinni työkaluistukassa.
 • Kiristä timanttiporakruunu kunnolla kiinni.
 • Irrota timanttiporakruunu. Kierrä timanttiporakruunua noin 90° porakruunuakseliin nähden. Kiinnitä timanttiporakruunu takaisin.
Istukkapää/työkaluistukka rikki.
 • Tarkasta istukkapään ja työkaluistukan mahdolliset vauriot ja tarvittaessa vaihda ne.
Kelkassa on liian suuri välys.
Poraustuen ruuviliitokset löysällä.
 • Tarkasta poraustuen ruuvien kunnollinen kireys ja tarvittaessa kiristä ruuvit..
Poraustuki kiinnitetty riittämättömästi.
 • Kiinnitä poraustuki paremmin.

Hävittäminen

Image alternative Hilti -työkalut, -koneet ja -laitteet on pääosin valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Kierrätyksen edellytys on materiaalien asianmukainen lajittelu. Useissa maissa Hilti ottaa vanhat koneet ja laitteet vastaan kierrätystä ja hävitystä varten. Lisätietoja saat Hilti -huollosta tai -edustajalta.
Image alternative
 • Älä hävitä sähkötyökaluja, elektronisia laitteita ja akkuja tavallisen sekajätteen mukana!

Porauslietteen hävittämistä koskevat suositukset

Ympäristönsuojelun kannalta porauslietteen johtaminen viemäriin ilman esikäsittelyä on ongelmallista. Ota paikallisilta viranomaisilta selvää paikallisista määräyksistä.
 1. Kerää porausliete talteen (esimerkiksi märkäimurilla).
 2. Anna porauslietteen saostua ja hävitä kiinteä aines rakennusainejätteen mukana (saostumista voi nopeuttaa saostusaineella).
 3. Ennen kuin johdat jäljelle jäävän veden (emäksistä, ph-arvo > 7) viemäriin, neutraloi se sekoittamalla siihen hapanta neutralointiainetta, tai laimenna runsaalla vedellä.

Kiinan RoHS (vaarallisten aineiden käytön rajoittamisen direktiivi)

Vaarallisten aineiden taulukon löydät seuraavasta linkistä: qr.hilti.com/r5062.
Linkki RoHS-taulukkoon on tämän dokumentaation lopussa QR-koodina.

Valmistajan myöntämä takuu

 • Jos sinulla on takuuehtoihin liittyviä kysymyksiä, ota yhteys paikalliseen Hilti -edustajaan.
Image alternative
Image alternative