HALLINNOINTIPERIAATTEET

Hilti corporate governance

HALLITUKSEN JÄSENIEN JA TOIMIKAUDEN VALINTA

Hilti Corporationin hallituksen jäsenet valitaan vuosittaisessa yleiskokouksessa kolmen vuoden ajaksi. Yleisenä sääntönä johtajat toimivat korkeintaan neljä toimikautta, kuitenkin korkeintaan sen tilikauden loppuun, jolloin he täyttävät 70 vuotta.

HALLITUKSEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT

Laillisesti määritettyjen tehtävien lisäksi hallituksen vastuulla ovat konsernin strategiset päätökset, pitkäaikaiset ja vuosittaiset strategiset suunnitelmat, tärkeät liiketoiminnalliset päätökset sekä itse hallituksen ja johtokunnan seuraajasuunnittelu sekä johtokunnan jäsenien nimitys

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta tukee hallitusta valvontatehtävissä mitä Hilti Corporationin ja sen tytäryhtiöiden kirjanpitoon ja taloudelliseen raportointiin, lakien ja määräyksien noudattamiseen, sisäisiin sekä ulkoisiin auditointiprosesseihin ja riskinhallinnan valvontaan tulee. Tarkastusvaliokunnalle annettujen tehtävien yleinen vastuu on hallituksella

SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen auditointiosasto Corporate Audit tukee hallitusta tarkkailemalla konsernin yritysten sisäistä valvontatilaa. Tämän saavuttamiseksi Corporate Audit suorittaa auditointeja, joiden pääpainopiste on suurimpien tapahtumasyklien sekä valittujen yritysriskien hallintaprosessien tarkastuksissa. Corporate Auditin tehtävänä on tarjota läpinäkyvyyttä konsernin valvontaympäristöön ja varmuutta konsernin resursseihin.

RISKINHALLINTA

Konserni ylläpitää yrityksen laajuisia riskinhallintaprosesseja, jotka kattavat täydellisen riskien kartoituksen, jossa riskien omistajia määritetään hallitsemaan kaikkia konsernin tunnettuja strategisia, taloudellisia ja sattumanvaraisia riskejä.

Riskien omistajat ovat vastuussa vastaavien riskiensä arvioimisesta, toteuttamisesta, tarkastamisesta ja vaatimustenmukaisuuden tarkkailusta vastaavia riskinhallintatoimia käyttäen. Taloudellisten ja sattumanvaraisten riskien kohdalla Corporate Risk Manager vastaa riskin raportointiprosessista ja siitä, että raporttien sisältö ja tunnistettuja riskejä koskevat toimet ovat toteutettavissa.
Corporate Audit arvioi valittuja riskejä osana sisäisiä tarkastuksiaan konsernin yrityksissä (ks. yllä) ja yritystoiminnassa, joita hallitsevat vastaavien riskien omistajat.

Strategisten riskien kohdalla Corporate Developments järjestää vuosittaisia strategien tarkastustyöpajoja johtokunnan kanssa. Tarkastusvaliokunta tarkistaa riskinhallinnan raportit säännöllisesti hallituksen puolesta.

HALLITUKSEN JA YRITYSJOHDON KORVAUKSET

Hallituksen jäsenet saavat vuosittaisen vakiokorvauksen sekä kertakorvauksen kuluista. Puheenjohtaja saa muuttuvan lisäkorvauksen. Tarkastusvaliokunnassa toimiva johtaja ei saa lisäkorvauksia. Hallituksen entiset jäsenet eivät saa korvauksia.

Yritysjohdon jäsenet (johtoryhmä ja johtokunta) saavat vuosittaisen peruspalkan ja muuttuvan korvauksen suorituskyvyn mukaan. Johtokunnan jäsenet saavat eläkelisän lakisääteisen eläkerahastokorvauksen lisäksi.

Johtoryhmän entiset jäsenet eivät saa lisäkorvauksia lakisääteisen eläkerahastokorvauksen lisäksi. Kokonaiskorvaukset selvitetään konsernin tilinpäätöksessä.

OSAKKEENOMISTAJIEN OSALLISTUMISOIKEUDET

Lisätietoa osake- ja osallistumispääomasta on annettu konsernitilinpäätöksessä. Osakkeenomistajien kokouksien päätökset tehdään edustettujen äänien ehdottomalla enemmistöllä.

Yhtiöjärjestyksen muutokset tai osake- tai osallistumispääomaa, merkintäoikeuksia, toimialan laajentamista tai supistamista sekä yhtiön fuusioita, yhtiömuutoksia ja selvitystiloja koskevat muutokset edellyttävät kahta kolmasosaa edustetuista äänistä.

TILINTARKASTAJAT

Konsernitilinpäätökset ja Hilti Corporationin tilinpäätökset tarkistaa PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

LISÄÄ HILTISTÄ

About Hilti

YRITYSTIEDOT

Lisätietoa
Hilti history

HISTORIA

Lisätietoa
Hilti corporate responsibility

YRITYSVASTUU

Lisätietoa

Jaa